Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Author Archives: doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Ladislav Suhányi, PhD.

Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra

október 11th, 2013 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. in Novinky | Prednášky - (Komentáre vypnuté na Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra)

Odborná prednáška Ing. Heleny Šimkovej, CSc.
na tému

„Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra“

Jedným z hlavných cieľov projektu KEGA č. 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ (jeho doba riešenia je od r.2011 do r.2013), ktorý rieši kolektív deviatich zamestnancov Fakulty manažmentu a jedna doktorandka, je aj realizácia odborných seminárov a prednášok odborníkov z praxe pre študentov a  zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Prednášky sú súčasťou predmetov z oblasti financií a účtovníctva. Študenti tak majú možnosť konfrontovať svoje vedomosti a poznatky s odborníkmi z hospodárskej praxe. Zároveň majú tiež možnosť získať prehľad o možnostiach ich  uplatnenia v praxi.

Aj v akademickom roku 2013/2014 pokračuje riešiteľský kolektív (v rámci šiestej etapy realizácie uvedeného projektu) v organizovaní a uskutočňovaní série prednášok odborníkov z praxe. Na jednu z prednášok bola pozvaná aj Ing. Helena Šimková, CSc., ktorá dlhé roky zabezpečovala výučbu manažérskych predmetov na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Jej prednáška na tému „Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra“ sa uskutočnila 11. októbra 2013 od 10.45 hod. na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity. Zúčastnili sa na nej študenti aj pedagogickí zamestnanci. Väčšinu tvorili študenti z končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, ale aj doktorandi a študenti z iných ročníkov.

Prvá časť prednášky bola úvodom do problematiky, v ktorej bolo zdôraznené, že etika a slušné vystupovanie nestráca na aktuálnosti ani dnes. Výzor, správanie, spôsob reči, vystupovanie na verejnosti a pracovných stretnutiach, sú aj pre finančného manažéra, ktorý chce v živote niečo dokázať, rovnako dôležité, ako napr. jeho prax. Tí, ktorí sa nevedia vhodne správať, riskujú úspech vo svojej kariére. Bolo to podložené aj výskumom z praxe, z ktorého vyplynulo, že úspešná kariéra je kombináciou 15% schopností a zvyšných 85% patrí „spoločenskej zručnosti“. Spôsob, akým sa prezentuje finančný manažér, vypovedá veľa aj o tom, ako si cení nielen sám seba, ale ako si tiež váži iných.

 

 

Druhá časť prednášky bola zameraná na prácu finančného manažéra, v ktorej prednášajúca vyzdvihla hlavne jej význam. Uviedla jeho hlavnú náplň práce, do ktorej spadá:

 • strategické finančné plánovanie so zameraním na zabezpečenie finančnej stability spoločnosti a analýza výsledkov hospodárenia,
 • spracovanie rozpočtu a finančných plánov organizácie a kontrola ich dodržiavania,
 • riadenie činnosti finančného úseku organizácie,
 • spracovávanie finančných výsledkov, vypracovanie finančných výkazov,
 • zodpovednosť za implementáciu metodiky účtovníctva a jej koordináciu v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou,
 • určovanie zásad pre vykonávanie účtovnej evidencie v rámci organizácie, riadenie kontrolných finančných mechanizmov,
 • reprezentovanie organizácie na rokovaniach, spolupráca s audítormi, s finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy.
 • rozhodovanie o financovaní rôznych činností spoločnosti a o spôsoboch nakladania s finančnými prostriedkami, riadenie finančných tokov organizácie,
 • posudzovanie investičných zámerov, kontrola nákladovosti, finančných tokov a včasného uhrádzania platieb, atď.

V tretej, záverečnej časti prednášky bolo poukázané na dôležitosť etiky nielen v práci finančného manažéra, ale aj na to, že niekedy nie je jednoduché správať sa eticky, nakoľko existuje veľa situácií, ktoré tento proces brzdia. Ako príklad možno uviesť najmä uprednostňovanie krátkodobých ziskov pred dlhodobými záujmami, nedodržiavanie etických kódexov, chápanie etiky iba ako nástroja na posilnenie svojho imidžu, neprofesionálny prístup k podriadeným, nevhodná komunikácia a pod. Takéto správanie je  živnou pôdou na neetické správanie, signalizuje absenciu podnikovej kultúry.

Prednášajúca v závere prednášky zdôraznila, že nemožno predpokladať rýchly a bezproblémový prienik etiky do života finančných manažérov, pretože ide o proces dlhodobý, v rámci ktorého by sa malo formovať nielen ich správanie, ale aj formovať kultúra celého podniku, v ktorom pracujú. Ekonomické kritériá sú a aj zostanú prvoradým cieľom každého, teda aj finančného manažéra, hoci etika dnes vyžaduje aj od nich hlavne sebadisciplínu a morálnu bezúhonnosť.

Počas celej prednášky sa študenti aktívne zapájali do diskusie, nakoľko im problematika etiky a etického správania bola blízka. So záujmom si vypočuli nielen názory prednášajúcej, ktorá má z danej problematiky veľa teoretických vedomostí, ale i praktických skúseností, ale aj prítomných študentov a pedagógov. Poznatky získané z tejto prednášky môžu všetkým zúčastneným pomôcť v ich práci, pretože nielen zamestnanci, ale aj študenti sa denne stretávajú s porušovaním etických zásad, čo negatívne ovplyvňuje ich výkon.

 

Spracovali:

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.

 

Využitie MS Excel (2007/2010) vo finančnom manažmente

júl 2nd, 2012 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. in Prednášky - (Komentáre vypnuté na Využitie MS Excel (2007/2010) vo finančnom manažmente)

Odborná prednáška Ing. Milana Broža, CSc.
pre akademickú obec Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„ Využitie MS Excel (2007/2010)
vo finančnom manažmente “

V rámci skvalitňovania vzdelávacieho procesu sa riešiteľský kolektív projektu KEGA č. 007PU-4/2011 rozhodol uskutočniť prednášku určenú predovšetkým pre zamestnancov a doktorandov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Potreba realizácie prednášky vyplynula z neustále sa zvyšujúcich sa nárokov praxe na spracovanie kvantitatívnych dát, ako aj z potreby neustáleho dovzdelávania pedagogických zamestnancov univerzít.

Na prednášku, uskutočnenú dňa 12. júna 2012, prijal pozvanie špičkový odborník, autor známych kníh o programe MS Excel, vedúci Katedry výpočtovej techniky Vysokej školy obchodnej v Prahe, Ing. Milan Brož, CSc. Pozvaný odborník je autorom 33 kníh, napríklad EXCEL pro manažery a ekonomy.

Po úvodnom privítaní a predstavení sa ujal slova pozvaný hosť. Na úvod prednášky predstavil prítomným históriu toho, ako sa dostal ku tabuľkovým procesorom, aké softvéry sa v tom čase využívali, aké nástroje ponúkali a aké výstupy bolo možné získať z týchto softvérov.

Ďalšia časť prednášky bola venovaná manažérskym informačným systémom. Prednášajúci priblížil viacero informačných systémov slúžiacich manažérom a rozdelil ich do troch základných kategórií. Prvou kategóriou sú informačné systémy, ktoré si malé a menšie firmy vytvárajú samé. V rámci tejto kategórie sa využívajú rôzne databázové systémy, ako napríklad MS Excel alebo MS Access. Druhú kategóriu tvoria systémy slúžiace stredne veľkým firmám (ponúkajú sa rôzne účtovnícke programy – ABRA, Pohoda, LCS Helios, Money, Ekonom – ale využívajú sa aj databázové systémy založené na rôznych architektúrach, prevažne relačných). Treťou kategóriou sú veľké firmy. Tie si zväčša zakúpia manažérsky informačný systém (MIS) dodávaný „na kľúč“. Využívajú sa systémy ERP, CRM a podobne (napríklad Microsoft Dynamics, manažérsky informačný systém od IBM, Novell, Digital Recources, …). Ďalej sa už prednášajúci venoval podrobnejšie využívaniu MS Excelu v rámci manažérskych informačných systémov. Porovnal zmeny oproti jeho starším verziám, ktoré reagovali na požiadavky manažmentu a predstavil vývoj nástrojov pre prácu so zoznamami. Zároveň identifikoval požiadavky, ktoré by mal podľa neho štandardný informačný systém spĺňať: mal by poskytovať výstup do tabuľkových procesorov (.xls, .xlsx, .dbf, .csv); na výstupe by mali byť dáta, ktoré si stanovíme a zadáme ich ako parametre; dáta by mali byť dostupné na vyžiadanie včas. Výsledné dáta je možné potom ďalej spracovávať, a práve na to je vynikajúci práve Excel – dajú sa v ňom vykonávať dôležité operácie ako: zoradenie, filtrácia, súhrny, tvorba prehľadu a skupín, vytvorenie kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu. Na zložitejšie operácie sa zvykne využívať programovanie vo VBA (Excel).

Posledná časť prednášky bola venovaná praktickým ukážkam riešenia manažérskych úloh za využitia programu MS Excel a predstaveniu modelových projektov. Postup riešenia úloh by mal vo všeobecnosti obsahovať nasledujúce kroky: požiadavka zadávateľa, schôdzka, analýza požiadaviek a ich dátové zabezpečenie, analýza okolia a dodávateľov dát, návrh riešenia, konzultácie so zadávateľom, úprava podľa prezentácie u užívateľov (manažéri centrály a divízií), prvotná inštalácia u vybraných užívateľov, odstránenie nedostatkov, overovacia prevádzka, pripomienky, úpravy, rutinná prevádzka, časom nové požiadavky.

Samozrejme aj MS Excel má svoje obmedzenia (všeobecne dané koncepciou Microsoftu). Prednášajúci prakticky predstavil riešenie úloh za pomoci nástrojov programu MS Excel a zároveň poukázal na spôsoby, akými sa dajú riešiť nečakané problémy v databázach.

Na záver bola predstavená práca s databázami u modelového projektu realizovaného v minulosti firmou Prospera. Išlo o realizáciu mestského okruhu Praha (Bianka).

Záverečná diskusia účastníkov prednášky a otázky smerujúce na prednášajúceho potvrdzujú veľký záujem o prednesenú problematiku. Účastníci mali záujem o spôsob riešenia úloh v priebehu prednášky, ale využili aj príležitosť stretnutia sa s expertom na prácu s Excelom a nastoľovali aj vlastné problémové úlohy, s ktorými sa stretli a nevedeli si s nimi poradiť. Prednáška v plnej miere splnila svoj účel vyplývajúci zo zamerania projektu, ba dokonca bol kvôli veľkému množstvu príspevkov do diskusie prekročený pôvodne vymedzený čas trvania prednášky.

 

Spracovali:

Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.

Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov

máj 4th, 2012 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. in Prednášky - (Komentáre vypnuté na Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov)

Odborná prednáška Ing. Ladislava Babicu
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“

Riešiteľský kolektív projektu KEGA 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ s dobou riešenia od roku 2011 až do roku 2013 pokračoval v rámci tretej etapy realizácie projektu v letnom semestri akademického roka 2011/2012 v organizovaní a uskutočňovaní prednášok odborníkov z hospodárskej praxe, ktoré boli venované študentom a zamestnancom Fakulty manažmentu PU v Prešove. Uvedená prednáška sa konala 12. apríla 2012 na akademickej pôde Prešovskej univerzity v miestnosti Aula 103 od 13.15 hod.

V súčasnosti prechádza komplexná daňová reforma fázou vytvorenia Finančnej správy na úrovni Programu UNITAS I. Pri porovnaní reálneho stavu s plánom boli zistené závažné odchýlky v oblasti daňového informačného systému, ktoré významne negatívne ovplyvnili činnosti na daňových úradoch, ako aj pohľad na daňovú reformu ako celok. Táto veľmi aktuálna problematika podnecovala riešiteľský kolektív, aby pozval odborníka z praxe na túto tému. Hlavnou myšlienkou bolo, že téma zaujme účastníkov, ktorí získajú relevantné informácie o súčasnej situácii na daňových úradoch.

Pozvaný hosť, Ing. Ladislav Babica, ktorý je riaditeľom Daňového úradu Prešov, sa s nami podelil o svoje skúsenosti a vystúpil s prednáškou s názvom „Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“, na ktorej sa zúčastnilo takmer 90 študentov, členovia riešiteľského kolektívu projektu, ale aj ďalší zamestnanci Fakulty manažmentu.

Na úvod prednášajúci informoval účastníkov o súčasnej situácii v problematike platenia daní a odvodov; o rôznych platbách za fyzickú osobu; o vymeriavacích základoch, ktoré sa v priebehu času neustále menia; o technických a administratívnych prekážkach elektronického styku s úradmi; o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov pred reformou; o výsledkoch štúdie Paying Taxes, vydanej Svetovou bankou a PriceWaterhouseCoopers, podľa ktorej je Slovenská republika na 122. mieste z hodnotených 183 štátov sveta na rebríčku jednoduchosti platení daní.

Cieľom práve prebiehajúcej reformy je:

 • zjednotenie daňovej a colnej správy do jednej inštitúcie „Finančnej správy SR“ s následným zjednotením výberu daní, cla a výberom poistných odvodov,
 • zvýšenie efektivity finančnej správy znížením administratívnych nákladov a odstránenie duplicitných činností,
 • zjednodušenie a spriehľadnenie procesov spojených s daňovými a odvodovými povinnosťami pre daňové subjekty, zníženie byrokracie a záťaže a zvýšenie komfortu pre občanov a pod.

Kľúčovou zmenou bude optimalizácia systému riadenia a organizovania, ako aj optimalizácia procesov.

Program UNITAS predstavuje realizáciu najzásadnejšej štrukturálnej a koncepčnej reformnej zmeny fungovania daňovej správy od roku 1993. Realizácia východísk reformy formou programu UNITAS:

 • Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov – prerokovaná a schválená vládou SR dňa 7.5.2008,
 • Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému – schválená s pripomienkami vládou SR dňa 18.5.2011.

Fázy a etapy reformy sú rozdelené do dvoch častí:

 • UNITAS 1 – vytvorenie Finančnej správy SR zlúčením daňovej a colnej správy a vytvorenie nového systému riadenia a organizovania výberu štátnych príjmov –  v termíne k 1.1.2012.
 • UNITAS 2 – zjednotenie výberu všetkých odvodov, teda okrem výberu daní a cla aj poistných odvodov (poistného na dôchodkové, nemocenské, úrazové poistenia, ako aj poistenie v nezamestnanosti, poistného do rezervného fondu solidarity a garančného fondu, príspevkov na starobné dôchodkové sporenia a poistného na zdravotné poistenie) do jediného miesta výberu. Uvažuje sa aj o zjednotení vymeriavacích základov poistných odvodov a dane z príjmov fyzických osôb, čo taktiež sprehľadní a zjednoduší systém.

Po skončení programu UNITAS bude zabezpečovať jednotný výber daní, cla a poistných odvodov jedna organizácia zložená zo súčasných daňových orgánov a colnej správy, ktorá preberie aj niektoré činnosti Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní súvisiace najmä s výberom odvodov. Vytvorená organizácia bude následne distribuovať vybrané príjmy do štátneho rozpočtu, do rozpočtu obcí, VÚC, do Európskej únie, Sociálnej poisťovne, dôchodkovým správcovským spoločnostiam a zdravotným poisťovniam.

 

Následne prednášajúci charakterizoval hlavné východiská reformy (jednoduchosť, spravodlivosť, účinnosť, efektívnosť, orientácia na subjekty, zodpovednosť), strategické ciele reformy, legislatívny rámec organizačných zmien v rámci reformy, štruktúru Finančnej správy SR. Informoval zúčastnených aj o tom, čo nás čaká od 1.1.2013, aké zmeny budú v organizačnej štruktúre Finančnej správy SR v zmysle zákona č. 354/2011 Z.z. o finančnej správe.

V záverečnej časti prednášky boli účastníci oboznámení aj s rizikami reformy, s prínosmi reformy pre subjekty a prínosmi reformy pre verejnú správu.

Predstavil taktiež nasledovné riziká reformy, ktoré boli identifikované pred jej začatím:

 • nezvládnutie koordinácie reformy a projektov,
 • nedostatočné manažérske zručnosti vyššieho manažmentu,
 • podcenenie osvety,
 • nevytvorenie potrebných technických podmienok na priestorové vybavenie, informačné systémy,
 • nedodržanie termínov a nízka kvalita služieb spojených so zmenami,
 • nestotožnenie sa vedenia a zamestnancov s reformou, podcenenie zmien, aktívny odpor.

Ako sa ukázalo, niektoré z týchto rizík sa aj reálne potvrdili.

Prínosy reformy predstavil prednášajúci v dvoch rovinách. Prvú skupinu prínosov charakterizoval, ako prínosy pre subjekt:

 • zníženie administratívnej záťaže daňovej a colnej agendy,
 • časová úspora pri administrácii,
 • zvýšenie dostupnosti služieb,
 • zvýšenie užívateľského komfortu vďaka elektronizácii FS,
 • úspora nákladov na transakčné bankové poplatky,
 • úspora nákladov na poštovné, cestovné,
 • zvýšenie disponibility finančných zdrojov.

Do druhej skupiny začlenil prínosy pre verejnú správu:

 • zníženie správnych nákladov (zníženie zamestnancov o 20 % s úsporou cca 75 mil. €),
 • zníženie prevádzkových nákladov (úspora na poštovnom 2 mil. €, úspora nákladov na službách, úspora na nehnuteľnostiach 70 mil. €),
 • zníženie daňových únikov,
 • zníženie nákladov na spotrebný materiál, energie, údržbu, dopravné náklady a pod.,
 • efektívnejšie započítavanie pohľadávok,
 • efektívnejšie vymáhanie nedoplatkov.

 

Téma prednášky sa ukázala v súčasnej dobe ako veľmi aktuálna, nakoľko zaujala študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu PU do takej miery, že po prednáške hosťujúceho odborníka sa rozvírila búrlivá diskusia, vďaka ktorej sa predlžila doba prednášky takmer na dvojnásobok. Študenti zavalili prednášajúceho množstvom otázok v súvislosti so súčasnou situáciou v oblasti daní a daňovej správy. Hosťujúci odborník sa snažil odpovedať na každú položenú otázku veľmi fundovane a pútavo. Zúčastnení sa zhodli na tom, že diskutovaná téma by si zaslúžila pokračovanie prednášky v budúcnosti s priebežnými informáciami o výsledkoch riešenia problémov s prebiehajúcou reformou výberu daní, cla a poistných odvodov.

Na záver môžeme konštatovať, že prednáška tohto výborného odborníka z praxe bola veľkým prínosom tak pre študentov, ako aj pre zamestnancov fakulty. Veľký záujem so strany študentov a zamestnancov stimuluje riešiteľský kolektív projektu k organizovaniu ďalších podobných akcií v budúcnosti.

 

Spracovali:
doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.

Zobraziť galériu fotiek

Galéria: Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov

máj 4th, 2012 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. in Galéria - (Komentáre vypnuté na Galéria: Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov)

Galéria fotografií k článku: Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov