Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Publikácie 2012

január 6th, 2013 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD., Ing. Ján Vravec, PhD. in Publikácie - (Komentáre vypnuté na Publikácie 2012)

 

HORVÁTHOVÁ,J.–BEDNÁROVÁ,Ľ.: (2012) Finančná analýza a finančné plánovanie. Vyd.: Bookman, s.r.o. Prešov. 2012. 176 str. ISBN  978-80-89568-32-1.
VRAVEC,J.: (2012) Vybrané kapitoly z podnikového controllingu. Vyd.: Bookman, s.r.o. Prešov. 2012. 74 str. ISBN  978-80-89568-16-1.
SUHÁNYI,L.: (2012) Tvorba obchodných systémov pri praktickom investovaní. Vyd.: Bookman, s.r.o. Prešov. 2012. 95 str. ISBN 978-80-89568-51-2.
SUHÁNYIOVÁ,A.-KOREČKO,J.: (2012) Daňový systém SR a jeho postavenie v rámci EÚ. Vyd.: Bookman, s.r.o. Prešov. 2012. 130 str. ISBN 978-80-89568-52-9.
HUTTMANOVÁ,E.-ADAMIŠIN,P.-HRONEC,O.: (2012) Mozliwosci zwiekszania swiadomosci ekologicznej uczniów szkól srednich w Slowacji. In: Edukacja biologiczna i srodowiskowa 2/2012. Poľsko. str. 55-59. ISSN 1643-8779.
SUHÁNYIOVÁ,A.-HORVÁTHOVÁ,J.: (2012) Quo vadis, Áfa? In: Régi dilemmák – új megoldások. TPF Kalocsa. Maďarsko.  2012.  ISSN  (v tlači)
SUHÁNYIOVÁ,A.-KOREČKO,J.-VRAVEC,J.: (2012) Az éves beszámoló szabályozása és az éves beszámoló könyvvizsgálati kötelezettségének elemzése. In: Régi dilemmák – új megoldások. TPF Kalocsa. Maďarsko.  2012.  ISSN (v tlači)
ADAMIŠIN,P a kol.: (2012) Vplyv zamerania vysokej školy na rozdielnosť vnímania dôležitosti odborných predmetov v študijných programoch Environmentálny manažment. In: Vedecký obzor 1/2012.  str. 3-13. ISSN 1337-9054.
ROVŇÁK,M.-VRAVEC,J.: (2012) Dlhové problémy bankového sektora v kontexte hospodárskej krízy. In: Vedecký obzor 1/2012. str. 66-74.  ISSN 1337-9054.
ADAMIŠIN,P.-KVASNOVÁ,S.: (2012) Finančná kríza ako determinant zmien na trhu podielových fondov v SR. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 5-11. ISBN 978-80-555-0606-7.
GALLO,P.-ZIMA,J.-HORVÁTHOVÁ,J.: (2012) Controlling a zodpovednostné podnikanie. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 17-25. ISBN 978-80-555-0606-7.
HORVÁTHOVÁ,J.-SUHÁNYIOVÁ,A.: (2012) Prepojenie medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS s controllingom. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 34-41. ISBN 978-80-555-0606-7.
HORVÁTHOVÁ,J.-ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Vybrané ukazovatele finančnej analýzy a ich využitie v ubytovacích zariadeniach. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 26-33. ISBN 978-80-555-0606-7.
MAŤOVČÍKOVÁ,D.-SUHÁNYIOVÁ,A.-SUHÁNYI,L.: (2011) The place of the Slovak Republic in the Eurozone´s PIIGS with regards to the Maastricht criteria today. In: Euro, Prices and Price Perception in Slovak Republic during the Global Financial Crisis. Zborník na CD nosiči. PU FM. Prešov. December 2011. 9 str. ISBN 978-80-555-0496-4.
RECSKI,P.-SUHÁNYIOVÁ,A.-ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Investičné rozhodovanie v období finančnej krízy. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 104-113. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYI,L.: (2012) Analýza metód využívaných pri investičnom rozhodovaní samospráv. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 121-127. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYI,L.-SUHÁNYIOVÁ,A.-MAŤOVČÍKOVÁ,D.: (2011) Implementation of the euro in the Slovak Republic and the impact of the global crisis on the Eurozone´s economy. In: Euro, Prices and Price Perception in Slovak Republic during the Global Financial Crisis. Zborník na CD nosiči. PU FM. Prešov. December 2011. 7 str. ISBN 978-80-555-0496-4.
SUHÁNYIOVÁ,A.-DOBROVIČ,D.-MAŤOVČÍKOVÁ,D.: (2012)  Vyhliadky na zlepšenie daňovo-odvodového systému Slovenskej republiky. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 128-137. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYIOVÁ,A.-HORVÁTHOVÁ,J.-ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Pohľad na konvergenčný proces medzi IFRS a GAAP. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 138-148. ISBN 978-80-555-0606-7.
ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Analýza a komparácia softvérových produktov zameraných na finančnú analýzu a výkonnosť podniku.  In: Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Žilinská univerzita. Žilina. 2012. str. 240-244. ISBN 978-80-554-0560-5.
SUHÁNYIOVÁ,A.-SUHÁNYI,L.: (2012) Real estate financing through the financial leasing. In: Management agricol, Seria I. Vol. XIV (1). Timisoara, Romania. 2012. str. 45-52. ISSN 1453-1410.
ŠOFRANKOVÁ,B.: (2011) Finančná analýza ex ante v hotelovom zariadení. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 12.-16. decembra 2011. Hradec Králové, ČR. str.40-48. ISBN 978-80-904877-7-2.
ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Analýza a komparácia softvérových produktov zameraných na finančnú analýzu podniku. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 14.-18. mája 2012. Hradec Králové, ČR. str. 947-954. ISBN 978-80-905243-0-9.
SUHÁNYIOVÁ,A.-KOREČKO,J.: (2012) Comparison of tax systems, tax evolution analysis and the future of the value-added tax as the most important tax is the tax system. In: Management international conference. PU FM. Prešov. 2012. str. 111-118.  ISBN 978-80-89568-33-3.
HORVÁTHOVÁ,J.–BEDNÁROVÁ,Ľ.: (2012) Finančná analýza a finančné plánovanie – Praktikum. Vyd.: Bookman, s.r.o. Prešov. 2012. 100 str. ISBN  978-80-89568-33-8.
ADAMIŠIN,P.: (2012) Recenzia publikácie „Úvod do podvojného účtovníctva pre finančných manažérov“. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“. PU FM. Prešov. 2012.  str. 180-181. ISBN 978-80-555-0606-7.
HORVÁTHOVÁ,J.: (2012) Recenzia publikácie „Vybrané kapitoly z podnikového controllingu“. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“. PU FM. Prešov. 2012.  str. 184-185. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYI,L.: (2012) Recenzie publikácie „Správa a manažment“. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“. PU FM. Prešov. 2012.  str. 190-191. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYIOVÁ,A.: (2012) Recenzia publikácie „Financie a mena“. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“. PU FM. Prešov. 2012.  str. 182-183. ISBN 978-80-555-0606-7.
ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Recenzia publikácie „Finančný manažment pre dištančné a externé vzdelávanie“. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“. PU FM. Prešov. 2012.  str. 188-189. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYIOVÁ,A.-LEŠČIŠIN,J.-SUHÁNYI,L.: (2012) Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax. Edícia nekonferenčného vedeckého zborníka „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA 007PU-4/2011. Prešov. 2012. 192 str. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYI,L.-HORVÁTHOVÁ,J.: (2012) Prednášky a exkurzie pre študentov FM PU – cesta za poznaním. In: NaPUlze 2/2012. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove. 2012. str. 26. ISSN 1337-9208.
SUHÁNYIOVÁ,A.: (2012) Študenti Fakulty manažmentu PU navštívili Národnú banku Slovenska a Burzu cenných papierov v Bratislave. In: NaPUlze 1/2012. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove. 2012. str. 20-21. ISSN 1337-9208.
SUHÁNYI,L.-VRAVEC,J.: (2012) Odborná prednáška pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému „Postavenie audítora, daňového poradcu a účtovníka v praxi“. Internet: /2012/04/04/prednaska-postavenie-auditora-danoveho-poradcu-a-uctovnika-v-praxi/
ADAMIŠIN,P.: (2012) Odborná prednáška pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému „Financovanie a controlling vysokých škôl“. Internet: /2012/04/04/prednaska-financovanie-a-controlling-vysokych-skol/
SUHÁNYIOVÁ,A.-SUHÁNYI,L.: (2012) Odborná prednáška pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému“ Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“. Internet: /2012/05/04/reforma-danovej-a-colnej-spravy-s-vyhladom-zjednotenia-vyberu-dani-cla-a-poistnych-odvodov/
SUHÁNYIOVÁ,A.-HORVÁTHOVÁ,J.: (2012) Odborná prednáška pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému“ Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi“. Internet: /2012/05/04/kontrola-zariadeni-v-zriadovatelskej-posobnosti-presovskeho-samospravneho-kraja-a-jej-vyuzitie-v-praxi/
SUHÁNYIOVÁ,A.-SUHÁNYI,L.: (2012) Odborná prednáška pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému“ Využitie MS Excel vo finančnom manažmente“. Internet: /2012/07/02/682/
HORVÁTHOVÁ,J.-ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Postrehy z exkurzie v Slovenskej národnej knižnici v Martine:. Internet: /2012/05/04/postrehy-z-exkurzie-v-slovenskej-narodnej-kniznici-v-martine/
SUHÁNYI,L.-VRAVEC.J.: (2012) Študenti Fakulty manažmentu PU na exkurzii v Mincovni Kremnica š.p.“. Internet: /2012/05/04/studenti-fakulty-manazmentu-pu-na-exkurzii-v-mincovni-kremnica-s-p/
VRAVEC,J.-SUHÁNYI,L.-ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Exkurzia študentov FM PU v spoločnosti KIA Motors s.r.o. v Tepličke nad Váhom“. Internet: /2012/10/26/exkurzia-studentov-fm-pu-v-spolocnosti-kia-motors-s-r-o-v-teplicke-nad-vahom/

 

Publikácie 2011

apríl 5th, 2012 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD., Ing. Ján Vravec, PhD. in Publikácie - (Komentáre vypnuté na Publikácie 2011)

Adamišin,P.: (2011) Analýza študijných odborov v študijnom odbore Environmentálny manažment. In: Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO. Prešov. 2011. str. 9-14. ISBN 978-80-555-0415-5.

Príspevok sa zaoberá hodnotením obsahu študijných programov v študijnom odbore 4.3.3.Environmentálny manažment v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia. Komparuje obsahovú zhodu programov navzájom, hodnotí súlad s požiadavkami na obsah programu vyjadrený v opise študijného odboru, podáva návrhy na aktualizáciu obsahu odboru.

Jenčová,S.: (2011) Analýza metód modelovania a kvantifikácie vplyvu determinujúcich činiteľov na prognózovania vo finančnom manažmente malých a stredných podnikov. Vyd.: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu. Prešov. 2011. 152 str. ISBN 978-80-555-0310-3.

Publikácia má za úlohu poukázať na možnosti financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR a vykonať analýzu metód modelovania a kvantifikácie vplyvu determinujúcich činiteľov na prognózovania vo finančnom manažmente malých a stredných podnikov s následným vypracovaním modelu finančného manažmentu so zámerom zefektívniť financovanie podnikov.

Suhányiová,A.-Horváthová,J.: (2011) Model of implementation of the Balanced Scorecard and the application of this method in the practice of the company (A Balanced Scorecard bevezetésének modellje és e módszernek alkalmazása a vállalatok gyakorlatában). In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Összhang – Tudomány a gazdaságban és a társadalomban“. Tomori Pál Főiskola. Kalocsa. Maďarská republika. 2011.

So far, the majority of firms were managed through the use of financial indicators, which were based on accounting and therefore they described or copied the history. The importance of the Profit in the evaluation of the company’s performance is decreasing. Companies are trying to focus their attention on other objectives, the management of which is important for the future. The effort to report the financial indicators in shorter time periods does not result in the desired effects for the future business opportunities. The method of Balanced Scorecard seems to be beneficial in a long-term performance evaluation of companies, as well as in their successful management. The flexibility and the ability to make a proposal, to provide the product (or service) and to implement solutions according to customer requirements are getting greater importance. This brings to the business a customer satisfaction and a loyalty. It is also very important to create an environment and infrastructure for employees; this will bring to the company a happy, efficient and creative staff. These are the non-financial areas and indicators that make the Balanced Scorecard to be beneficial in the area of performance evaluation of companies and their management.

Suhányiová,A.-Jusková,M.: (2011) Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov – Učebnica. Vyd. Bookman, s.r.o. Prešov. 2011. 227s. ISBN 978-80-89568-01-7.

Pri spracovaní tejto učebnice autorky vychádzali z predpokladu, že študenti majú základné vedomosti a zručnosti nadobudnuté z učebnice „Úvod do podvojného účtovníctva pre finančných manažérov“ a k nej vydanej cvičebnice. Z učebnice študenti získajú teoretické poznatky z postupov podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov usporiadané do tematických celkov v súlade s učebným plánom fakulty. Obsahuje 7 logicky nadväzujúcich kapitol, ktoré sú zamerané na charakteristiku, oceňovanie a účtovanie peňažných prostriedkov, zásob, dlhodobého majetku, zúčtovacích vzťahov, vlastného imania, nákladov a výnosov. Text v jednotlivých kapitolách je doplnený prehľadnými schémami účtovania a vybranými súvzťažnosťami k jednotlivým účtom rámcovej účtovej osnovy. Obsah je spracovaný tak, aby si študenti osvojovali postupne správnu terminológiu a rozumeli jednotlivým postupom v podvojnom účtovníctve ako finanční manažéri. Získané teoretické poznatky z učebného textu študenti využívajú pri riešení úloh a príkladov vo vydanom praktiku „Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov – Praktikum“ na  seminárnych hodinách.

Suhányiová,A.-Jusková,M.: (2011) Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov – Praktikum. Vyd. Grafotlač Prešov, s.r.o. 2011. 113s. ISBN 978-80-970485-9-4.

Praktikum sa skladá z dvoch súborov príkladov – neriešené príklady a riešené príklady vo forme prípadových štúdií. Prvý, základný súbor je rozdelený na 7 častí. Tvoria ich neriešené príklady z problematiky účtovania finančného majetku, zásob, dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, zúčtovacích vzťahov, vlastného imania, nákladov a výnosov. Riešenie základného súboru neriešených príkladov predpokladá základné vedomosti a zručnosti zo základov účtovníctva a priebežné znalosti z postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Druhý súbor príkladov tvoria riešené príklady resp. prípadové štúdie v oblasti účtovania goodwillu, obstarania dlhodobého majetku vo vlastnej réžií a formou finančného prenájmu, tvorby opravných položiek, účtovania stravovacích poukážok, postúpenia pohľadávky, pohľadávky znejúce na cudziu menu a pod. Na záver je zaradený riešený komplexný príklad na podvojné účtovanie v účtovných knihách, účtovnú uzávierku a vykazovanie účtovných informácií v účtovnej závierke a jeden neriešený komplexný príklad. V predkladanom Praktiku sa berie do úvahy aj daňovú problematiku, metodické postupy pri výpočtoch, účtovaní a úhradách jednotlivých daní. Pri účtovaní nákladov a výnosov sa berie do úvahy aj tie náklady a výnosy, ktoré z hľadiska správneho výpočtu výšky dane z príjmov sú pripočítateľnými alebo odpočítateľnými položkami pri výpočte daňového základu.

Suhányiová,A.-Petrišová,M.: (2011) Daňová sústava Slovenskej republiky, s dôrazom na daň z pridanej hodnoty. In: Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011. Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu. Prešov. 2011. str. 220-234. ISBN 978-80-555-0415-5.

V príspevku sa autorky venujú vymedzeniu pojmu daň, klasifikácii daní, daňovému systému a daňovej sústave Slovenskej republiky, harmonizácii daní v Európskej únii. Konkrétne sa zamerali na harmonizáciu dane z pridanej hodnoty. Následne využívajú empirický výskum na analýzu dopadu zvýšenia sadzby dane z pridanej hodnoty z 19 % na 20 % na podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike. Analýza je zameraná na fyzické a právnické osoby, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty.

Suhányiová,A.-Suhányi,L: (2011) Analytický pohľad na finančný lízing nehnuteľností. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Vývojové trendy v účetníctví a daních v kontextu vědy, výuky a praxe“ VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra účetníctví. Ostrava. 21. októbra 2011. str.158-167. ISBN 978-80-7329-285-0.

Finančný lízing je charakterizovaný ako dlhodobý prenájom, kde sa doba lízingu odvodzuje od doby životnosti prenajatého predmetu a od doby odpisovania určenej daňovými predpismi. V súčasnosti sa čoraz viac začína využívať už aj pri financovaní nákupu nehnuteľností. Cieľom príspevku je poskytnúť celkový obraz o trhu finančného lízingu nehnuteľností. V príspevku je finančný lízing nehnuteľností charakterizovaný a sú popísané aj jeho výhody a nevýhody. Následne je analyzovaný vývoj lízingového trhu. Dôraz sa v príspevku kladie aj na účtovné a daňové aspekty finančného lízingu nehnuteľností na Slovensku, pričom ich základný princíp je popísaný aj na modelových príkladoch.

Suhányiová,A.-Vravec,J.: (2011) Finančný manažment pre dištančné a externé vzdelávanie. Vyd.: Bookman, s.r.o. Prešov. 2011. 127s. ISBN 978-80-89568-00-0.

Finančný manažment podniku predstavuje jeden zo základných nástrojov ako nachádzať správne a rýchle odpovede na ekonomický vývoj a uspieť v tvrdom konkurenčnom boji na globálnych trhoch. Pre efektívne fungujúci podnikateľský subjekt je nevyhnutné neustále získavať potrebné finančné prostriedky na podnikanie, výhodne investovať dočasné voľné finančné zdroje, či efektívne alokovať hospodárske výsledky. Ak podnikateľské subjekty nemajú možnosti získavať kapitál, investovať a zhodnocovať finančné prostriedky na finančných trhoch, nemôže efektívne fungovať vyspelá trhová ekonomika. 

Táto vysokoškolská učebnica sa skladá zo 7 kapitol, ktoré sú zamerané na význam a obsah finančného manažmentu, časovú hodnotu peňazí a úrokové miery, finančné plánovanie podniku, finančný trh a finančné investovanie, riadenie podnikového majetku a kapitálu, metódy platobného styku, finančné krízy a nelegálne finančné aktivity. Vysokoškolská učebnica vznikla vďaka projektu KEGA 007PU-4/2011. V prvom rade je určená pre dištančných a externých študentov ekonomických fakúlt, fakúlt manažmentu a fakúlt podobného zamerania. Môže však veľmi efektívne poslúžiť aj manažérom a pracovníkom z hospodárskej praxe, ktorí si chcú rozšíriť znalosti z oblasti finančného manažmentu podnikateľského subjektu.