Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou SR, vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 – dňa zavedenia eura v Slovenskej republike, sa stala súčasťou Eurosystému, tvoriaceho systém centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.

V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. V rámci Eurosystému je úlohou Národnej banky Slovenska prispievať k zabezpečeniu:

  1. menovej politiky,
  2. devízových operácií a devízových rezerv,
  3. vydávania eurových bankoviek a mincí,
  4. platobného styku ,
  5. zberu a zostavovania štatistík,
  6. medzinárodnej spolupráce,
  7. vzájomnej spolupráce a podpore centrálnych bánk,
  8. finančnej stability v eurozóne.

 

Ďalšou dôležitou úlohou Národnej banky Slovenska je výkon dohľadu nad finančným trhom. V oblasti finančného trhu prispieva Národná banka Slovenska k stabilite finančného systému ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. Pritom Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad finančným trhom, t. j. vykonáva dohľad nad bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi, sprostredkovateľmi investičných služieb, burzami cenných papierov, správcovskými spoločnosťami, podielovými fondmi a subjektmi kolektívneho investovania, poisťovňami, zaisťovňami, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, dôchodkovými fondmi, doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a ďalšími dohliadanými subjektmi slovenského finančného trhu.

Národná banka Slovenska kladie v medzinárodnej sfére dôraz na integráciu a spoluprácu v rámci európskych štruktúr. Od vstupu SR do Európskej únie () dňa 1. mája 2004 je NBS členom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a guvernér NBS je členom Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ECB). Od 1. januára 2009, kedy bola v SR zavedená spoločná európska mena, sa NBS stala súčasťou Eurosystému a guvernér získal členstvo v Rade guvernérov ECB. NBS má možnosť vstupovať nepriamo do rozhodovacieho procesu orgánov EÚ, a to vo vybraných výboroch a pracovných skupinách Rady EÚ a Európskej komisie a Komisie pre záležitosti EÚ.

Národná banka Slovenska zbiera, zostavuje a zverejňuje rôzne druhy štatistík, ktoré slúžia predovšetkým na zabezpečenie výkonu menovej politiky a finančnej stability. Zostavovaná štatistika je plne harmonizovaná s požiadavkami Európskej centrálnej banky a ďalších medzinárodných inštitúcií.

V záložke štatistika sú zverejnené údaje za oblasť menovej a finančnej štatistiky, štatistiky platobnej bilancie a štatistiky štvrťročných finančných účtov, údajové kategórie špeciálneho štandardu zverejňovania údajov (SDDS) a iné informácie súvisiace so zberom a zostavovaním uvedených štatistík.