Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Slovenská komora daňových poradcov

http://www.skdp.sk

Slovenská komora daňových poradcov je profesijnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje daňových poradcov zapísaných v zozname vedenom komorou na základe osobitného zákona č. 78/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Tento zákon určuje postavenie komory a jej právomoc pri vydávaní osvedčení oprávňujúcich poskytovať daňové poradenstvo fyzickým alebo právnickým osobám. Týmto zákonom a jeho novelami č. 249/1994 Z.z., č.101/1995 Z.z., č. 378/1996 Z.z., č. 68/2005 Z.z. a č. 136/2010 Z.z., sa určujú všetky základné vzájomné záväzky komory voči svojim členom a povinnosti členov voči komore. Len komora za zákonom stanovených podmienok môže zapísať do zoznamu komory daňového poradcu na základe splnenia predpísaných podmienok, kde popri úspešnom vykonaní náročných skúšok, ktorými sa overujú odborné schopnosti kandidáta, sa kladie dôraz na morálnu bezúhonnosť a dlhodobé praktické odborné skúsenosti v odbore.

Sídlom komory je Banská Bystrica. Priestory, v ktorých sa nachádza, sú pamiatkovo chránený objekt na námestí SNP č.7. Po čiastočnej interiérovej úprave priestorov, ktoré dýchajú stredovekom, sa sem presťahovala z miesta jej provizórneho sídla. Aj keď tieto priestory nie sú vo vlastníctve komory, jej interiérová dispozícia a umiestnenie priamo v strede historického jadra mesta vytvárajú dôstojné miesto pre sídlo komory.

Komora ochraňuje oprávnené záujmy svojich členov, vytvára vhodné podmienky na ich ďalší odborný rast tým, že zabezpečuje v samostatnom vzdelávacom systéme komory svojim členom aktuálne informácie o aktualizácii a zmenách daňových zákonov. Podľa potreby a na základe svojho disciplinárneho poriadku a disciplinárnej komisie zabezpečuje, aby postupy daňových poradcov – členov komory v praxi boli vykonávané v súlade s týmto poriadkom a etickým kódexom daňového poradcu.

Komora je teda organizáciou, ktorá popri tom, že združuje daňových poradcov, ktorí sú jediní v SR oprávnení vykonávať daňové poradenstvo, poskytuje profesijnú ochranu týmto daňovým poradcom a asistentom daňových poradcov, zabezpečuje pre nich pravidelné vzdelávanie a podieľa sa na sprístupňovaní dôležitých odborných informácií významných pre poskytovanie daňového poradenstva.

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) začala svoju činnosť bezprostredne po ustanovujúcom valnom zhromaždení v roku 1992. V tomto roku začalo pôsobiť prvých 88 daňových poradcov. Od tohoto obdobia do súčasnosti vzrástol počet daňových poradcov – členov SKDP na 798. V súčasnom období je v zozname SKDP zapísaných aj 90 právnických osôb oprávnených vykonávať daňové poradenstvo.

SKDP je vnútorne organizovaná regionálne, t.j. sú vytvorené regionálne komory tak, aby mohli poskytovať lepšie vzdelávací a informačný servis pre svojich členov a súčasne aby sa vytvorila vhodnejšia komunikácia komory a daňových poradcov s podnikateľskou sférou. Práve v týchto regionálnych kanceláriách komory v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach sú poskytované úplné a relevantné informácie o činnosti komory, o možnostiach akým spôsobom pracujú a poskytujú služby daňoví poradcovia svojim klientom. Na týchto miestach možno získať úplný adresár daňových poradcov.

Nosnou líniou ďalšej činnosti komory je príprava nových daňových poradcov, ktorí budú pôsobiť v daňovom poradenstve adekvátne potrebám súčasnej hospodárskej praxe. Na príprave nových daňových poradcov sa podieľa aj dcérska spoločnosť Akadémia daňových poradcov s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorú komora v r. 1995 zriadila so svojou 100%-nou kapitálovou účasťou. Táto spoločnosť je orientovaná aj na organizáciu vzdelávacej a vydavateľskej činnosti a to nielen pre daňových poradcov – členov komory, ale aj pre iné skupiny, pre podnikateľskú sféru.

Popri týchto aktivitách komora dala do prevádzky vnútorný informačný systém – Baltazár, ktorý je sprístupnený členom prostredníctvom siete Internet. V sídle komory a jej regionálnych komorách sa do tohoto systému ukladajú informácie potrebné k činnosti daňových poradcov, ktorí čerpajú tieto informácie z centrálne uložených databáz. Takéto riešenie je neobvyklé aj vo vyspelých európskych krajinách. V tomto smere riešenie patrí k najpokrokovejším riešeniam v sprístupňovaní informácií relevantných s činnosťou daňového poradcu.

K ďalším prioritám SKDP patrí:

  • – spolupráca s MF SR na skvalitňovaní daňovej legislatívy a pri skvalitňovaní procesu vzdelávania všetkých účastníkov daňového prostredia v SR
  • – komora vzhľadom na svoje postupné kroky, ktoré vykonala pre vstup do medzinárodnej organizácie združujúcej národné organizácie (komory) v CFE, zabezpečila, že sa z člena pozorovateľa (boli sme prijatí v roku 1995) stala v roku 2000 riadnou členskou krajinou v tejto prestížnej celoeurópskej organizácii
  • – k ďalším zámerom komory patrí výraznejšia aktivita pri interpretácii zmien v kvalite daňového prostredia, v rámci ktorej sa viac sprístupnia zložité súvislosti daňového prostredia
  • – významný krok k ďalšiemu zvýšeniu profesijnej identifikácie a vytvorenia primeranosti medzi potrebami hospodárskej praxe v oblasti daňového poradenstva patrí rozvoj regionálnych pracovísk komory, ktoré môžu podstatne produktívnejšie reagovať na potreby “trhu” daňového poradenstva.

Popri členstve v CFE je SKDP členom aj v medzinárodnom výbore založenom z iniciatívy Rakúskej a Nemeckej daňovej komory. V tomto výbore aktívne pracujú naši členovia, ktorí boli delegovaní prezídiom komory. Tento medzinárodný výbor sa zaoberá poznávacou analýzou účtovníctva a zdaňovaním právnických a fyzických osôb a správou daní v jednotlivých štátoch. Jednotlivé pracovné skupiny pracujú na konkrétnych formách, ktoré po spracovaní budú k dispozícii na zverejnenie v jednotlivých štátoch. SKDP pripravuje takéto vydania vo viacjazyčnej verzii.

Popri týchto zahraničných aktivitách komory SKDP aktívne spolupracuje s niektorými daňovými komorami v zahraničí, najmä s Rakúskou a Českou komorou.

Komora má vzhľadom na súčasný vývoj v rozvoji podnikateľských subjektov stále rastúci význam.

Slovenská komora daňových poradcov je jedinou oprávnenou organizáciou podľa zákona, ktorá môže združovať a poskytovať oprávnenie svojim členom na poskytovanie daňového poradenstva.