Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Author Archives: doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Jarmila Horváthová, CSc.

Audit účtovnej závierky

október 8th, 2013 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Jarmila Horváthová, CSc. in Novinky | Prednášky - (Komentáre vypnuté na Audit účtovnej závierky)

Odborná prednáška Ing. Evy Gazdovej
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Audit účtovnej závierky“

 

V rámci šiestej etapy realizácie projektu KEGA č. 007PU-4/2011 Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými inštitúciami a organizáciami s dobou riešenia 2011-2013, ktorého riešiteľský kolektív tvoria deviati zamestnanci Fakulty manažmentu PU a dvaja doktorandi, sa pripravili a realizovali v zimnom semestri akademického roka 2013/2014 odborné semináre a prednášky odborníkov z praxe pre študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Jedna zo série prednášok bola prednáška odborníčky z praxe Ing. Evy Gazdovej, ktorá je členkou Slovenskej komory audítorov a je dlhodobo aktívnou audítorkou. Prednáška pod názvom Audit účtovnej závierky  sa uskutočnila 8. októbra 2013 od 13.10 hod. na akademickej pôde Prešovskej univerzity. Zúčastnilo sa na nej vyše sto študentov druhého ročníka magisterského štúdia, doktorandi a študenti z ostatných ročníkov, členovia riešiteľského kolektívu, ale aj iní zamestnanci fakulty.

Po úvodnom privítaní a predstavení hosťujúcej prednášajúcej vedúcou riešiteľského kolektívu projektu prešla prednášajúca na prvú časť prednášky, ktorá bola venovaná významu auditu. Jeho pôvodný význam je počúvanie (latinský pôvod audire – počúvať), ale v súčasnosti sa používa vo význame nezávislého overovania. Profesia audítora je na Slovensku regulovaná prostredníctvom zákona o audítoroch a vyžaduje si povinné členstvo v Slovenskej komore audítorov. Audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorov, ktorý vedie komora a má oprávnenie na poskytovanie audítorských služieb. Činnosť audítora je činnosťou vysoko odborne náročnou na teoretické znalosti a praktické skúsenosti nielen v oblasti auditu, ale aj v oblasti účtovníctva, daní, financovania hospodárskej činnosti, hromadného spracovania údajov, ale aj makroekonómie a iných činností.

Po úvodných slovách do problematiky auditu nasledovala krátka história auditu. Audítorstvo ako profesia vzniklo v období stredoveku v Taliansku, čiastočne aj vo Francúzsku a podkladom pre vznik sa stali spoločensko-ekonomické skutočnosti, ktoré podnietili potrebu riešiť také úlohy, ktorých splnenie mali v právomoci len audítori.  Kolískou moderného pojatia auditu je Veľká Británia, kde bola vydaná v roku 1844 prvá právna úprava spojená s auditom – Zákon o britských akciových spoločnostiach. Na Slovensku sa profesia audítora objavila v súvislosti s auditom účtovnej závierky a hospodárenia podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou prvý krát v roku 1989 v zákone č. 173/1988 Zb. o podnikoch so zahraničnou účasťou. Týmto zákonom sa zriadil inštitút overovateľov a povinnosť preskúmania ročnej účtovnej závierky a hospodárenia podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou. Ďalším dôležitým medzníkom bol zákon SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, ktorý preniesol časť právomocí z ministerstva financií na novovytvorenú Slovenskú komoru audítorov. Následne prednášajúca charakterizovala dôležité legislatívne zmeny, ktoré boli vykonané až po súčasnú dobu. V krátkosti predstavila platný zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2008, a jeho novelizácie 504/2009 a 136/2010.

Po oboznámení študentov s históriou a právnou úpravou auditu nasledovali praktické informácie o finančnom audite, ktorý je overovaním rôznych účtovných závierok a v užšom slova zmysle ide o potvrdenie majetkovej, finančnej a výnosovej situácie účtovnej jednotky a potvrdenie uplatňovania stanovených zákonov a záväzných nariadení, ako aj základných účtovných princípov a zásad uplatňovaných účtovnou jednotkou. Pri audite poskytuje audítor primerané uistenie, že údaje podliehajúce auditu neobsahujú významnú nesprávnosť. Tento záver audítora je uvedený v správe audítora ako pozitívne uistenie, že finančné výkazy poskytujú verný a pravdivý obraz (true and fair view) o finančnej situácii. Okrem uisťovacích služieb, môže audítorská spoločnosť alebo audítor poskytovať množstvo ďalších služieb, ako napr. účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo, oceňovacie služby, služby interného audítora a pod.

Audítorka oboznámila prítomných s audítorskými službami, ktoré dlhodobo praktizuje. Audítorskou službou je audit (overovanie) všetkých druhov účtovných závierok, audit výročných správ a ich súladu s účtovnými závierkami zostavenými podľa slovenských národných predpisov, podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) alebo podľa iných uznávaných účtovných zásad. Za audítorské služby sa tiež považujú služby poskytované v rozsahu požiadaviek objednávateľa, a to najmä v oblastiach vedenia účtovníctva, analýzy účtovného systému, ekonomického alebo finančného poradenstva, oceňovania majetku, vypracúvania odporúčaní a poskytovanie konzultácii na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru, atď.

Nasledujúca časť prednášky bola venovaná Etickému kódexu audítora, ktorý stanovuje dodržiavanie týchto kritérií: integrita, objektívnosť, odborná spôsobilosť a náležitá starostlivosť, dôvernosť informácií, profesionálne správanie sa, používanie odborných štandardov a nezávislosť. Je povinný poskytovať audítorské služby s odbornou starostlivosťou, čestne a svedomite.

Pri audite finančných výkazov audítor posudzuje a robí záver, či zaznamenané informácie správne zobrazujú ekonomické udalosti, ktoré nastali počas účtovného obdobia. To znamená, že audítor musí okrem dobrej znalosti účtovníctva, mať skúsenosti so získavaním a s interpretáciou audítorských dôkazov. A práve táto skúsenosť odlišuje účtovníka od audítora, pretože určenie vhodných audítorských postupov, stanovenie počtu a typu položiek na testovanie a zhodnotenie výsledkov testov je špecifickou problematikou.

Ďalšia časť prednášky sa venovala vykonávaniu profesie audítora, ktorá je podmienená získaním odbornej licencie a následne povinným členstvom v Slovenskej komore audítorov, keďže ide o profesiu regulovanú štátom. Prítomní sa oboznámili s činnosťou Slovenskej komory audítorov a dohľadom nad výkonom auditu, podmienkami a predpokladmi vykonávania auditu. Prednášajúca zdôrazňovala to, že za účtovníctvo zodpovedá vždy vedenie spoločnosti a účtovník pracuje pre spoločnosť. Audítor však zodpovedá sám za seba a za svoj názor audítora.

Prednášajúca sa počas celej prednášky snažila komunikovať so študentmi a overovať ich znalosti, a získavať tak aj spätnú väzbu a názory publika. Po ukončení prednášky sa rozbehla diskusia. Študentov zaujímala hlavne praktická stránka výkonu funkcie audítora, zážitky audítorky počas vykonávania auditu vo firmách. Množstvo otázok padlo nie len zo strany študentov, ale aj zo strany prítomných pedagógov, na ktoré prednášajúca pohotovo a zaujímavo reagovala.

 

 

Spracovali:

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Jarmila Horváthová, CSc.

 

Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi

máj 4th, 2012 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Jarmila Horváthová, CSc. in Prednášky - (Komentáre vypnuté na Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi)

Odborná prednáška Ing. Jána Majdu
pre akademickú obec Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi

Dňa 12. apríla 2012 o 14.30 hod. sa na akademickej pôde Prešovskej univerzity uskutočnila, v rámci projektu KEGA 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ s dobou riešenia od roku 2011 až do roku 2013, v poradí štvrtá prednáška v letnom semestri akademického roka 2011/2012, na ktorú pozval riešiteľský kolektív Ing. Jána Majdu, hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja, ktorý prijal pozvanie a vystúpil pred študentmi a zamestnancami Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity s prednáškou na tému: „Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi“. Táto zaujímavá problematika sa vzhľadom na charakter verejného sektora, do ktorého spomínané zariadenia patria, dotýka nás všetkých.

Po úvodnom zahájení a privítaní hosťa a účastníkov vedúcou projektu, hosťujúci odborník z hospodárskej praxe začal svoju prednášku charakterizovaním základných pojmov súvisiacich s tematikou, ktoré sú obsiahnuté v Zákone č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, a to:

  • orgány kontroly;
  • vonkajšia kontrola;
  • vnútorná kontrola;
  • kontrola efektívnosti štátnej správy (je činnosť, ktorou sa zisťuje stav a úroveň plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, stav využívania disponibilných zdrojov prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenených na plnenie týchto úloh, materiálnych zdrojov a ľudských zdrojov vrátane kontroly spôsobu riadenia štátnej správy);
  • vnútorná kontrola (je kontrola plnenia úloh štátnej správy vykonávaná útvarmi kontroly a ostatnými odbornými útvarmi orgánu štátnej správy, právnickej osoby zriadenej orgánom štátnej správy a právnickej osoby založenej orgánom štátnej správy, alebo zamestnancom určeným vedúcim orgánu kontroly. Vnútorná kontrola je aj kontrola plnenia úloh štátnej správy zverených  zákonom orgánom územnej samosprávy, vykonávaná odborným útvarom príslušného orgánu štátnej správy);
  • základné pravidlá kontrolnej činnosti (podľa ktorých postupujú orgány kontroly pri vykonávaní kontroly);
  • oprávnenia a povinnosti pracovníkov kontroly;
  • poriadková pokuta (v prípade neplnenia si povinnosti môže orgán kontroly uložiť kontrolovanému subjektu poriadkovú pokutu. Pri určovaní výšky poriadkovej pokuty orgán kontroly prihliada na mieru sťaženia výkonu kontroly alebo marenia výsledku kontroly).

Prednášajúci vysvetlil prítomným základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu (v súlade so Zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite); finančnú kontrolu splnenia podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov; dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov; dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami; dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami na účely finančného riadenia; plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou. V priebehu prednášky neustále poukazoval na praktické príklady, s ktorými sa stretol počas svojej profesionálnej praxe.

Prednášajúci odborník oboznámil študentov a zamestnancov fakulty s cieľmi, za ktorými sa finančná kontrola realizuje. Tieto ciele následne popísal ako zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účinného výkonu verejnej správy, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, včasné a spoľahlivé informovanie vedúceho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách. Predstavil prítomným v praktickej rovine jednotlivé formy finančnej kontroly, a to predbežnú finančnú kontrolu, priebežnú finančnú kontrolu a následnú finančnú kontrolu. Ďalej pokračovala prednáška vysvetlením oprávneností a povinností kontrolovaného subjektu.

Okrem finančnej kontroly bola prednáška venovaná aj problematike vnútorného auditu, ako nezávislej objektívnej hodnotiacej a konzultačnej činnosti, ktorá hodnotí dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hodnotí možné riziká finančného riadenia a iných činností auditovaného subjektu a odporúča opatrenia na odstránenie týchto rizík, poskytuje spoľahlivé a včasné informácie o činnostiach auditovaného subjektu vedúcim zamestnancom, hodnotí úroveň vykonávania finančného riadenia so zameraním na jeho skvalitnenie, napomáha hospodárnemu, efektívnemu a účinnému vykonávaniu činnosti auditovaného subjektu, a pod.  Cieľom vnútorného auditu je napomáhať plneniu úloh auditovaného subjektu systematickým prístupom a disciplinovaným prístupom k hodnoteniu finančného riadenia a rizík vyplývajúcich z činnosti auditovaného subjektu.

Ďalšia časť prednášky sa venovala finančnému auditu, ktorým sa hodnotí, či údaje v účtovnej závierke auditovaného subjektu zodpovedajú skutočnému stavu majetku a záväzkov, zdrojov financovania a hospodárenia s majetkom, dodržiavanie rozpočtu auditovaným subjektom.

Prednášajúci stručne oboznámil prítomných aj s pravidlami uloženia pokuty kontrolným orgánom za nesplnenie povinnosti. Venoval sa aj pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov (samosprávnych krajov), ktoré upravuje platný právny predpis Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

Následne sa s nami prednášajúci podelil o svoje skúsenosti, ktoré získal pri vykonávaní funkcie hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja. Na príkladoch demonštroval zaujímavé problémy, ktoré sa vyskytujú v praxi a vysvetlil spôsoby, akými ich odborníci riešia.

V rámci následnej diskusie zaujímala študentov hlavne praktická stránka výkonu funkcie kontrolóra. Otázky sa týkali hlavne právomocí a povinností, ako aj podmienok, ktoré kontrolór v štátnej správe musí spĺňať.

 

Spracovali:
doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Jarmila Horváthová, CSc.

Zobraziť galériu fotiek

Galéria: Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi

máj 4th, 2012 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Jarmila Horváthová, CSc. in Galéria - (Komentáre vypnuté na Galéria: Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi)

Galéria fotografií k článku: Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi