Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

O projekte

Projekt č. 007PU-4/2011

„Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“

V súčasnosti je Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove jedinou fakultou ekonomického typu v Prešovskom kraji, na ktorej je poskytované univerzitné štúdium. Fakulta vznikla v roku 2004 integráciou akreditovaných študijných programov v oblasti manažmentu na Prešovskej univerzite. Úspešne sa rozvíja vo všetkých oblastiach. Súčasťou týchto procesov je pokračovanie v skvalitňovaní metód a realizácie výučby, ďalšie zvyšovanie výskumného potencilu, rozširovanie a budovanie ďaľších kontaktov so zahraničnými partnermi.

Súčasťou Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je aj Katedra financií a účtovníctva, ktorá zabezpečuje výučbu predmetov Financie a mena, Podnikové financie, Účtovníctvo, Finančný manažment, Kalkulácie a rozpočty, Kontrola a controlling, Finančno-ekonomická analýza, Finančná analýza a finančné plánovanie. Snahou členov katedry je rozvíjať vyučovací a výskumný proces, zlepšiť vybavenie a skúsenosti s aplikáciou výsledkov svojej činnosti v praxi. Skvalitnenie a rozvoj spolupráce s hospodárskou praxou a odborníkmi by bolo veľkým prínosom pre študentov fakulty, aj pedagogických pracovníkov.

Úlohou katedry je zabezpečiť  potrebné  materiálne vybavenie, kvalifikovanosť pedagógov, ako aj rozšíriť predmetovú základňu a získať skúsenosti zo súčasnej praxe od odborníkov, ktorí sú vzdelaní a majú dobrý vzťah k vzdelávacím inštitúciám. Takýto odborníci pracujú práve v odborných a profesionálnych inštitúciách a podnikateľských subjektoch.

Práve z dôvodu snahy o skvalitnenie vzdelávacieho procesu a spolupráce s hospodárskou praxou členovia riešiteľského tímu vypracovali a podali v roku 2010 návrh projektu „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“, ktorý bol schválený komisiou KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva) na realizáciu v rokoch 2011-2013.

Stručná charakteristika projektu

Projekt skvalitnenia úrovne vzdelávacieho procesu v oblasti financií, účtovníctva, analýz účtovnej závierky, daňovníctva, interného auditu, controllingu a hodnotenia podnikov je určený pre študentov a  zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity. Projekt má prispieť ku skvalitneniu výučby predmetov z oblasti financií, účtovníctva, audítorstva a daňovníctva zintenzívnením spolupráce s inštitúciami zabezpečujúcimi metodiku účtovníctva a daňovníctva a odborníkmi v uvedených oblastiach z hospodárskej praxe. Prostredníctvom prednášok odborníkov získajú študenti a pedagógovia priamy kontakt s hospodárskou praxou a zároveň aj skúsenosti  s aplikáciou teórie v ekonomickej a manažérskej praxi podnikateľských subjektov. Realizácia projektu prispeje k príprave a tvorbe nových predmetov študijného odboru 3.3.15 Manažment. Projekt zabezpečí prípravu, tvorbu a vydávanie študijných materiálov, publikácií a informačno-technologickú podporu vzdelávacieho procesu prostredníctvom moderných informačných technológií.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je skvalitnenie úrovne vzdelávacieho procesu prostredníctvom prípravy nových študijných predmetov, prípravy, tvorby a vydávania študijných materiálov, publikácií a skvalitnenia kontaktov a prepojenia na inštitúcie a odborníkov z hospodárskej praxe.

Hlavný cieľ sa realizuje vo viacerých parciálnych cieľoch:

  • – príprava a realizácia odborných seminárov a prednášok odborníkov z praxe pre cieľové skupiny,
  • – príprava a realizácia exkurzií a stáží cieľových skupín vo vybraných inštitúciách,
  • – vytvorenie web stránky, spustenie a prevádzkovanie web stránky, vrátane priebežnej aktualizácie,
  • – príprava súboru študijných materiálov a publikácií pre novovytvorené predmety na Katedre financií a účtovníctva FM PU,
  • – zabezpečenie odbornej praxe študentov I., II. a III. stupňa VŠ a získania podkladov pre záverečné práce a vedecké riešenia problémov praxe,
  • – príprava a realizácia workshopu o výsledkoch a prínosoch projektu pre pedagogických pracovníkov a študentov fakulty.

 

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
vedúca projektu