Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Publikácie 2012

január 6th, 2013 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD., Ing. Ján Vravec, PhD. in Publikácie

 

HORVÁTHOVÁ,J.–BEDNÁROVÁ,Ľ.: (2012) Finančná analýza a finančné plánovanie. Vyd.: Bookman, s.r.o. Prešov. 2012. 176 str. ISBN  978-80-89568-32-1.
VRAVEC,J.: (2012) Vybrané kapitoly z podnikového controllingu. Vyd.: Bookman, s.r.o. Prešov. 2012. 74 str. ISBN  978-80-89568-16-1.
SUHÁNYI,L.: (2012) Tvorba obchodných systémov pri praktickom investovaní. Vyd.: Bookman, s.r.o. Prešov. 2012. 95 str. ISBN 978-80-89568-51-2.
SUHÁNYIOVÁ,A.-KOREČKO,J.: (2012) Daňový systém SR a jeho postavenie v rámci EÚ. Vyd.: Bookman, s.r.o. Prešov. 2012. 130 str. ISBN 978-80-89568-52-9.
HUTTMANOVÁ,E.-ADAMIŠIN,P.-HRONEC,O.: (2012) Mozliwosci zwiekszania swiadomosci ekologicznej uczniów szkól srednich w Slowacji. In: Edukacja biologiczna i srodowiskowa 2/2012. Poľsko. str. 55-59. ISSN 1643-8779.
SUHÁNYIOVÁ,A.-HORVÁTHOVÁ,J.: (2012) Quo vadis, Áfa? In: Régi dilemmák – új megoldások. TPF Kalocsa. Maďarsko.  2012.  ISSN  (v tlači)
SUHÁNYIOVÁ,A.-KOREČKO,J.-VRAVEC,J.: (2012) Az éves beszámoló szabályozása és az éves beszámoló könyvvizsgálati kötelezettségének elemzése. In: Régi dilemmák – új megoldások. TPF Kalocsa. Maďarsko.  2012.  ISSN (v tlači)
ADAMIŠIN,P a kol.: (2012) Vplyv zamerania vysokej školy na rozdielnosť vnímania dôležitosti odborných predmetov v študijných programoch Environmentálny manažment. In: Vedecký obzor 1/2012.  str. 3-13. ISSN 1337-9054.
ROVŇÁK,M.-VRAVEC,J.: (2012) Dlhové problémy bankového sektora v kontexte hospodárskej krízy. In: Vedecký obzor 1/2012. str. 66-74.  ISSN 1337-9054.
ADAMIŠIN,P.-KVASNOVÁ,S.: (2012) Finančná kríza ako determinant zmien na trhu podielových fondov v SR. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 5-11. ISBN 978-80-555-0606-7.
GALLO,P.-ZIMA,J.-HORVÁTHOVÁ,J.: (2012) Controlling a zodpovednostné podnikanie. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 17-25. ISBN 978-80-555-0606-7.
HORVÁTHOVÁ,J.-SUHÁNYIOVÁ,A.: (2012) Prepojenie medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS s controllingom. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 34-41. ISBN 978-80-555-0606-7.
HORVÁTHOVÁ,J.-ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Vybrané ukazovatele finančnej analýzy a ich využitie v ubytovacích zariadeniach. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 26-33. ISBN 978-80-555-0606-7.
MAŤOVČÍKOVÁ,D.-SUHÁNYIOVÁ,A.-SUHÁNYI,L.: (2011) The place of the Slovak Republic in the Eurozone´s PIIGS with regards to the Maastricht criteria today. In: Euro, Prices and Price Perception in Slovak Republic during the Global Financial Crisis. Zborník na CD nosiči. PU FM. Prešov. December 2011. 9 str. ISBN 978-80-555-0496-4.
RECSKI,P.-SUHÁNYIOVÁ,A.-ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Investičné rozhodovanie v období finančnej krízy. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 104-113. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYI,L.: (2012) Analýza metód využívaných pri investičnom rozhodovaní samospráv. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 121-127. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYI,L.-SUHÁNYIOVÁ,A.-MAŤOVČÍKOVÁ,D.: (2011) Implementation of the euro in the Slovak Republic and the impact of the global crisis on the Eurozone´s economy. In: Euro, Prices and Price Perception in Slovak Republic during the Global Financial Crisis. Zborník na CD nosiči. PU FM. Prešov. December 2011. 7 str. ISBN 978-80-555-0496-4.
SUHÁNYIOVÁ,A.-DOBROVIČ,D.-MAŤOVČÍKOVÁ,D.: (2012)  Vyhliadky na zlepšenie daňovo-odvodového systému Slovenskej republiky. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 128-137. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYIOVÁ,A.-HORVÁTHOVÁ,J.-ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Pohľad na konvergenčný proces medzi IFRS a GAAP. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA. PU FM. Prešov. 2012.  str. 138-148. ISBN 978-80-555-0606-7.
ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Analýza a komparácia softvérových produktov zameraných na finančnú analýzu a výkonnosť podniku.  In: Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Žilinská univerzita. Žilina. 2012. str. 240-244. ISBN 978-80-554-0560-5.
SUHÁNYIOVÁ,A.-SUHÁNYI,L.: (2012) Real estate financing through the financial leasing. In: Management agricol, Seria I. Vol. XIV (1). Timisoara, Romania. 2012. str. 45-52. ISSN 1453-1410.
ŠOFRANKOVÁ,B.: (2011) Finančná analýza ex ante v hotelovom zariadení. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 12.-16. decembra 2011. Hradec Králové, ČR. str.40-48. ISBN 978-80-904877-7-2.
ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Analýza a komparácia softvérových produktov zameraných na finančnú analýzu podniku. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 14.-18. mája 2012. Hradec Králové, ČR. str. 947-954. ISBN 978-80-905243-0-9.
SUHÁNYIOVÁ,A.-KOREČKO,J.: (2012) Comparison of tax systems, tax evolution analysis and the future of the value-added tax as the most important tax is the tax system. In: Management international conference. PU FM. Prešov. 2012. str. 111-118.  ISBN 978-80-89568-33-3.
HORVÁTHOVÁ,J.–BEDNÁROVÁ,Ľ.: (2012) Finančná analýza a finančné plánovanie – Praktikum. Vyd.: Bookman, s.r.o. Prešov. 2012. 100 str. ISBN  978-80-89568-33-8.
ADAMIŠIN,P.: (2012) Recenzia publikácie „Úvod do podvojného účtovníctva pre finančných manažérov“. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“. PU FM. Prešov. 2012.  str. 180-181. ISBN 978-80-555-0606-7.
HORVÁTHOVÁ,J.: (2012) Recenzia publikácie „Vybrané kapitoly z podnikového controllingu“. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“. PU FM. Prešov. 2012.  str. 184-185. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYI,L.: (2012) Recenzie publikácie „Správa a manažment“. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“. PU FM. Prešov. 2012.  str. 190-191. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYIOVÁ,A.: (2012) Recenzia publikácie „Financie a mena“. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“. PU FM. Prešov. 2012.  str. 182-183. ISBN 978-80-555-0606-7.
ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Recenzia publikácie „Finančný manažment pre dištančné a externé vzdelávanie“. In: Nekonferenčný vedecký zborník „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“. PU FM. Prešov. 2012.  str. 188-189. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYIOVÁ,A.-LEŠČIŠIN,J.-SUHÁNYI,L.: (2012) Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax. Edícia nekonferenčného vedeckého zborníka „Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu a prax“, vydaný v rámci projektu KEGA 007PU-4/2011. Prešov. 2012. 192 str. ISBN 978-80-555-0606-7.
SUHÁNYI,L.-HORVÁTHOVÁ,J.: (2012) Prednášky a exkurzie pre študentov FM PU – cesta za poznaním. In: NaPUlze 2/2012. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove. 2012. str. 26. ISSN 1337-9208.
SUHÁNYIOVÁ,A.: (2012) Študenti Fakulty manažmentu PU navštívili Národnú banku Slovenska a Burzu cenných papierov v Bratislave. In: NaPUlze 1/2012. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove. 2012. str. 20-21. ISSN 1337-9208.
SUHÁNYI,L.-VRAVEC,J.: (2012) Odborná prednáška pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému „Postavenie audítora, daňového poradcu a účtovníka v praxi“. Internet: /2012/04/04/prednaska-postavenie-auditora-danoveho-poradcu-a-uctovnika-v-praxi/
ADAMIŠIN,P.: (2012) Odborná prednáška pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému „Financovanie a controlling vysokých škôl“. Internet: /2012/04/04/prednaska-financovanie-a-controlling-vysokych-skol/
SUHÁNYIOVÁ,A.-SUHÁNYI,L.: (2012) Odborná prednáška pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému“ Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“. Internet: /2012/05/04/reforma-danovej-a-colnej-spravy-s-vyhladom-zjednotenia-vyberu-dani-cla-a-poistnych-odvodov/
SUHÁNYIOVÁ,A.-HORVÁTHOVÁ,J.: (2012) Odborná prednáška pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému“ Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi“. Internet: /2012/05/04/kontrola-zariadeni-v-zriadovatelskej-posobnosti-presovskeho-samospravneho-kraja-a-jej-vyuzitie-v-praxi/
SUHÁNYIOVÁ,A.-SUHÁNYI,L.: (2012) Odborná prednáška pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému“ Využitie MS Excel vo finančnom manažmente“. Internet: /2012/07/02/682/
HORVÁTHOVÁ,J.-ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Postrehy z exkurzie v Slovenskej národnej knižnici v Martine:. Internet: /2012/05/04/postrehy-z-exkurzie-v-slovenskej-narodnej-kniznici-v-martine/
SUHÁNYI,L.-VRAVEC.J.: (2012) Študenti Fakulty manažmentu PU na exkurzii v Mincovni Kremnica š.p.“. Internet: /2012/05/04/studenti-fakulty-manazmentu-pu-na-exkurzii-v-mincovni-kremnica-s-p/
VRAVEC,J.-SUHÁNYI,L.-ŠOFRANKOVÁ,B.: (2012) Exkurzia študentov FM PU v spoločnosti KIA Motors s.r.o. v Tepličke nad Váhom“. Internet: /2012/10/26/exkurzia-studentov-fm-pu-v-spolocnosti-kia-motors-s-r-o-v-teplicke-nad-vahom/

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.