Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Author Archives: Ing. Ladislav Suhányi, PhD., Ing. Ivana Ondrijová

Bankovníctvo v praxi (vybrané oblasti)

október 17th, 2013 | Posted by Ing. Ladislav Suhányi, PhD., Ing. Ivana Ondrijová in Novinky | Prednášky - (Komentáre vypnuté na Bankovníctvo v praxi (vybrané oblasti))

Odborná prednáška Ing. Františka Vargu
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Bankovníctvo v praxi (vybrané oblasti)“

 

V rámci realizácie projektu KEGA č. 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ sa dňa 17.10.2013 uskutočnila ďalšia zo záverečnej série prednášok pre študentov študijného programu 3.3.15 Manažment. Prednášajúcim bol riaditeľ firemného obchodného centra komerčnej banky Ing. František Varga. Prednášajúci pôsobí v bankovom sektore viac než dvadsať rokov, počas ktorých pracoval na viacerých pozíciách v rámci komerčnej banky. Uvedené dlhoročné pôsobenie v daných štruktúrach determinovalo obsah i celkový charakter realizovaného výstupu.

V úvode prednášajúci popísal históriu bankovníctva od vzniku peňazí po súčasný systém bankového sektora vo svete. Zvlášť sa venoval slovenskému rodákovi Michalovi Bosákovi, ktorý v mladom veku odišiel do Ameriky, kde pomáhal Slovákom so správou ich majetku a postupne založil prvú súkromnú banku. V ďalšej časti prednášky prednášajúci objasnil bankový systém na Slovensku, kde študentom vyčerpávajúco vysvetlil dôležitú úlohu Národnej banky Slovenska, ktorá je centrálnou bankou Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 je Národná banka Slovenska súčasťou Eurosystému a okrem dohľadu nad finančným trhom má množstvo ďalších dôležitých úloh.

Študentov následne zaujali informácie o komerčných bankách pôsobiacich na Slovensku, ktorých je aj s pobočkami zahraničných bánk spolu 28. Pri vysvetľovaní organizačnej štruktúry komerčnej banky dal prednášajúci študentom do pozornosti aj možnosti ich budúceho zamestnania na rôznych oddeleniach banky, s ktorými sa bežný klient banky nestretáva. Následne sa mohli študenti oboznámiť s ponukou produktov komerčnej banky, ktoré sa členia na produkty pre obyvateľstvo (retail) a pre firmy (corporate).

Vzhľadom na odborné pôsobenie prednášajúceho bola ďalšia časť prednášky venovaná popísaniu úverového procesu v rámci firemného bankovníctva. Prednášajúci zdôraznil dôležitosť  vedomostí z oblasti účtovníctva a finančnej analýzy pre pracovníkov banky pri poskytovaní úverových produktov. Aby banka poskytovala len úvery, pri ktorých má istotu ich splatenia, musí mať vytvorený systém riadenia finančného rizika. Finančné riziko sa člení na úverové riziko, trhové riziko, riziko likvidity a operačné riziko. Medzi hlavné problémy úverového rizika patria:

–      nedostatočné porozumenie klienta / biznis modelu,

–      vlastnícka, manažérska štruktúra,

–      nedôvera v perspektívu klienta,

–      finančné dôvody.

Ďalšou zaujímavou informáciou pre študentov bol systém zákonných garancií vkladov. Fond ochrany vkladov je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk , ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v SR.

V závere prednášajúci oboznámil študentov s nárokmi banky, ako ich možného budúceho zamestnávateľa, pri výbere svojich zamestnancov. Očakávania od zamestnávateľa (banky) rozdelil na nasledujúce schopnosti (skills) uchádzača:

Soft skills vs. Hard skills

 Hard skills:

–      Odborné predpoklady

–      Vzdelanie a všeobecný rozhľad

–      Jazykové schopnosti

 

Soft skills:

–      Práca v tíme a komunikácia v tíme

–      Schopnosť prinášať pridanú hodnotu pre klienta – argumentovať, prezentovať a asertívne vysvetľovať riešenia

–      Proaktívne navrhovanie riešení biznis prípadov

–      Schopnosť riešenia problémov a krízových situácií

–      Štruktúrovanie rokovania a efektívna prezentácia vlastných myšlienok

–      Integrita, charakter a pozitívny prístup

Téma prednášky študentov zaujala, čo sa prejavilo aj v ich aktívnom zapojení sa do diskusie. Význam prednášky bol hlavne v obohatení vedomostí študentov o praktické poznatky z oblasti bankovníctva a vzbudenie záujmu o prácu v bankovom sektore. Z tohto hľadiska ju môžeme chápať ako motiváciu pre dôkladné štúdium predmetov vyučovaných na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Prepojením teórie s praxou prispela aj táto prednáška k naplneniu cieľa projektu.

 

Spracovali:

Ing. Ivana Ondrijová
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
členovia riešiteľského tímu projektu

 

Exkurzia študentov FM PU v spoločnosti U.S. STEEL Košice, s.r.o.

máj 16th, 2013 | Posted by Ing. Ladislav Suhányi, PhD., Ing. Ivana Ondrijová in Exkurzie - (Komentáre vypnuté na Exkurzia študentov FM PU v spoločnosti U.S. STEEL Košice, s.r.o.)

V rámci projektu KEGA 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ sa študenti Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove (FM PU) spolu s členmi riešiteľského kolektívu projektu zúčastnili dňa 25. apríla 2013 na exkurzii v spoločnosti U.S. STEEL Košice, s.r.o.

Spoločnosť U.S. STEEL Košice je najväčším podnikom na východnom Slovensku a jedným z najväčších podnikov na Slovensku. Ovplyvňuje úroveň ekonomiky celej slovenskej spoločnosti.

Na začiatok exkurzie bolo pre študentov Fakulty manažmentu naplánované stretnutie s predstaviteľmi Úseku vonkajších vzťahov spoločnosti. Stretnutie prebehlo pod taktovkou Ing. Františka Gregora, ktorý v zasadacích priestoroch spoločnosti podrobne predstavil fungovanie spoločnosti U. S. Steel Košice a predstavil jej význam z globálneho, nadnárodného, národného, ale aj regionálneho hľadiska. Celá prednáška bola prispôsobená potrebám študijného zamerania účastníkov exkurzie (študenti študijného programu Manažment so zameraním na financie, ľudské zdroje a marketing). Po skončení prednášky nasledovala voľná diskusia, kde mali študenti priestor na kladenie otázok. Predstavitelia spoločnosti sa v diskusii tešili vysokému záujmu, ktorý prednáška vyvolala a ktorý v konečnom dôsledku spôsobil predĺženie povodne plánovaného času prednášky.

Okrem iného sa účastníci dozvedeli aj to, že zakladajúca listina novodobého hutníckeho kombinátu – Východoslovenských železiarní bola podpísaná v roku 1959. V januári 1960 sa na rozlohe viac ako 800 ha začala výstavba, ktorá zmenila nielen charakter Košíc a okolia, ale aj celého Slovenska. Výstavba takto rozsiahleho závodu bola spôsobená aj vtedajšími podmienkami a bezproblémovým prístupom k pozemkom. Údajne, ak by rovnaký závod staval v súčasnej dobe, jeho rozloha by sa pohybovala niekde na polovici, čiže okolo 400 ha. V roku 1965 bola zapálená prvá vysoká pec, spustená výroba v teplej valcovni i v koksovni. V nasledujúcom roku sa v kyslíkových konvertoroch začínala taviť oceľ a postupne boli uvedené do činnosti ďalšie prevádzky pre uzavretý metalurgický cyklus. V priebehu štyroch desaťročí vyrástol v Košiciach hutnícky podnik, ktorý svojimi výrobkami dokázal získať trhy a postavenie medzi významnými oceliarskymi podnikmi. Bol prijatý za člena prestížnych medzinárodných organizácií, združujúcich výrobcov železa a ocele, stal sa partnerom renomovaných zahraničných firiem v spoločných podnikoch. Nová etapa v histórii košických železiarní začínala v novembri 2000, kedy bola celá hutnícka časť predaná významnej americkej oceliarskej spoločnosti The United Steel Corporation. Materská spoločnosť The United States Steel Corporation so sídlom v Pittsburghu je najväčším výrobcom ocele v Spojených štátoch amerických a spolu so svojimi európskymi závodmi patrí medzi popredných výrobcov ocele na svete.

Po ukončení prednášky a následnej diskusie bolo účastníkom premietnuté video predstavujúce fungovanie spoločnosti z pohľadu jeho jednotlivých divízií a závodov. Vzhľadom k povahe navštívenej spoločnosti a prísnym bezpečnostným predpisom nasledovala pre účastníkov exkurzie inštruktáž o bezpečnostných predpisoch a nutnosti ich dodržiavania v priebehu návštevy, ktorú musel každý účastník potvrdiť svojim podpisom. Zároveň boli účastníci oboznámení s politikou spoločnosti, na základe ktorej nie je v priestoroch jej areálu povolené vyhotovovanie fotografií.

V ďalšej časti exkurzie sa účastníci presúvali v rámci areálu závodu autobusmi. Vzhľadom na vysoký počet zúčastnených vytvorili predstavitelia spoločnosti dve paralelné skupiny, kde každej zo skupín bol pridelený osobitný sprievodca. Veľký záujem a reakcie účastníkov vyvolalo to, že na základe prísnych bezpečnostných opatrení sa musel každý zaodieť do predpísaného oblečenia. Účastníkom bolo na tieto účely predom pripravené a zapožičané nasledujúce vybavenie: helma, kabát, nohavice, topánky, ponožky, okuliare, tlmiče do uší, prístroj na indikáciu zvýšenej hladiny CO a slúchadlá na bezdrôtový príjem vysielania zo sprievodcovho mikrofónu.

Študenti mali možnosť oboznámiť sa v priebehu exkurzie s prísunom a spracovaním primárnych nerastných surovín, výrobou koksu v koksárenských batériách, ako aj úpravou rôznych druhov železnej rudy na aglomerát. Ďalej sledovali výrobu surového železa vo vysokých peciach a výrobu ocele v konvertoroch. S oceľou odliatou do brám pokračovali cez teplú valcovňu až po vyvalcovaný zvitok. V studenej valcovni spoznali viaceré procesy – morenie, valcovanie za studena, žíhanie, úpravu vyvalcovaných zvitkov na dynamo, pozinkovacie a lakoplastovacie linky. V pocínovni sa predtým spracovaný materiál dofinalizoval na tenký obalový plech vhodný na výrobu plechoviek, konzerv či ďalších výrobkov.

Na konci exkurzie sa účastníci opäť zaodeli do svojho civilného oblečenia, kde si mohli ako suveníry nechať ponožky a tlmiče do uší s logom spoločnosti U. S. Steel Košice, a svoje dojmy a zážitky si ešte vymieňali celou cestou autobusom späť do areálu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

Na základe uvedených hodnotili študenti, ako aj organizátori a členovia riešiteľského kolektívu projektu KEGA č. 007PU-4/2011 realizovanú exkurziu ako veľmi úspešnú a spĺňajúcu účel realizácie.

 

Spracovali:
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
Ing. Ivana Ondrijová