Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Author Archives: doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD., Ing. Jaroslav Korečko, PhD.

Rozpočet Európskej únie a solidarita medzi štátmi

október 15th, 2013 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD., Ing. Jaroslav Korečko, PhD. in Novinky | Prednášky - (Komentáre vypnuté na Rozpočet Európskej únie a solidarita medzi štátmi)

Odborná prednáška Mgr. Moniky Smolkovej
pre akademickú obec Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Rozpočet Európskej únie a solidarita medzi štátmi“

 

V rámci skvalitňovania vzdelávacieho procesu sa riešiteľský kolektív projektu KEGA č. 007PU-4/2011 rozhodol uskutočniť ďalšiu prednášku zo sérii prednášok určenú predovšetkým pre študentov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, členov riešiteľského kolektívu projektu a ostatných zamestnancov fakulty. Na prednášku, uskutočnenú dňa 15. októbra 2013 prijala pozvanie poslankyňa Európskeho parlamentu Mgr. Monika Smolková, ktorá je od roku 2009 poslankyňou Európskeho parlamentu a je členkou Výboru pre regionálny rozvoj a Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina.

Po úvodnom privítaní europoslankyne dekanom Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove prof. Ing. Dr. Róbertom Štefkom, PhD. sa europoslankyňa predstavila prítomným, povedala pár viet o svojom doterajšom kariérnom postupe, a vyjadrila poďakovanie a potešenie za pozvanie na akademickú pôdu univerzity, ktorá je jej Alma mater.

Po úvodnom privítaní a predstavení prednášajúcej nasledovala prednáška na tému Rozpočet Európskej únie a solidarita medzi štátmi.

Prednášku začala prednášajúca so základnými informáciami o fungovaní Európskej únie, o činnosti inštitucionálneho trojuholníka, ktorý tvoria Európska komisia, Európsky parlament a Rada ministrov, a taktiež o hlavných predstaviteľoch Európskej únie. Veľmi zaujímavo priblížila študentom poslanie a význam Európskeho parlamentu, jeho chod, fungovanie Európskeho parlamentu, počet kresiel podľa členských štátov v EÚ, sídla Európskeho parlamentu (Štrasburg, Brusel, Luxemburg). Oboznámila prítomných s pôsobením slovenských poslancov v Európskom parlamente, predstavila výbory, politické skupiny, aktivity Európskeho parlamentu v roku 2013 podľa harmonogramu i svoje aktivity.

Druhá, nosná časť prednášky bola venovaná rozpočtu Európskej únie, ktorý predstavuje v roku 2013 vyrovnaný rozpočet, a do ktorého členské štáty odvádzajú 1 % HDP (vychádza to približne 240,- € na jedného obyvateľa EÚ). Z celkovej sumy sa následne prerozdeľuje členským štátom 94 % a zvyšných 6 % ostane na chod všetkých inštitúcií EÚ. Prioritou pri prerozdelení finančných prostriedkov je posilnenie hospodárskeho rastu a vytváranie nových pracovných príležitostí. Cieľom je plnenie úloh STRATÉGIA 2020.

Hlavnými cieľmi stratégie EUROPA 2020:

–       zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20-64 rokov zo súčasných 69 % na minimálne 75 %,

–       dosiahnuť cieľ investovať do výskumu a vývoja 3 % HDP najmä zlepšovaním podmienok pre investície súkromného sektoru do výskumu a vývoja a vytvoriť nový ukazovateľ na sledovanie inovácie,

–       znížiť emisie skleníkových plynov o minimálne 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 alebo o 30 % v prípade priaznivých podmienok; zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie o 20 % a zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %,

–       znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky zo súčasných 15 % na 10 % a zvýšiť podiel obyvateľstva vo veku 30-34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie, z 31 % na minimálne 40 %,

–       znížiť podiel Európanov, ktorí žijú pod hranicou chudoby jednotlivých krajín o 25 %, čo by viedlo k tomu, že 20 miliónov ľudí by sa dostalo nad hranicu chudoby.

Príjmy rozpočtu EÚ v roku 2013 sú tvorené: zdroje založené na DPH, clá a odvody z produkcie cukru, zdroje založené na HND a iné príjmy. Výdavky rozpočtu EÚ v roku 2013 sú: občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť; administratíva; EÚ ako globálny aktér; prírodné zdroje, rozvoj vidieka, životné prostredie a rybné hospodárstvo; prírodné zdroje, výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc; udržateľný rast.

Fondy EÚ:

–       Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – finančné prostriedky na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti pre znižovanie rozdielov medzi regiónmi,

–       Európsky sociálny fond – financuje sa vzdelávanie a iniciatívy vytvárania pracovných miest,

–       Kohézny fond – financovanie dopravnej infraštruktúry a projekty týkajúce sa životného prostredia v tých krajinách, kde HDP na obyvateľa je menšie ako 90 % priemeru EÚ,

–       Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – podporu európskej politiky v oblasti rozvoja vidieka, financovanie programov rozvoja vidieka v členských štátoch a regiónoch Únie,

–       Európsky fond pre rybné hospodárstvo – financovanie rybárskeho priemyslu a pobrežnej komunity na prispôsobenie sa meniacim podmienkam a posilnenie svojej hospodárskej rentability a ekologickej udržateľnosti,

–       Globalizačný fond – poskytuje jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie alebo súčasnej krízy,

Fond solidarity EÚ (FSEÚ) – vznikol, aby bolo možné postihnutým regiónom v rámci Európy pomôcť v prípade veľkých prírodných katastrof a aby im Európa mohla vyjadriť svoju solidaritu.

 

Podľa regionálnej politiky v rokoch 2014 – 2020 sa regióny členia do 3 kategórií:

–       menej rozvinuté regióny – HDP do 75 %,

–       tranzitívne regióny – HDP 75 – 90 %,

–       viac rozvinuté regióny – HDP viac ako 90 % priemeru.

Finančné prostriedky na regionálny rozvoj v rokoch 2007 – 2013 boli v sume 350 miliárd €, z toho 51 % pre 12 štátov, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004 – teda aj Slovensko, aj keď počtom obyvateľov predstavujú iba 1/4 celkovej populácie EÚ.

 

Na záver prednášajúca poďakovala prítomným za pozornosť a predstavila študentom základné rámce budúcej spolupráce, o ktorých rokovala s členmi riešiteľského kolektívu projektu KEGA. Najbližším výsledkom nadviazanej spolupráce by mala byť exkurzia vybraných študentov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove v Európskom parlamente v Štrasburgu, ktorá sa uskutoční pod vedením a pod záštitou europoslankyne Mgr. Moniky Smolkovej. Termín exkurzie bol stanovený na marec 2014, čím sa potvrdzuje udržanie kontinuity realizácie aktivít spojených s projektom a po jeho ukončení v decembri 2013.

Po ukončení prednášky nasledovalo otvorenie diskusie, v rámci ktorej vyvolala prítomnosť europoslankyne na pôde univerzity, ako aj samotná jej prednáška, veľký záujem zo strany prítomných poslucháčov. Predovšetkým študenti, ale aj prítomní pedagógovia sa predkladaním svojich otázok a prezentáciou svojich názorov a postojov aktívne zapojili do diskusie o aktuálnych problémoch a financovaní Európskej únie.

Na záver, kedy už z časových dôvodov nebolo možné ďalej v diskusii pokračovať, sa vedúca riešiteľského kolektívu projektu KEGA č. 007PU-4/2011 doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. poďakovala prednášajúcej za pútavú a zaujímavú prednášku a prejavila záujem o ďalšiu spoluprácu, ktorá pomôže študentom a pedagógom Fakulty manažmentu rozšíriť svoje obzory.

Spracovali:

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Jaroslav Korečko, PhD.