Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Bankovníctvo v praxi (vybrané oblasti)

október 17th, 2013 | Posted by Ing. Ladislav Suhányi, PhD., Ing. Ivana Ondrijová in Novinky | Prednášky - (Komentáre vypnuté na Bankovníctvo v praxi (vybrané oblasti))

Odborná prednáška Ing. Františka Vargu
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Bankovníctvo v praxi (vybrané oblasti)“

 

V rámci realizácie projektu KEGA č. 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ sa dňa 17.10.2013 uskutočnila ďalšia zo záverečnej série prednášok pre študentov študijného programu 3.3.15 Manažment. Prednášajúcim bol riaditeľ firemného obchodného centra komerčnej banky Ing. František Varga. Prednášajúci pôsobí v bankovom sektore viac než dvadsať rokov, počas ktorých pracoval na viacerých pozíciách v rámci komerčnej banky. Uvedené dlhoročné pôsobenie v daných štruktúrach determinovalo obsah i celkový charakter realizovaného výstupu.

V úvode prednášajúci popísal históriu bankovníctva od vzniku peňazí po súčasný systém bankového sektora vo svete. Zvlášť sa venoval slovenskému rodákovi Michalovi Bosákovi, ktorý v mladom veku odišiel do Ameriky, kde pomáhal Slovákom so správou ich majetku a postupne založil prvú súkromnú banku. V ďalšej časti prednášky prednášajúci objasnil bankový systém na Slovensku, kde študentom vyčerpávajúco vysvetlil dôležitú úlohu Národnej banky Slovenska, ktorá je centrálnou bankou Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 je Národná banka Slovenska súčasťou Eurosystému a okrem dohľadu nad finančným trhom má množstvo ďalších dôležitých úloh.

Študentov následne zaujali informácie o komerčných bankách pôsobiacich na Slovensku, ktorých je aj s pobočkami zahraničných bánk spolu 28. Pri vysvetľovaní organizačnej štruktúry komerčnej banky dal prednášajúci študentom do pozornosti aj možnosti ich budúceho zamestnania na rôznych oddeleniach banky, s ktorými sa bežný klient banky nestretáva. Následne sa mohli študenti oboznámiť s ponukou produktov komerčnej banky, ktoré sa členia na produkty pre obyvateľstvo (retail) a pre firmy (corporate).

Vzhľadom na odborné pôsobenie prednášajúceho bola ďalšia časť prednášky venovaná popísaniu úverového procesu v rámci firemného bankovníctva. Prednášajúci zdôraznil dôležitosť  vedomostí z oblasti účtovníctva a finančnej analýzy pre pracovníkov banky pri poskytovaní úverových produktov. Aby banka poskytovala len úvery, pri ktorých má istotu ich splatenia, musí mať vytvorený systém riadenia finančného rizika. Finančné riziko sa člení na úverové riziko, trhové riziko, riziko likvidity a operačné riziko. Medzi hlavné problémy úverového rizika patria:

–      nedostatočné porozumenie klienta / biznis modelu,

–      vlastnícka, manažérska štruktúra,

–      nedôvera v perspektívu klienta,

–      finančné dôvody.

Ďalšou zaujímavou informáciou pre študentov bol systém zákonných garancií vkladov. Fond ochrany vkladov je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk , ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v SR.

V závere prednášajúci oboznámil študentov s nárokmi banky, ako ich možného budúceho zamestnávateľa, pri výbere svojich zamestnancov. Očakávania od zamestnávateľa (banky) rozdelil na nasledujúce schopnosti (skills) uchádzača:

Soft skills vs. Hard skills

 Hard skills:

–      Odborné predpoklady

–      Vzdelanie a všeobecný rozhľad

–      Jazykové schopnosti

 

Soft skills:

–      Práca v tíme a komunikácia v tíme

–      Schopnosť prinášať pridanú hodnotu pre klienta – argumentovať, prezentovať a asertívne vysvetľovať riešenia

–      Proaktívne navrhovanie riešení biznis prípadov

–      Schopnosť riešenia problémov a krízových situácií

–      Štruktúrovanie rokovania a efektívna prezentácia vlastných myšlienok

–      Integrita, charakter a pozitívny prístup

Téma prednášky študentov zaujala, čo sa prejavilo aj v ich aktívnom zapojení sa do diskusie. Význam prednášky bol hlavne v obohatení vedomostí študentov o praktické poznatky z oblasti bankovníctva a vzbudenie záujmu o prácu v bankovom sektore. Z tohto hľadiska ju môžeme chápať ako motiváciu pre dôkladné štúdium predmetov vyučovaných na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Prepojením teórie s praxou prispela aj táto prednáška k naplneniu cieľa projektu.

 

Spracovali:

Ing. Ivana Ondrijová
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
členovia riešiteľského tímu projektu

 

Rozpočet Európskej únie a solidarita medzi štátmi

október 15th, 2013 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD., Ing. Jaroslav Korečko, PhD. in Novinky | Prednášky - (Komentáre vypnuté na Rozpočet Európskej únie a solidarita medzi štátmi)

Odborná prednáška Mgr. Moniky Smolkovej
pre akademickú obec Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Rozpočet Európskej únie a solidarita medzi štátmi“

 

V rámci skvalitňovania vzdelávacieho procesu sa riešiteľský kolektív projektu KEGA č. 007PU-4/2011 rozhodol uskutočniť ďalšiu prednášku zo sérii prednášok určenú predovšetkým pre študentov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, členov riešiteľského kolektívu projektu a ostatných zamestnancov fakulty. Na prednášku, uskutočnenú dňa 15. októbra 2013 prijala pozvanie poslankyňa Európskeho parlamentu Mgr. Monika Smolková, ktorá je od roku 2009 poslankyňou Európskeho parlamentu a je členkou Výboru pre regionálny rozvoj a Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina.

Po úvodnom privítaní europoslankyne dekanom Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove prof. Ing. Dr. Róbertom Štefkom, PhD. sa europoslankyňa predstavila prítomným, povedala pár viet o svojom doterajšom kariérnom postupe, a vyjadrila poďakovanie a potešenie za pozvanie na akademickú pôdu univerzity, ktorá je jej Alma mater.

Po úvodnom privítaní a predstavení prednášajúcej nasledovala prednáška na tému Rozpočet Európskej únie a solidarita medzi štátmi.

Prednášku začala prednášajúca so základnými informáciami o fungovaní Európskej únie, o činnosti inštitucionálneho trojuholníka, ktorý tvoria Európska komisia, Európsky parlament a Rada ministrov, a taktiež o hlavných predstaviteľoch Európskej únie. Veľmi zaujímavo priblížila študentom poslanie a význam Európskeho parlamentu, jeho chod, fungovanie Európskeho parlamentu, počet kresiel podľa členských štátov v EÚ, sídla Európskeho parlamentu (Štrasburg, Brusel, Luxemburg). Oboznámila prítomných s pôsobením slovenských poslancov v Európskom parlamente, predstavila výbory, politické skupiny, aktivity Európskeho parlamentu v roku 2013 podľa harmonogramu i svoje aktivity.

Druhá, nosná časť prednášky bola venovaná rozpočtu Európskej únie, ktorý predstavuje v roku 2013 vyrovnaný rozpočet, a do ktorého členské štáty odvádzajú 1 % HDP (vychádza to približne 240,- € na jedného obyvateľa EÚ). Z celkovej sumy sa následne prerozdeľuje členským štátom 94 % a zvyšných 6 % ostane na chod všetkých inštitúcií EÚ. Prioritou pri prerozdelení finančných prostriedkov je posilnenie hospodárskeho rastu a vytváranie nových pracovných príležitostí. Cieľom je plnenie úloh STRATÉGIA 2020.

Hlavnými cieľmi stratégie EUROPA 2020:

–       zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20-64 rokov zo súčasných 69 % na minimálne 75 %,

–       dosiahnuť cieľ investovať do výskumu a vývoja 3 % HDP najmä zlepšovaním podmienok pre investície súkromného sektoru do výskumu a vývoja a vytvoriť nový ukazovateľ na sledovanie inovácie,

–       znížiť emisie skleníkových plynov o minimálne 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 alebo o 30 % v prípade priaznivých podmienok; zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie o 20 % a zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %,

–       znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky zo súčasných 15 % na 10 % a zvýšiť podiel obyvateľstva vo veku 30-34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie, z 31 % na minimálne 40 %,

–       znížiť podiel Európanov, ktorí žijú pod hranicou chudoby jednotlivých krajín o 25 %, čo by viedlo k tomu, že 20 miliónov ľudí by sa dostalo nad hranicu chudoby.

Príjmy rozpočtu EÚ v roku 2013 sú tvorené: zdroje založené na DPH, clá a odvody z produkcie cukru, zdroje založené na HND a iné príjmy. Výdavky rozpočtu EÚ v roku 2013 sú: občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť; administratíva; EÚ ako globálny aktér; prírodné zdroje, rozvoj vidieka, životné prostredie a rybné hospodárstvo; prírodné zdroje, výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc; udržateľný rast.

Fondy EÚ:

–       Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – finančné prostriedky na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti pre znižovanie rozdielov medzi regiónmi,

–       Európsky sociálny fond – financuje sa vzdelávanie a iniciatívy vytvárania pracovných miest,

–       Kohézny fond – financovanie dopravnej infraštruktúry a projekty týkajúce sa životného prostredia v tých krajinách, kde HDP na obyvateľa je menšie ako 90 % priemeru EÚ,

–       Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – podporu európskej politiky v oblasti rozvoja vidieka, financovanie programov rozvoja vidieka v členských štátoch a regiónoch Únie,

–       Európsky fond pre rybné hospodárstvo – financovanie rybárskeho priemyslu a pobrežnej komunity na prispôsobenie sa meniacim podmienkam a posilnenie svojej hospodárskej rentability a ekologickej udržateľnosti,

–       Globalizačný fond – poskytuje jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie alebo súčasnej krízy,

Fond solidarity EÚ (FSEÚ) – vznikol, aby bolo možné postihnutým regiónom v rámci Európy pomôcť v prípade veľkých prírodných katastrof a aby im Európa mohla vyjadriť svoju solidaritu.

 

Podľa regionálnej politiky v rokoch 2014 – 2020 sa regióny členia do 3 kategórií:

–       menej rozvinuté regióny – HDP do 75 %,

–       tranzitívne regióny – HDP 75 – 90 %,

–       viac rozvinuté regióny – HDP viac ako 90 % priemeru.

Finančné prostriedky na regionálny rozvoj v rokoch 2007 – 2013 boli v sume 350 miliárd €, z toho 51 % pre 12 štátov, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004 – teda aj Slovensko, aj keď počtom obyvateľov predstavujú iba 1/4 celkovej populácie EÚ.

 

Na záver prednášajúca poďakovala prítomným za pozornosť a predstavila študentom základné rámce budúcej spolupráce, o ktorých rokovala s členmi riešiteľského kolektívu projektu KEGA. Najbližším výsledkom nadviazanej spolupráce by mala byť exkurzia vybraných študentov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove v Európskom parlamente v Štrasburgu, ktorá sa uskutoční pod vedením a pod záštitou europoslankyne Mgr. Moniky Smolkovej. Termín exkurzie bol stanovený na marec 2014, čím sa potvrdzuje udržanie kontinuity realizácie aktivít spojených s projektom a po jeho ukončení v decembri 2013.

Po ukončení prednášky nasledovalo otvorenie diskusie, v rámci ktorej vyvolala prítomnosť europoslankyne na pôde univerzity, ako aj samotná jej prednáška, veľký záujem zo strany prítomných poslucháčov. Predovšetkým študenti, ale aj prítomní pedagógovia sa predkladaním svojich otázok a prezentáciou svojich názorov a postojov aktívne zapojili do diskusie o aktuálnych problémoch a financovaní Európskej únie.

Na záver, kedy už z časových dôvodov nebolo možné ďalej v diskusii pokračovať, sa vedúca riešiteľského kolektívu projektu KEGA č. 007PU-4/2011 doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. poďakovala prednášajúcej za pútavú a zaujímavú prednášku a prejavila záujem o ďalšiu spoluprácu, ktorá pomôže študentom a pedagógom Fakulty manažmentu rozšíriť svoje obzory.

Spracovali:

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Jaroslav Korečko, PhD.

 

Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra

október 11th, 2013 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. in Novinky | Prednášky - (Komentáre vypnuté na Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra)

Odborná prednáška Ing. Heleny Šimkovej, CSc.
na tému

„Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra“

Jedným z hlavných cieľov projektu KEGA č. 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ (jeho doba riešenia je od r.2011 do r.2013), ktorý rieši kolektív deviatich zamestnancov Fakulty manažmentu a jedna doktorandka, je aj realizácia odborných seminárov a prednášok odborníkov z praxe pre študentov a  zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Prednášky sú súčasťou predmetov z oblasti financií a účtovníctva. Študenti tak majú možnosť konfrontovať svoje vedomosti a poznatky s odborníkmi z hospodárskej praxe. Zároveň majú tiež možnosť získať prehľad o možnostiach ich  uplatnenia v praxi.

Aj v akademickom roku 2013/2014 pokračuje riešiteľský kolektív (v rámci šiestej etapy realizácie uvedeného projektu) v organizovaní a uskutočňovaní série prednášok odborníkov z praxe. Na jednu z prednášok bola pozvaná aj Ing. Helena Šimková, CSc., ktorá dlhé roky zabezpečovala výučbu manažérskych predmetov na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Jej prednáška na tému „Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra“ sa uskutočnila 11. októbra 2013 od 10.45 hod. na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity. Zúčastnili sa na nej študenti aj pedagogickí zamestnanci. Väčšinu tvorili študenti z končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, ale aj doktorandi a študenti z iných ročníkov.

Prvá časť prednášky bola úvodom do problematiky, v ktorej bolo zdôraznené, že etika a slušné vystupovanie nestráca na aktuálnosti ani dnes. Výzor, správanie, spôsob reči, vystupovanie na verejnosti a pracovných stretnutiach, sú aj pre finančného manažéra, ktorý chce v živote niečo dokázať, rovnako dôležité, ako napr. jeho prax. Tí, ktorí sa nevedia vhodne správať, riskujú úspech vo svojej kariére. Bolo to podložené aj výskumom z praxe, z ktorého vyplynulo, že úspešná kariéra je kombináciou 15% schopností a zvyšných 85% patrí „spoločenskej zručnosti“. Spôsob, akým sa prezentuje finančný manažér, vypovedá veľa aj o tom, ako si cení nielen sám seba, ale ako si tiež váži iných.

 

 

Druhá časť prednášky bola zameraná na prácu finančného manažéra, v ktorej prednášajúca vyzdvihla hlavne jej význam. Uviedla jeho hlavnú náplň práce, do ktorej spadá:

 • strategické finančné plánovanie so zameraním na zabezpečenie finančnej stability spoločnosti a analýza výsledkov hospodárenia,
 • spracovanie rozpočtu a finančných plánov organizácie a kontrola ich dodržiavania,
 • riadenie činnosti finančného úseku organizácie,
 • spracovávanie finančných výsledkov, vypracovanie finančných výkazov,
 • zodpovednosť za implementáciu metodiky účtovníctva a jej koordináciu v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou,
 • určovanie zásad pre vykonávanie účtovnej evidencie v rámci organizácie, riadenie kontrolných finančných mechanizmov,
 • reprezentovanie organizácie na rokovaniach, spolupráca s audítormi, s finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy.
 • rozhodovanie o financovaní rôznych činností spoločnosti a o spôsoboch nakladania s finančnými prostriedkami, riadenie finančných tokov organizácie,
 • posudzovanie investičných zámerov, kontrola nákladovosti, finančných tokov a včasného uhrádzania platieb, atď.

V tretej, záverečnej časti prednášky bolo poukázané na dôležitosť etiky nielen v práci finančného manažéra, ale aj na to, že niekedy nie je jednoduché správať sa eticky, nakoľko existuje veľa situácií, ktoré tento proces brzdia. Ako príklad možno uviesť najmä uprednostňovanie krátkodobých ziskov pred dlhodobými záujmami, nedodržiavanie etických kódexov, chápanie etiky iba ako nástroja na posilnenie svojho imidžu, neprofesionálny prístup k podriadeným, nevhodná komunikácia a pod. Takéto správanie je  živnou pôdou na neetické správanie, signalizuje absenciu podnikovej kultúry.

Prednášajúca v závere prednášky zdôraznila, že nemožno predpokladať rýchly a bezproblémový prienik etiky do života finančných manažérov, pretože ide o proces dlhodobý, v rámci ktorého by sa malo formovať nielen ich správanie, ale aj formovať kultúra celého podniku, v ktorom pracujú. Ekonomické kritériá sú a aj zostanú prvoradým cieľom každého, teda aj finančného manažéra, hoci etika dnes vyžaduje aj od nich hlavne sebadisciplínu a morálnu bezúhonnosť.

Počas celej prednášky sa študenti aktívne zapájali do diskusie, nakoľko im problematika etiky a etického správania bola blízka. So záujmom si vypočuli nielen názory prednášajúcej, ktorá má z danej problematiky veľa teoretických vedomostí, ale i praktických skúseností, ale aj prítomných študentov a pedagógov. Poznatky získané z tejto prednášky môžu všetkým zúčastneným pomôcť v ich práci, pretože nielen zamestnanci, ale aj študenti sa denne stretávajú s porušovaním etických zásad, čo negatívne ovplyvňuje ich výkon.

 

Spracovali:

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.

 

Audit účtovnej závierky

október 8th, 2013 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Jarmila Horváthová, CSc. in Novinky | Prednášky - (Komentáre vypnuté na Audit účtovnej závierky)

Odborná prednáška Ing. Evy Gazdovej
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Audit účtovnej závierky“

 

V rámci šiestej etapy realizácie projektu KEGA č. 007PU-4/2011 Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými inštitúciami a organizáciami s dobou riešenia 2011-2013, ktorého riešiteľský kolektív tvoria deviati zamestnanci Fakulty manažmentu PU a dvaja doktorandi, sa pripravili a realizovali v zimnom semestri akademického roka 2013/2014 odborné semináre a prednášky odborníkov z praxe pre študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Jedna zo série prednášok bola prednáška odborníčky z praxe Ing. Evy Gazdovej, ktorá je členkou Slovenskej komory audítorov a je dlhodobo aktívnou audítorkou. Prednáška pod názvom Audit účtovnej závierky  sa uskutočnila 8. októbra 2013 od 13.10 hod. na akademickej pôde Prešovskej univerzity. Zúčastnilo sa na nej vyše sto študentov druhého ročníka magisterského štúdia, doktorandi a študenti z ostatných ročníkov, členovia riešiteľského kolektívu, ale aj iní zamestnanci fakulty.

Po úvodnom privítaní a predstavení hosťujúcej prednášajúcej vedúcou riešiteľského kolektívu projektu prešla prednášajúca na prvú časť prednášky, ktorá bola venovaná významu auditu. Jeho pôvodný význam je počúvanie (latinský pôvod audire – počúvať), ale v súčasnosti sa používa vo význame nezávislého overovania. Profesia audítora je na Slovensku regulovaná prostredníctvom zákona o audítoroch a vyžaduje si povinné členstvo v Slovenskej komore audítorov. Audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorov, ktorý vedie komora a má oprávnenie na poskytovanie audítorských služieb. Činnosť audítora je činnosťou vysoko odborne náročnou na teoretické znalosti a praktické skúsenosti nielen v oblasti auditu, ale aj v oblasti účtovníctva, daní, financovania hospodárskej činnosti, hromadného spracovania údajov, ale aj makroekonómie a iných činností.

Po úvodných slovách do problematiky auditu nasledovala krátka história auditu. Audítorstvo ako profesia vzniklo v období stredoveku v Taliansku, čiastočne aj vo Francúzsku a podkladom pre vznik sa stali spoločensko-ekonomické skutočnosti, ktoré podnietili potrebu riešiť také úlohy, ktorých splnenie mali v právomoci len audítori.  Kolískou moderného pojatia auditu je Veľká Británia, kde bola vydaná v roku 1844 prvá právna úprava spojená s auditom – Zákon o britských akciových spoločnostiach. Na Slovensku sa profesia audítora objavila v súvislosti s auditom účtovnej závierky a hospodárenia podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou prvý krát v roku 1989 v zákone č. 173/1988 Zb. o podnikoch so zahraničnou účasťou. Týmto zákonom sa zriadil inštitút overovateľov a povinnosť preskúmania ročnej účtovnej závierky a hospodárenia podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou. Ďalším dôležitým medzníkom bol zákon SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, ktorý preniesol časť právomocí z ministerstva financií na novovytvorenú Slovenskú komoru audítorov. Následne prednášajúca charakterizovala dôležité legislatívne zmeny, ktoré boli vykonané až po súčasnú dobu. V krátkosti predstavila platný zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2008, a jeho novelizácie 504/2009 a 136/2010.

Po oboznámení študentov s históriou a právnou úpravou auditu nasledovali praktické informácie o finančnom audite, ktorý je overovaním rôznych účtovných závierok a v užšom slova zmysle ide o potvrdenie majetkovej, finančnej a výnosovej situácie účtovnej jednotky a potvrdenie uplatňovania stanovených zákonov a záväzných nariadení, ako aj základných účtovných princípov a zásad uplatňovaných účtovnou jednotkou. Pri audite poskytuje audítor primerané uistenie, že údaje podliehajúce auditu neobsahujú významnú nesprávnosť. Tento záver audítora je uvedený v správe audítora ako pozitívne uistenie, že finančné výkazy poskytujú verný a pravdivý obraz (true and fair view) o finančnej situácii. Okrem uisťovacích služieb, môže audítorská spoločnosť alebo audítor poskytovať množstvo ďalších služieb, ako napr. účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo, oceňovacie služby, služby interného audítora a pod.

Audítorka oboznámila prítomných s audítorskými službami, ktoré dlhodobo praktizuje. Audítorskou službou je audit (overovanie) všetkých druhov účtovných závierok, audit výročných správ a ich súladu s účtovnými závierkami zostavenými podľa slovenských národných predpisov, podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) alebo podľa iných uznávaných účtovných zásad. Za audítorské služby sa tiež považujú služby poskytované v rozsahu požiadaviek objednávateľa, a to najmä v oblastiach vedenia účtovníctva, analýzy účtovného systému, ekonomického alebo finančného poradenstva, oceňovania majetku, vypracúvania odporúčaní a poskytovanie konzultácii na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru, atď.

Nasledujúca časť prednášky bola venovaná Etickému kódexu audítora, ktorý stanovuje dodržiavanie týchto kritérií: integrita, objektívnosť, odborná spôsobilosť a náležitá starostlivosť, dôvernosť informácií, profesionálne správanie sa, používanie odborných štandardov a nezávislosť. Je povinný poskytovať audítorské služby s odbornou starostlivosťou, čestne a svedomite.

Pri audite finančných výkazov audítor posudzuje a robí záver, či zaznamenané informácie správne zobrazujú ekonomické udalosti, ktoré nastali počas účtovného obdobia. To znamená, že audítor musí okrem dobrej znalosti účtovníctva, mať skúsenosti so získavaním a s interpretáciou audítorských dôkazov. A práve táto skúsenosť odlišuje účtovníka od audítora, pretože určenie vhodných audítorských postupov, stanovenie počtu a typu položiek na testovanie a zhodnotenie výsledkov testov je špecifickou problematikou.

Ďalšia časť prednášky sa venovala vykonávaniu profesie audítora, ktorá je podmienená získaním odbornej licencie a následne povinným členstvom v Slovenskej komore audítorov, keďže ide o profesiu regulovanú štátom. Prítomní sa oboznámili s činnosťou Slovenskej komory audítorov a dohľadom nad výkonom auditu, podmienkami a predpokladmi vykonávania auditu. Prednášajúca zdôrazňovala to, že za účtovníctvo zodpovedá vždy vedenie spoločnosti a účtovník pracuje pre spoločnosť. Audítor však zodpovedá sám za seba a za svoj názor audítora.

Prednášajúca sa počas celej prednášky snažila komunikovať so študentmi a overovať ich znalosti, a získavať tak aj spätnú väzbu a názory publika. Po ukončení prednášky sa rozbehla diskusia. Študentov zaujímala hlavne praktická stránka výkonu funkcie audítora, zážitky audítorky počas vykonávania auditu vo firmách. Množstvo otázok padlo nie len zo strany študentov, ale aj zo strany prítomných pedagógov, na ktoré prednášajúca pohotovo a zaujímavo reagovala.

 

 

Spracovali:

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Jarmila Horváthová, CSc.

 

Študenti Fakulty manažmentu si vypočuli prednášku na tému „ Finančná gramotnosť“

máj 4th, 2013 | Posted by Ing. Jarmila Horváthová, CSc., doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. in Prednášky - (Komentáre vypnuté na Študenti Fakulty manažmentu si vypočuli prednášku na tému „ Finančná gramotnosť“)

Odborná prednáška Nadácie PARTNERS
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„ Finančná gramotnosť “

V rámci projektu KEGA 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesijnými inštitúciami a organizáciami“, sa na pôde Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove dňa 24.4.2013 konala prednáška v rámci vzdelávacieho cyklu „Finančná akadémia“.  Tento vzdelávací cyklus je zastrešovaný Nadáciou PARTNERS v rámci projektu „Deň finančnej gramotnosti“. Tento vzdelávací cyklus Nadácia PARTNERS organizuje v spolupráci s investičnou skupinou Pioneer Invesments, ktorá je partnerom Nadácie PARTNERS.

Nadácia Partners vznikla v roku 2007 s cieľom podporovať aktivity smerujúce k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne obyvateľstva krajiny, v ktorej pôsobí. Jej zriaďovateľ, spoločnosť Partners Group SK, sa hlási k filozofii spoločensky zodpovedného podnikania a dobrovoľne vniesla do svojich obchodných stratégií a aktivít i rozhodnutia, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu spoločnosti. Hlavnou oblasťou záujmu Nadácie PARTNERS je vzdelávanie v oblasti financií. Záleží jej na tom, aby ľudia rozumeli financiám a vedeli s nimi hospodáriť, a tak vyvíja potrebné kroky k dlhodobému efektívnemu finančnému vzdelávaniu. Nadácia PARTNERS podporuje i ďalšie verejnoprospešné ciele v súlade so svojimi oblasťami záujmu.

V minulom roku rozbehla nadácia projekt Deň finančnej gramotnosti, ktorý zastrešuje aktivity zamerané na zvýšenie finančnej vzdelanosti. Najprv poverila zmapovaním finančnej gramotnosti Slovákov nezávislú prieskumnú agentúru Focus. Prieskum poukázal na fakt, že priemerná finančná gramotnosť Slovákov je 62,5 %. Následne dala Nadácia možnosť otestovať si svoje vedomosti každému.

V online aplikácii FQ test si mohol každý otestovať svoje FQ – finančný kvocient.

S cieľom vyvolať celospoločenskú diskusiu  požiadala v septembri 2012 Nadácia PARTNERS UNESCO o registráciu 8. septembra ako Medzinárodného dňa finančnej gramotnosti. Táto iniciatíva sa stretla s pozitívnym ohlasom a záujmom UNESCO a Stálej delegácie Slovenskej republiky pri UNESCO zaradiť Medzinárodný deň finančnej gramotnosti do kalendára medzinárodných dní. Iniciatívou sa bude UNESCO zaoberať na svojej 37. Generálnej konferencii v novembri 2013.

Finančná akadémia je určená žiakom stredných a vysokých škôl  po celom Slovensku.  Počas niekoľkých rokov fungovania sa do nej zapojilo už viac ako 50 škôl. Za jeden školský rok ju absolvuje viac ako 600 študentov. Pozitívne reakcie dokazujú, že mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu

Prednášku pre študentov Fakulty manažmentu viedol pán Roman Kočík – executive manager spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Okrem úvodu prednášky, v rámci ktorého prednášajúci oboznámil študentov so svojou materskou spoločnosťou, jej cieľmi, úlohami aj v súvislosti s Finančnou akadémiou, sa pán Kočík venoval aj niekoľkým ďalším témam.

Boli to nasledujúce témy:

–       základy hospodárenia s peniazmi,
–       úvod do investovania,
–       finančné plánovanie a bankové produkty,
–       financovanie bývania,
–       investovanie a iné.

 

Študentov prednáška zaujala, o čom svedčilo aj množstvo otázok, ktoré pánovi Kočíkovi zo spoločnosti PARTNER GROUPS kládli. Zaujímalo ich investovanie, formy investovania, možnosti v oblasti investícií, ale aj ich vlastné budúce perspektívy a možnosti. Zapájali sa do živých diskusií s prednášajúcim a prejavili záujem o danú problematiku. Nedali sa zahanbiť a na otázky prednášajúceho fundovane zodpovedali. Hádam najväčším záujem vyvolali možnosti investovania, Pioneer Investments, produkty spoločnosti Pioneer Invesments, ako aj video o investovaní, ktoré pán Kočík na záver študentom premietol.

 

Spracovali:

Ing. Jarmila Horváthová, CSc.
doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.

Využitie MS Excel (2007/2010) vo finančnom manažmente

júl 2nd, 2012 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. in Prednášky - (Komentáre vypnuté na Využitie MS Excel (2007/2010) vo finančnom manažmente)

Odborná prednáška Ing. Milana Broža, CSc.
pre akademickú obec Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„ Využitie MS Excel (2007/2010)
vo finančnom manažmente “

V rámci skvalitňovania vzdelávacieho procesu sa riešiteľský kolektív projektu KEGA č. 007PU-4/2011 rozhodol uskutočniť prednášku určenú predovšetkým pre zamestnancov a doktorandov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Potreba realizácie prednášky vyplynula z neustále sa zvyšujúcich sa nárokov praxe na spracovanie kvantitatívnych dát, ako aj z potreby neustáleho dovzdelávania pedagogických zamestnancov univerzít.

Na prednášku, uskutočnenú dňa 12. júna 2012, prijal pozvanie špičkový odborník, autor známych kníh o programe MS Excel, vedúci Katedry výpočtovej techniky Vysokej školy obchodnej v Prahe, Ing. Milan Brož, CSc. Pozvaný odborník je autorom 33 kníh, napríklad EXCEL pro manažery a ekonomy.

Po úvodnom privítaní a predstavení sa ujal slova pozvaný hosť. Na úvod prednášky predstavil prítomným históriu toho, ako sa dostal ku tabuľkovým procesorom, aké softvéry sa v tom čase využívali, aké nástroje ponúkali a aké výstupy bolo možné získať z týchto softvérov.

Ďalšia časť prednášky bola venovaná manažérskym informačným systémom. Prednášajúci priblížil viacero informačných systémov slúžiacich manažérom a rozdelil ich do troch základných kategórií. Prvou kategóriou sú informačné systémy, ktoré si malé a menšie firmy vytvárajú samé. V rámci tejto kategórie sa využívajú rôzne databázové systémy, ako napríklad MS Excel alebo MS Access. Druhú kategóriu tvoria systémy slúžiace stredne veľkým firmám (ponúkajú sa rôzne účtovnícke programy – ABRA, Pohoda, LCS Helios, Money, Ekonom – ale využívajú sa aj databázové systémy založené na rôznych architektúrach, prevažne relačných). Treťou kategóriou sú veľké firmy. Tie si zväčša zakúpia manažérsky informačný systém (MIS) dodávaný „na kľúč“. Využívajú sa systémy ERP, CRM a podobne (napríklad Microsoft Dynamics, manažérsky informačný systém od IBM, Novell, Digital Recources, …). Ďalej sa už prednášajúci venoval podrobnejšie využívaniu MS Excelu v rámci manažérskych informačných systémov. Porovnal zmeny oproti jeho starším verziám, ktoré reagovali na požiadavky manažmentu a predstavil vývoj nástrojov pre prácu so zoznamami. Zároveň identifikoval požiadavky, ktoré by mal podľa neho štandardný informačný systém spĺňať: mal by poskytovať výstup do tabuľkových procesorov (.xls, .xlsx, .dbf, .csv); na výstupe by mali byť dáta, ktoré si stanovíme a zadáme ich ako parametre; dáta by mali byť dostupné na vyžiadanie včas. Výsledné dáta je možné potom ďalej spracovávať, a práve na to je vynikajúci práve Excel – dajú sa v ňom vykonávať dôležité operácie ako: zoradenie, filtrácia, súhrny, tvorba prehľadu a skupín, vytvorenie kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu. Na zložitejšie operácie sa zvykne využívať programovanie vo VBA (Excel).

Posledná časť prednášky bola venovaná praktickým ukážkam riešenia manažérskych úloh za využitia programu MS Excel a predstaveniu modelových projektov. Postup riešenia úloh by mal vo všeobecnosti obsahovať nasledujúce kroky: požiadavka zadávateľa, schôdzka, analýza požiadaviek a ich dátové zabezpečenie, analýza okolia a dodávateľov dát, návrh riešenia, konzultácie so zadávateľom, úprava podľa prezentácie u užívateľov (manažéri centrály a divízií), prvotná inštalácia u vybraných užívateľov, odstránenie nedostatkov, overovacia prevádzka, pripomienky, úpravy, rutinná prevádzka, časom nové požiadavky.

Samozrejme aj MS Excel má svoje obmedzenia (všeobecne dané koncepciou Microsoftu). Prednášajúci prakticky predstavil riešenie úloh za pomoci nástrojov programu MS Excel a zároveň poukázal na spôsoby, akými sa dajú riešiť nečakané problémy v databázach.

Na záver bola predstavená práca s databázami u modelového projektu realizovaného v minulosti firmou Prospera. Išlo o realizáciu mestského okruhu Praha (Bianka).

Záverečná diskusia účastníkov prednášky a otázky smerujúce na prednášajúceho potvrdzujú veľký záujem o prednesenú problematiku. Účastníci mali záujem o spôsob riešenia úloh v priebehu prednášky, ale využili aj príležitosť stretnutia sa s expertom na prácu s Excelom a nastoľovali aj vlastné problémové úlohy, s ktorými sa stretli a nevedeli si s nimi poradiť. Prednáška v plnej miere splnila svoj účel vyplývajúci zo zamerania projektu, ba dokonca bol kvôli veľkému množstvu príspevkov do diskusie prekročený pôvodne vymedzený čas trvania prednášky.

 

Spracovali:

Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.

Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi

máj 4th, 2012 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Jarmila Horváthová, CSc. in Prednášky - (Komentáre vypnuté na Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi)

Odborná prednáška Ing. Jána Majdu
pre akademickú obec Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi

Dňa 12. apríla 2012 o 14.30 hod. sa na akademickej pôde Prešovskej univerzity uskutočnila, v rámci projektu KEGA 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ s dobou riešenia od roku 2011 až do roku 2013, v poradí štvrtá prednáška v letnom semestri akademického roka 2011/2012, na ktorú pozval riešiteľský kolektív Ing. Jána Majdu, hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja, ktorý prijal pozvanie a vystúpil pred študentmi a zamestnancami Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity s prednáškou na tému: „Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi“. Táto zaujímavá problematika sa vzhľadom na charakter verejného sektora, do ktorého spomínané zariadenia patria, dotýka nás všetkých.

Po úvodnom zahájení a privítaní hosťa a účastníkov vedúcou projektu, hosťujúci odborník z hospodárskej praxe začal svoju prednášku charakterizovaním základných pojmov súvisiacich s tematikou, ktoré sú obsiahnuté v Zákone č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, a to:

 • orgány kontroly;
 • vonkajšia kontrola;
 • vnútorná kontrola;
 • kontrola efektívnosti štátnej správy (je činnosť, ktorou sa zisťuje stav a úroveň plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, stav využívania disponibilných zdrojov prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenených na plnenie týchto úloh, materiálnych zdrojov a ľudských zdrojov vrátane kontroly spôsobu riadenia štátnej správy);
 • vnútorná kontrola (je kontrola plnenia úloh štátnej správy vykonávaná útvarmi kontroly a ostatnými odbornými útvarmi orgánu štátnej správy, právnickej osoby zriadenej orgánom štátnej správy a právnickej osoby založenej orgánom štátnej správy, alebo zamestnancom určeným vedúcim orgánu kontroly. Vnútorná kontrola je aj kontrola plnenia úloh štátnej správy zverených  zákonom orgánom územnej samosprávy, vykonávaná odborným útvarom príslušného orgánu štátnej správy);
 • základné pravidlá kontrolnej činnosti (podľa ktorých postupujú orgány kontroly pri vykonávaní kontroly);
 • oprávnenia a povinnosti pracovníkov kontroly;
 • poriadková pokuta (v prípade neplnenia si povinnosti môže orgán kontroly uložiť kontrolovanému subjektu poriadkovú pokutu. Pri určovaní výšky poriadkovej pokuty orgán kontroly prihliada na mieru sťaženia výkonu kontroly alebo marenia výsledku kontroly).

Prednášajúci vysvetlil prítomným základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu (v súlade so Zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite); finančnú kontrolu splnenia podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov; dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov; dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami; dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami na účely finančného riadenia; plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou. V priebehu prednášky neustále poukazoval na praktické príklady, s ktorými sa stretol počas svojej profesionálnej praxe.

Prednášajúci odborník oboznámil študentov a zamestnancov fakulty s cieľmi, za ktorými sa finančná kontrola realizuje. Tieto ciele následne popísal ako zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účinného výkonu verejnej správy, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, včasné a spoľahlivé informovanie vedúceho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách. Predstavil prítomným v praktickej rovine jednotlivé formy finančnej kontroly, a to predbežnú finančnú kontrolu, priebežnú finančnú kontrolu a následnú finančnú kontrolu. Ďalej pokračovala prednáška vysvetlením oprávneností a povinností kontrolovaného subjektu.

Okrem finančnej kontroly bola prednáška venovaná aj problematike vnútorného auditu, ako nezávislej objektívnej hodnotiacej a konzultačnej činnosti, ktorá hodnotí dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hodnotí možné riziká finančného riadenia a iných činností auditovaného subjektu a odporúča opatrenia na odstránenie týchto rizík, poskytuje spoľahlivé a včasné informácie o činnostiach auditovaného subjektu vedúcim zamestnancom, hodnotí úroveň vykonávania finančného riadenia so zameraním na jeho skvalitnenie, napomáha hospodárnemu, efektívnemu a účinnému vykonávaniu činnosti auditovaného subjektu, a pod.  Cieľom vnútorného auditu je napomáhať plneniu úloh auditovaného subjektu systematickým prístupom a disciplinovaným prístupom k hodnoteniu finančného riadenia a rizík vyplývajúcich z činnosti auditovaného subjektu.

Ďalšia časť prednášky sa venovala finančnému auditu, ktorým sa hodnotí, či údaje v účtovnej závierke auditovaného subjektu zodpovedajú skutočnému stavu majetku a záväzkov, zdrojov financovania a hospodárenia s majetkom, dodržiavanie rozpočtu auditovaným subjektom.

Prednášajúci stručne oboznámil prítomných aj s pravidlami uloženia pokuty kontrolným orgánom za nesplnenie povinnosti. Venoval sa aj pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov (samosprávnych krajov), ktoré upravuje platný právny predpis Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

Následne sa s nami prednášajúci podelil o svoje skúsenosti, ktoré získal pri vykonávaní funkcie hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja. Na príkladoch demonštroval zaujímavé problémy, ktoré sa vyskytujú v praxi a vysvetlil spôsoby, akými ich odborníci riešia.

V rámci následnej diskusie zaujímala študentov hlavne praktická stránka výkonu funkcie kontrolóra. Otázky sa týkali hlavne právomocí a povinností, ako aj podmienok, ktoré kontrolór v štátnej správe musí spĺňať.

 

Spracovali:
doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Jarmila Horváthová, CSc.

Zobraziť galériu fotiek

Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov

máj 4th, 2012 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. in Prednášky - (Komentáre vypnuté na Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov)

Odborná prednáška Ing. Ladislava Babicu
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“

Riešiteľský kolektív projektu KEGA 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ s dobou riešenia od roku 2011 až do roku 2013 pokračoval v rámci tretej etapy realizácie projektu v letnom semestri akademického roka 2011/2012 v organizovaní a uskutočňovaní prednášok odborníkov z hospodárskej praxe, ktoré boli venované študentom a zamestnancom Fakulty manažmentu PU v Prešove. Uvedená prednáška sa konala 12. apríla 2012 na akademickej pôde Prešovskej univerzity v miestnosti Aula 103 od 13.15 hod.

V súčasnosti prechádza komplexná daňová reforma fázou vytvorenia Finančnej správy na úrovni Programu UNITAS I. Pri porovnaní reálneho stavu s plánom boli zistené závažné odchýlky v oblasti daňového informačného systému, ktoré významne negatívne ovplyvnili činnosti na daňových úradoch, ako aj pohľad na daňovú reformu ako celok. Táto veľmi aktuálna problematika podnecovala riešiteľský kolektív, aby pozval odborníka z praxe na túto tému. Hlavnou myšlienkou bolo, že téma zaujme účastníkov, ktorí získajú relevantné informácie o súčasnej situácii na daňových úradoch.

Pozvaný hosť, Ing. Ladislav Babica, ktorý je riaditeľom Daňového úradu Prešov, sa s nami podelil o svoje skúsenosti a vystúpil s prednáškou s názvom „Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“, na ktorej sa zúčastnilo takmer 90 študentov, členovia riešiteľského kolektívu projektu, ale aj ďalší zamestnanci Fakulty manažmentu.

Na úvod prednášajúci informoval účastníkov o súčasnej situácii v problematike platenia daní a odvodov; o rôznych platbách za fyzickú osobu; o vymeriavacích základoch, ktoré sa v priebehu času neustále menia; o technických a administratívnych prekážkach elektronického styku s úradmi; o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov pred reformou; o výsledkoch štúdie Paying Taxes, vydanej Svetovou bankou a PriceWaterhouseCoopers, podľa ktorej je Slovenská republika na 122. mieste z hodnotených 183 štátov sveta na rebríčku jednoduchosti platení daní.

Cieľom práve prebiehajúcej reformy je:

 • zjednotenie daňovej a colnej správy do jednej inštitúcie „Finančnej správy SR“ s následným zjednotením výberu daní, cla a výberom poistných odvodov,
 • zvýšenie efektivity finančnej správy znížením administratívnych nákladov a odstránenie duplicitných činností,
 • zjednodušenie a spriehľadnenie procesov spojených s daňovými a odvodovými povinnosťami pre daňové subjekty, zníženie byrokracie a záťaže a zvýšenie komfortu pre občanov a pod.

Kľúčovou zmenou bude optimalizácia systému riadenia a organizovania, ako aj optimalizácia procesov.

Program UNITAS predstavuje realizáciu najzásadnejšej štrukturálnej a koncepčnej reformnej zmeny fungovania daňovej správy od roku 1993. Realizácia východísk reformy formou programu UNITAS:

 • Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov – prerokovaná a schválená vládou SR dňa 7.5.2008,
 • Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému – schválená s pripomienkami vládou SR dňa 18.5.2011.

Fázy a etapy reformy sú rozdelené do dvoch častí:

 • UNITAS 1 – vytvorenie Finančnej správy SR zlúčením daňovej a colnej správy a vytvorenie nového systému riadenia a organizovania výberu štátnych príjmov –  v termíne k 1.1.2012.
 • UNITAS 2 – zjednotenie výberu všetkých odvodov, teda okrem výberu daní a cla aj poistných odvodov (poistného na dôchodkové, nemocenské, úrazové poistenia, ako aj poistenie v nezamestnanosti, poistného do rezervného fondu solidarity a garančného fondu, príspevkov na starobné dôchodkové sporenia a poistného na zdravotné poistenie) do jediného miesta výberu. Uvažuje sa aj o zjednotení vymeriavacích základov poistných odvodov a dane z príjmov fyzických osôb, čo taktiež sprehľadní a zjednoduší systém.

Po skončení programu UNITAS bude zabezpečovať jednotný výber daní, cla a poistných odvodov jedna organizácia zložená zo súčasných daňových orgánov a colnej správy, ktorá preberie aj niektoré činnosti Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní súvisiace najmä s výberom odvodov. Vytvorená organizácia bude následne distribuovať vybrané príjmy do štátneho rozpočtu, do rozpočtu obcí, VÚC, do Európskej únie, Sociálnej poisťovne, dôchodkovým správcovským spoločnostiam a zdravotným poisťovniam.

 

Následne prednášajúci charakterizoval hlavné východiská reformy (jednoduchosť, spravodlivosť, účinnosť, efektívnosť, orientácia na subjekty, zodpovednosť), strategické ciele reformy, legislatívny rámec organizačných zmien v rámci reformy, štruktúru Finančnej správy SR. Informoval zúčastnených aj o tom, čo nás čaká od 1.1.2013, aké zmeny budú v organizačnej štruktúre Finančnej správy SR v zmysle zákona č. 354/2011 Z.z. o finančnej správe.

V záverečnej časti prednášky boli účastníci oboznámení aj s rizikami reformy, s prínosmi reformy pre subjekty a prínosmi reformy pre verejnú správu.

Predstavil taktiež nasledovné riziká reformy, ktoré boli identifikované pred jej začatím:

 • nezvládnutie koordinácie reformy a projektov,
 • nedostatočné manažérske zručnosti vyššieho manažmentu,
 • podcenenie osvety,
 • nevytvorenie potrebných technických podmienok na priestorové vybavenie, informačné systémy,
 • nedodržanie termínov a nízka kvalita služieb spojených so zmenami,
 • nestotožnenie sa vedenia a zamestnancov s reformou, podcenenie zmien, aktívny odpor.

Ako sa ukázalo, niektoré z týchto rizík sa aj reálne potvrdili.

Prínosy reformy predstavil prednášajúci v dvoch rovinách. Prvú skupinu prínosov charakterizoval, ako prínosy pre subjekt:

 • zníženie administratívnej záťaže daňovej a colnej agendy,
 • časová úspora pri administrácii,
 • zvýšenie dostupnosti služieb,
 • zvýšenie užívateľského komfortu vďaka elektronizácii FS,
 • úspora nákladov na transakčné bankové poplatky,
 • úspora nákladov na poštovné, cestovné,
 • zvýšenie disponibility finančných zdrojov.

Do druhej skupiny začlenil prínosy pre verejnú správu:

 • zníženie správnych nákladov (zníženie zamestnancov o 20 % s úsporou cca 75 mil. €),
 • zníženie prevádzkových nákladov (úspora na poštovnom 2 mil. €, úspora nákladov na službách, úspora na nehnuteľnostiach 70 mil. €),
 • zníženie daňových únikov,
 • zníženie nákladov na spotrebný materiál, energie, údržbu, dopravné náklady a pod.,
 • efektívnejšie započítavanie pohľadávok,
 • efektívnejšie vymáhanie nedoplatkov.

 

Téma prednášky sa ukázala v súčasnej dobe ako veľmi aktuálna, nakoľko zaujala študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu PU do takej miery, že po prednáške hosťujúceho odborníka sa rozvírila búrlivá diskusia, vďaka ktorej sa predlžila doba prednášky takmer na dvojnásobok. Študenti zavalili prednášajúceho množstvom otázok v súvislosti so súčasnou situáciou v oblasti daní a daňovej správy. Hosťujúci odborník sa snažil odpovedať na každú položenú otázku veľmi fundovane a pútavo. Zúčastnení sa zhodli na tom, že diskutovaná téma by si zaslúžila pokračovanie prednášky v budúcnosti s priebežnými informáciami o výsledkoch riešenia problémov s prebiehajúcou reformou výberu daní, cla a poistných odvodov.

Na záver môžeme konštatovať, že prednáška tohto výborného odborníka z praxe bola veľkým prínosom tak pre študentov, ako aj pre zamestnancov fakulty. Veľký záujem so strany študentov a zamestnancov stimuluje riešiteľský kolektív projektu k organizovaniu ďalších podobných akcií v budúcnosti.

 

Spracovali:
doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.

Zobraziť galériu fotiek

Financovanie a controlling vysokých škôl

apríl 4th, 2012 | Posted by doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. in Prednášky - (Komentáre vypnuté na Financovanie a controlling vysokých škôl)

Odborná prednáška Ing. Márie Novákovej
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

  „Financovanie a controlling vysokých škôl“

 

Dňa 28.3.2012 sa uskutočnila v rámci projektu KEGA č. 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ ďalšia zo série prednášok pre študentov študijného programu 3.3.15 Manažment. Prednášajúcou bola kvestorka Prešovskej univerzity v Prešove Ing. Mária Nováková. Prednášajúca pôsobí na uvedenom poste už druhé funkčné obdobie, predtým pôsobila v pozícii vedúcej ekonomického útvaru univerzity. Uvedené dlhoročné pôsobenie v daných štruktúrach determinovalo obsah i celkový charakter realizovaného výstupu.

Prednášajúca veľmi podrobne predstavila študentom finančné mechanizmy kreovania rozpočtov verejných vysokých škôl nielen v súčasnosti, ale aj z historického hľadiska. Zaujímavá bola komparácia financovania verejných vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí. Počas prednášky bolo poukázané na výhody i nevýhody súčasného stavu vo financovaní vysokého školstva. Osobitný zreteľ bol kladený na praktické aplikácie tvorby rozpočtu vo väzbe na konkrétne podmienky študijného programu poslucháčov. Pre študentov bolo tiež zaujímavé zistenie použitia finančných zdrojov, osobitne tých, ktoré slúžia na sociálnu podporu študentov.

Keďže prednáška bola realizovaná ako výberová prednáška v rámci predmetu Kontrola a controlling, druhá časť prednášky bola venovaná otázkam controllingu vysokých škôl. Prednášajúca zdôraznila zapojenosť Prešovskej univerzity do systému UNIKAN, controllingového systému verejných vysokých škôl na Slovensku. Poukázala na to, že univerzita predstavuje jednu z mála univerzít, ktoré sa do uvedeného systému zapojili. Prínosy z implementácie daného systému  budú  podľa prednášajúcej mnohostranné. Ako hlavný prínos označila efektívnejšie plánovanie nákladov, presnú kalkuláciu nákladov na zvolenú kalkulačnú jednotku a tiež ako nástroj pre efektívnejšie riadenie nákladov na celouniverzitnej i nižšej úrovni.

Študenti tak mali možnosť absolvovať ďalšiu zo zaujímavých prednášok, ktorá bezprostredne reflektovala na prax. Informácie, ktoré sa študenti dozvedeli v predchádzajúcich prednáškach z daného predmetu mohli vhodne doplniť o aplikačný pohľad na danú problematiku. Zámer, aby bola poslucháčmi univerzita vnímaná ako podnik služieb, ktorý má všetky atribúty podnikateľských subjektov (transformačný proces, zákazníci, náklady, výnosy, …) – hoci v modifikovanom obsahu a štruktúre, sa vydaril.  Študenti tak mali možnosť nazrieť do interných procesov univerzity, vidieť  aktivity z finančného hľadiska, sledovať transparentnosť vo vynakladaní  verejných zdrojov, ktorých tvorcami sú aj oni. Na záver ocenili vystúpenie spontánnym potleskom.

 

doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.
člen riešiteľského tímu projektu

Zobraziť galériu fotiek

Postavenie audítora, daňového poradcu a účtovníka v praxi

apríl 4th, 2012 | Posted by Ing. Ladislav Suhányi, PhD., Ing. Ján Vravec, PhD. in Prednášky - (Komentáre vypnuté na Postavenie audítora, daňového poradcu a účtovníka v praxi)

Odborná prednáška Ing. Jozefa Škultétyho, PhD.
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

 „Postavenie audítora, daňového poradcu a účtovníka v praxi“

 

Jedným z parciálnych cieľov projektu KEGA č. 007PU-4/2011 Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami s dobou riešenia od roku 2011 až do roku 2013, ktorého riešiteľský tím tvoria deviati zamestnanci Fakulty manažmentu a jedna doktorandka, je aj príprava a realizácia odborných seminárov a prednášok odborníkov z praxe pre študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Tieto prednášky sú integrálnou súčasťou vyučovacieho procesu predmetov z oblasti financií a účtovníctva. Študenti tým získavajú možnosť konfrontovať svoje vedomosti a poznatky s odborníkmi z hospodárskej praxe a zároveň získavajú prehľad o možnostiach uplatnenia po ukončení štúdia a nárokoch na ich vedomostnú úroveň.

V rámci tretej etapy realizácie projektu, uskutočnenej v letnom semestri akademického roka 2011/2012, pokračuje riešiteľský kolektív v organizovaní a uskutočňovaní série prednášok odborníkov z praxe. Na prvú prednášku bol pozvaný Ing. Jozef Škultéty, PhD., ktorý je špičkovým a uznávaným odborníkom, je prezidentom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov, predsedom Disciplinárnej komisie Slovenskej komory audítorov, znalcom v odbore ekonómia a manažment, audítorom a daňovým poradcom. Jeho prednáška pod názvom Postavenie audítora, daňového poradcu a účtovníka v praxi sa uskutočnila 27. marca 2012 od 10.45 hod. na akademickej pôde Prešovskej univerzity. Zúčastnilo sa na nej vyše sto študentov a jedenásť učiteľov Fakulty manažmentu. Väčšinou to boli študenti z končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, ale aj doktorandi a študenti z ostatných ročníkov.

Po úvodnom privítaní a predstavení prešiel hosť plynule na prvú časť prednášky. Bola venovaná Slovenskej komore audítorov, ktorá združuje audítorov z celého Slovenska a intenzívne spolupracuje aj s medzinárodnými audítorskými komorami. Študenti dostali množstvo užitočných informácií o pravidlách audítorských skúšok a zásadách pre zápis do zoznamu audítorov, o zásadách pre zápis do zoznamu asistentov audítora, o poistení zodpovednosti za škodu, o požiadavkách, ktoré musí spĺňať audítor, o medzinárodných audítorských štandardoch. Prítomní sa oboznámili s významom audítorskej činnosti, ktorá napomáha mnohým podnikom zlepšiť ich finančnú situáciu, prispieť k lepšiemu vnímaniu zákazníkov a prispieť k vyššej lojalite a čestnosti spoločnosti. Audit zabezpečuje celkovú ochranu spoločnosti. Prednášajúci uviedol niekoľko príkladov problémových situácií z praxe a spôsoby ich objektívneho, čestného a nezávislého riešenia audítorom, pri ktorých musí byť dodržaný etický kódex vydaný pre audítorov. Následne boli vysvetlené jednotlivé druhy správ nezávislého audítora a výrokov audítora k účtovným závierkam (výrok bez výhrad, s výhradou, záporný výrok alebo odmietnutie výroku).

Druhá časť prednášky obsahovala praktické informácie o Komore daňových poradcov, ktorá združuje daňových poradcov zapísaných v zozname vedenom komorou, ako aj o podmienkach pre vykonanie skúšok daňových poradcov. Prednášajúci predstavil daňový systém SR, dôraz kládol na daň z príjmu fyzických osôb a právnických osôb. Pútavo uviedol niekoľko zaujímavých príkladov súvisiacich s touto problematikou, s ktorými sa osobne stretol počas svojej odbornej praxe.

Posledná tretina prednášky bola venovaná činnostiam Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov, ktorej poslaním je aj združovanie účtovníkov Slovenskej republiky, zvyšovanie úrovne a celkovej kvality profesie účtovníka. Zaoberala sa účtovníckou profesiou na Slovensku. V účtovníckej profesii má dôležitú úlohu správne oceňovanie majetku a jeho vykazovanie v účtovnej závierke, ktoré významným spôsobom napomáha k poskytovaniu verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Aj v tejto časti prednášky boli uvedené príklady z praxe, ktorými prednášajúci poukázal hlavne na dôležitosť tvorby opravnej položky v správnej výške.

Počas celej prednášky boli interaktívnou formou zapájaní aj študenti, prednášajúci odborník sa snažil s nimi neustále komunikovať, overovať ich znalosti a získavať tak aj spätnú väzbu a názory publika. Vyvrcholením hosťovania bola veľmi zaujímavá, pútavá a produktívna diskusia. Veľký záujem o diskusiu zo strany študentov a pedagógov dokonca spôsobil predĺženie trvania prednášky oproti pôvodnému plánu. Publikum sa zaujímalo najmä o svoje možnosti uplatnenia v praxi, o podmienky, kritériá a skúsenosti, ktoré je potrebné preukázať. Študenti sa živo zaujímali o názory a postoje hosťujúceho odborníka na súčasnú situáciu v oblasti daní a daňovej správy, ako aj o jeho prognózu budúceho ekonomického vývoja v SR a EÚ. Prednášajúci erudovane odpovedal na všetky zaujímavé otázky študentov a pedagógov FM PU.

Po ukončení prednášky študenti prezentovali svoje názory, že takéto prednášky odborníkov z praxe, by sa mali stať neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu na FM PU. Prednášky uznávaných expertov sprístupňujú najnovšie poznatky z hospodárskej praxe, ktoré študentom rozširujú praktické poznatky a prehlbujú ich kontakty s praxou. Pozitívnym výsledkom prednášky bola aj skutočnosť, že študenti sa aktívne zaujímali aj o ďalšie pripravované prednášky a podujatia v rámci projektu KEGA č. 007PU-4/2011.

 

Ing. Ladislav Suhányi, PhD., Ing. Ján Vravec, PhD.
členovia riešiteľského tímu projektu

 

Zobraziť galériu fotiek