Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Bankovníctvo v praxi (vybrané oblasti)

október 17th, 2013 | Posted by Ing. Ladislav Suhányi, PhD., Ing. Ivana Ondrijová in Novinky | Prednášky

Odborná prednáška Ing. Františka Vargu
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Bankovníctvo v praxi (vybrané oblasti)“

 

V rámci realizácie projektu KEGA č. 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ sa dňa 17.10.2013 uskutočnila ďalšia zo záverečnej série prednášok pre študentov študijného programu 3.3.15 Manažment. Prednášajúcim bol riaditeľ firemného obchodného centra komerčnej banky Ing. František Varga. Prednášajúci pôsobí v bankovom sektore viac než dvadsať rokov, počas ktorých pracoval na viacerých pozíciách v rámci komerčnej banky. Uvedené dlhoročné pôsobenie v daných štruktúrach determinovalo obsah i celkový charakter realizovaného výstupu.

V úvode prednášajúci popísal históriu bankovníctva od vzniku peňazí po súčasný systém bankového sektora vo svete. Zvlášť sa venoval slovenskému rodákovi Michalovi Bosákovi, ktorý v mladom veku odišiel do Ameriky, kde pomáhal Slovákom so správou ich majetku a postupne založil prvú súkromnú banku. V ďalšej časti prednášky prednášajúci objasnil bankový systém na Slovensku, kde študentom vyčerpávajúco vysvetlil dôležitú úlohu Národnej banky Slovenska, ktorá je centrálnou bankou Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 je Národná banka Slovenska súčasťou Eurosystému a okrem dohľadu nad finančným trhom má množstvo ďalších dôležitých úloh.

Študentov následne zaujali informácie o komerčných bankách pôsobiacich na Slovensku, ktorých je aj s pobočkami zahraničných bánk spolu 28. Pri vysvetľovaní organizačnej štruktúry komerčnej banky dal prednášajúci študentom do pozornosti aj možnosti ich budúceho zamestnania na rôznych oddeleniach banky, s ktorými sa bežný klient banky nestretáva. Následne sa mohli študenti oboznámiť s ponukou produktov komerčnej banky, ktoré sa členia na produkty pre obyvateľstvo (retail) a pre firmy (corporate).

Vzhľadom na odborné pôsobenie prednášajúceho bola ďalšia časť prednášky venovaná popísaniu úverového procesu v rámci firemného bankovníctva. Prednášajúci zdôraznil dôležitosť  vedomostí z oblasti účtovníctva a finančnej analýzy pre pracovníkov banky pri poskytovaní úverových produktov. Aby banka poskytovala len úvery, pri ktorých má istotu ich splatenia, musí mať vytvorený systém riadenia finančného rizika. Finančné riziko sa člení na úverové riziko, trhové riziko, riziko likvidity a operačné riziko. Medzi hlavné problémy úverového rizika patria:

–      nedostatočné porozumenie klienta / biznis modelu,

–      vlastnícka, manažérska štruktúra,

–      nedôvera v perspektívu klienta,

–      finančné dôvody.

Ďalšou zaujímavou informáciou pre študentov bol systém zákonných garancií vkladov. Fond ochrany vkladov je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk , ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v SR.

V závere prednášajúci oboznámil študentov s nárokmi banky, ako ich možného budúceho zamestnávateľa, pri výbere svojich zamestnancov. Očakávania od zamestnávateľa (banky) rozdelil na nasledujúce schopnosti (skills) uchádzača:

Soft skills vs. Hard skills

 Hard skills:

–      Odborné predpoklady

–      Vzdelanie a všeobecný rozhľad

–      Jazykové schopnosti

 

Soft skills:

–      Práca v tíme a komunikácia v tíme

–      Schopnosť prinášať pridanú hodnotu pre klienta – argumentovať, prezentovať a asertívne vysvetľovať riešenia

–      Proaktívne navrhovanie riešení biznis prípadov

–      Schopnosť riešenia problémov a krízových situácií

–      Štruktúrovanie rokovania a efektívna prezentácia vlastných myšlienok

–      Integrita, charakter a pozitívny prístup

Téma prednášky študentov zaujala, čo sa prejavilo aj v ich aktívnom zapojení sa do diskusie. Význam prednášky bol hlavne v obohatení vedomostí študentov o praktické poznatky z oblasti bankovníctva a vzbudenie záujmu o prácu v bankovom sektore. Z tohto hľadiska ju môžeme chápať ako motiváciu pre dôkladné štúdium predmetov vyučovaných na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Prepojením teórie s praxou prispela aj táto prednáška k naplneniu cieľa projektu.

 

Spracovali:

Ing. Ivana Ondrijová
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
členovia riešiteľského tímu projektu

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.