Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra

október 11th, 2013 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. in Novinky | Prednášky

Odborná prednáška Ing. Heleny Šimkovej, CSc.
na tému

„Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra“

Jedným z hlavných cieľov projektu KEGA č. 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ (jeho doba riešenia je od r.2011 do r.2013), ktorý rieši kolektív deviatich zamestnancov Fakulty manažmentu a jedna doktorandka, je aj realizácia odborných seminárov a prednášok odborníkov z praxe pre študentov a  zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Prednášky sú súčasťou predmetov z oblasti financií a účtovníctva. Študenti tak majú možnosť konfrontovať svoje vedomosti a poznatky s odborníkmi z hospodárskej praxe. Zároveň majú tiež možnosť získať prehľad o možnostiach ich  uplatnenia v praxi.

Aj v akademickom roku 2013/2014 pokračuje riešiteľský kolektív (v rámci šiestej etapy realizácie uvedeného projektu) v organizovaní a uskutočňovaní série prednášok odborníkov z praxe. Na jednu z prednášok bola pozvaná aj Ing. Helena Šimková, CSc., ktorá dlhé roky zabezpečovala výučbu manažérskych predmetov na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Jej prednáška na tému „Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra“ sa uskutočnila 11. októbra 2013 od 10.45 hod. na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity. Zúčastnili sa na nej študenti aj pedagogickí zamestnanci. Väčšinu tvorili študenti z končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, ale aj doktorandi a študenti z iných ročníkov.

Prvá časť prednášky bola úvodom do problematiky, v ktorej bolo zdôraznené, že etika a slušné vystupovanie nestráca na aktuálnosti ani dnes. Výzor, správanie, spôsob reči, vystupovanie na verejnosti a pracovných stretnutiach, sú aj pre finančného manažéra, ktorý chce v živote niečo dokázať, rovnako dôležité, ako napr. jeho prax. Tí, ktorí sa nevedia vhodne správať, riskujú úspech vo svojej kariére. Bolo to podložené aj výskumom z praxe, z ktorého vyplynulo, že úspešná kariéra je kombináciou 15% schopností a zvyšných 85% patrí „spoločenskej zručnosti“. Spôsob, akým sa prezentuje finančný manažér, vypovedá veľa aj o tom, ako si cení nielen sám seba, ale ako si tiež váži iných.

 

 

Druhá časť prednášky bola zameraná na prácu finančného manažéra, v ktorej prednášajúca vyzdvihla hlavne jej význam. Uviedla jeho hlavnú náplň práce, do ktorej spadá:

  • strategické finančné plánovanie so zameraním na zabezpečenie finančnej stability spoločnosti a analýza výsledkov hospodárenia,
  • spracovanie rozpočtu a finančných plánov organizácie a kontrola ich dodržiavania,
  • riadenie činnosti finančného úseku organizácie,
  • spracovávanie finančných výsledkov, vypracovanie finančných výkazov,
  • zodpovednosť za implementáciu metodiky účtovníctva a jej koordináciu v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou,
  • určovanie zásad pre vykonávanie účtovnej evidencie v rámci organizácie, riadenie kontrolných finančných mechanizmov,
  • reprezentovanie organizácie na rokovaniach, spolupráca s audítormi, s finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy.
  • rozhodovanie o financovaní rôznych činností spoločnosti a o spôsoboch nakladania s finančnými prostriedkami, riadenie finančných tokov organizácie,
  • posudzovanie investičných zámerov, kontrola nákladovosti, finančných tokov a včasného uhrádzania platieb, atď.

V tretej, záverečnej časti prednášky bolo poukázané na dôležitosť etiky nielen v práci finančného manažéra, ale aj na to, že niekedy nie je jednoduché správať sa eticky, nakoľko existuje veľa situácií, ktoré tento proces brzdia. Ako príklad možno uviesť najmä uprednostňovanie krátkodobých ziskov pred dlhodobými záujmami, nedodržiavanie etických kódexov, chápanie etiky iba ako nástroja na posilnenie svojho imidžu, neprofesionálny prístup k podriadeným, nevhodná komunikácia a pod. Takéto správanie je  živnou pôdou na neetické správanie, signalizuje absenciu podnikovej kultúry.

Prednášajúca v závere prednášky zdôraznila, že nemožno predpokladať rýchly a bezproblémový prienik etiky do života finančných manažérov, pretože ide o proces dlhodobý, v rámci ktorého by sa malo formovať nielen ich správanie, ale aj formovať kultúra celého podniku, v ktorom pracujú. Ekonomické kritériá sú a aj zostanú prvoradým cieľom každého, teda aj finančného manažéra, hoci etika dnes vyžaduje aj od nich hlavne sebadisciplínu a morálnu bezúhonnosť.

Počas celej prednášky sa študenti aktívne zapájali do diskusie, nakoľko im problematika etiky a etického správania bola blízka. So záujmom si vypočuli nielen názory prednášajúcej, ktorá má z danej problematiky veľa teoretických vedomostí, ale i praktických skúseností, ale aj prítomných študentov a pedagógov. Poznatky získané z tejto prednášky môžu všetkým zúčastneným pomôcť v ich práci, pretože nielen zamestnanci, ale aj študenti sa denne stretávajú s porušovaním etických zásad, čo negatívne ovplyvňuje ich výkon.

 

Spracovali:

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.