Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Študenti Fakulty manažmentu si vypočuli prednášku na tému „ Finančná gramotnosť“

máj 4th, 2013 | Posted by Ing. Jarmila Horváthová, CSc., doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. in Prednášky

Odborná prednáška Nadácie PARTNERS
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„ Finančná gramotnosť “

V rámci projektu KEGA 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesijnými inštitúciami a organizáciami“, sa na pôde Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove dňa 24.4.2013 konala prednáška v rámci vzdelávacieho cyklu „Finančná akadémia“.  Tento vzdelávací cyklus je zastrešovaný Nadáciou PARTNERS v rámci projektu „Deň finančnej gramotnosti“. Tento vzdelávací cyklus Nadácia PARTNERS organizuje v spolupráci s investičnou skupinou Pioneer Invesments, ktorá je partnerom Nadácie PARTNERS.

Nadácia Partners vznikla v roku 2007 s cieľom podporovať aktivity smerujúce k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne obyvateľstva krajiny, v ktorej pôsobí. Jej zriaďovateľ, spoločnosť Partners Group SK, sa hlási k filozofii spoločensky zodpovedného podnikania a dobrovoľne vniesla do svojich obchodných stratégií a aktivít i rozhodnutia, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu spoločnosti. Hlavnou oblasťou záujmu Nadácie PARTNERS je vzdelávanie v oblasti financií. Záleží jej na tom, aby ľudia rozumeli financiám a vedeli s nimi hospodáriť, a tak vyvíja potrebné kroky k dlhodobému efektívnemu finančnému vzdelávaniu. Nadácia PARTNERS podporuje i ďalšie verejnoprospešné ciele v súlade so svojimi oblasťami záujmu.

V minulom roku rozbehla nadácia projekt Deň finančnej gramotnosti, ktorý zastrešuje aktivity zamerané na zvýšenie finančnej vzdelanosti. Najprv poverila zmapovaním finančnej gramotnosti Slovákov nezávislú prieskumnú agentúru Focus. Prieskum poukázal na fakt, že priemerná finančná gramotnosť Slovákov je 62,5 %. Následne dala Nadácia možnosť otestovať si svoje vedomosti každému.

V online aplikácii FQ test si mohol každý otestovať svoje FQ – finančný kvocient.

S cieľom vyvolať celospoločenskú diskusiu  požiadala v septembri 2012 Nadácia PARTNERS UNESCO o registráciu 8. septembra ako Medzinárodného dňa finančnej gramotnosti. Táto iniciatíva sa stretla s pozitívnym ohlasom a záujmom UNESCO a Stálej delegácie Slovenskej republiky pri UNESCO zaradiť Medzinárodný deň finančnej gramotnosti do kalendára medzinárodných dní. Iniciatívou sa bude UNESCO zaoberať na svojej 37. Generálnej konferencii v novembri 2013.

Finančná akadémia je určená žiakom stredných a vysokých škôl  po celom Slovensku.  Počas niekoľkých rokov fungovania sa do nej zapojilo už viac ako 50 škôl. Za jeden školský rok ju absolvuje viac ako 600 študentov. Pozitívne reakcie dokazujú, že mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu

Prednášku pre študentov Fakulty manažmentu viedol pán Roman Kočík – executive manager spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Okrem úvodu prednášky, v rámci ktorého prednášajúci oboznámil študentov so svojou materskou spoločnosťou, jej cieľmi, úlohami aj v súvislosti s Finančnou akadémiou, sa pán Kočík venoval aj niekoľkým ďalším témam.

Boli to nasledujúce témy:

–       základy hospodárenia s peniazmi,
–       úvod do investovania,
–       finančné plánovanie a bankové produkty,
–       financovanie bývania,
–       investovanie a iné.

 

Študentov prednáška zaujala, o čom svedčilo aj množstvo otázok, ktoré pánovi Kočíkovi zo spoločnosti PARTNER GROUPS kládli. Zaujímalo ich investovanie, formy investovania, možnosti v oblasti investícií, ale aj ich vlastné budúce perspektívy a možnosti. Zapájali sa do živých diskusií s prednášajúcim a prejavili záujem o danú problematiku. Nedali sa zahanbiť a na otázky prednášajúceho fundovane zodpovedali. Hádam najväčším záujem vyvolali možnosti investovania, Pioneer Investments, produkty spoločnosti Pioneer Invesments, ako aj video o investovaní, ktoré pán Kočík na záver študentom premietol.

 

Spracovali:

Ing. Jarmila Horváthová, CSc.
doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.