Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Exkurzia študentov FM PU v spoločnosti U.S. STEEL Košice, s.r.o.

máj 16th, 2013 | Posted by Ing. Ladislav Suhányi, PhD., Ing. Ivana Ondrijová in Exkurzie

V rámci projektu KEGA 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ sa študenti Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove (FM PU) spolu s členmi riešiteľského kolektívu projektu zúčastnili dňa 25. apríla 2013 na exkurzii v spoločnosti U.S. STEEL Košice, s.r.o.

Spoločnosť U.S. STEEL Košice je najväčším podnikom na východnom Slovensku a jedným z najväčších podnikov na Slovensku. Ovplyvňuje úroveň ekonomiky celej slovenskej spoločnosti.

Na začiatok exkurzie bolo pre študentov Fakulty manažmentu naplánované stretnutie s predstaviteľmi Úseku vonkajších vzťahov spoločnosti. Stretnutie prebehlo pod taktovkou Ing. Františka Gregora, ktorý v zasadacích priestoroch spoločnosti podrobne predstavil fungovanie spoločnosti U. S. Steel Košice a predstavil jej význam z globálneho, nadnárodného, národného, ale aj regionálneho hľadiska. Celá prednáška bola prispôsobená potrebám študijného zamerania účastníkov exkurzie (študenti študijného programu Manažment so zameraním na financie, ľudské zdroje a marketing). Po skončení prednášky nasledovala voľná diskusia, kde mali študenti priestor na kladenie otázok. Predstavitelia spoločnosti sa v diskusii tešili vysokému záujmu, ktorý prednáška vyvolala a ktorý v konečnom dôsledku spôsobil predĺženie povodne plánovaného času prednášky.

Okrem iného sa účastníci dozvedeli aj to, že zakladajúca listina novodobého hutníckeho kombinátu – Východoslovenských železiarní bola podpísaná v roku 1959. V januári 1960 sa na rozlohe viac ako 800 ha začala výstavba, ktorá zmenila nielen charakter Košíc a okolia, ale aj celého Slovenska. Výstavba takto rozsiahleho závodu bola spôsobená aj vtedajšími podmienkami a bezproblémovým prístupom k pozemkom. Údajne, ak by rovnaký závod staval v súčasnej dobe, jeho rozloha by sa pohybovala niekde na polovici, čiže okolo 400 ha. V roku 1965 bola zapálená prvá vysoká pec, spustená výroba v teplej valcovni i v koksovni. V nasledujúcom roku sa v kyslíkových konvertoroch začínala taviť oceľ a postupne boli uvedené do činnosti ďalšie prevádzky pre uzavretý metalurgický cyklus. V priebehu štyroch desaťročí vyrástol v Košiciach hutnícky podnik, ktorý svojimi výrobkami dokázal získať trhy a postavenie medzi významnými oceliarskymi podnikmi. Bol prijatý za člena prestížnych medzinárodných organizácií, združujúcich výrobcov železa a ocele, stal sa partnerom renomovaných zahraničných firiem v spoločných podnikoch. Nová etapa v histórii košických železiarní začínala v novembri 2000, kedy bola celá hutnícka časť predaná významnej americkej oceliarskej spoločnosti The United Steel Corporation. Materská spoločnosť The United States Steel Corporation so sídlom v Pittsburghu je najväčším výrobcom ocele v Spojených štátoch amerických a spolu so svojimi európskymi závodmi patrí medzi popredných výrobcov ocele na svete.

Po ukončení prednášky a následnej diskusie bolo účastníkom premietnuté video predstavujúce fungovanie spoločnosti z pohľadu jeho jednotlivých divízií a závodov. Vzhľadom k povahe navštívenej spoločnosti a prísnym bezpečnostným predpisom nasledovala pre účastníkov exkurzie inštruktáž o bezpečnostných predpisoch a nutnosti ich dodržiavania v priebehu návštevy, ktorú musel každý účastník potvrdiť svojim podpisom. Zároveň boli účastníci oboznámení s politikou spoločnosti, na základe ktorej nie je v priestoroch jej areálu povolené vyhotovovanie fotografií.

V ďalšej časti exkurzie sa účastníci presúvali v rámci areálu závodu autobusmi. Vzhľadom na vysoký počet zúčastnených vytvorili predstavitelia spoločnosti dve paralelné skupiny, kde každej zo skupín bol pridelený osobitný sprievodca. Veľký záujem a reakcie účastníkov vyvolalo to, že na základe prísnych bezpečnostných opatrení sa musel každý zaodieť do predpísaného oblečenia. Účastníkom bolo na tieto účely predom pripravené a zapožičané nasledujúce vybavenie: helma, kabát, nohavice, topánky, ponožky, okuliare, tlmiče do uší, prístroj na indikáciu zvýšenej hladiny CO a slúchadlá na bezdrôtový príjem vysielania zo sprievodcovho mikrofónu.

Študenti mali možnosť oboznámiť sa v priebehu exkurzie s prísunom a spracovaním primárnych nerastných surovín, výrobou koksu v koksárenských batériách, ako aj úpravou rôznych druhov železnej rudy na aglomerát. Ďalej sledovali výrobu surového železa vo vysokých peciach a výrobu ocele v konvertoroch. S oceľou odliatou do brám pokračovali cez teplú valcovňu až po vyvalcovaný zvitok. V studenej valcovni spoznali viaceré procesy – morenie, valcovanie za studena, žíhanie, úpravu vyvalcovaných zvitkov na dynamo, pozinkovacie a lakoplastovacie linky. V pocínovni sa predtým spracovaný materiál dofinalizoval na tenký obalový plech vhodný na výrobu plechoviek, konzerv či ďalších výrobkov.

Na konci exkurzie sa účastníci opäť zaodeli do svojho civilného oblečenia, kde si mohli ako suveníry nechať ponožky a tlmiče do uší s logom spoločnosti U. S. Steel Košice, a svoje dojmy a zážitky si ešte vymieňali celou cestou autobusom späť do areálu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

Na základe uvedených hodnotili študenti, ako aj organizátori a členovia riešiteľského kolektívu projektu KEGA č. 007PU-4/2011 realizovanú exkurziu ako veľmi úspešnú a spĺňajúcu účel realizácie.

 

Spracovali:
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
Ing. Ivana Ondrijová

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.