Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Využitie MS Excel (2007/2010) vo finančnom manažmente

júl 2nd, 2012 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. in Prednášky

Odborná prednáška Ing. Milana Broža, CSc.
pre akademickú obec Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„ Využitie MS Excel (2007/2010)
vo finančnom manažmente “

V rámci skvalitňovania vzdelávacieho procesu sa riešiteľský kolektív projektu KEGA č. 007PU-4/2011 rozhodol uskutočniť prednášku určenú predovšetkým pre zamestnancov a doktorandov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Potreba realizácie prednášky vyplynula z neustále sa zvyšujúcich sa nárokov praxe na spracovanie kvantitatívnych dát, ako aj z potreby neustáleho dovzdelávania pedagogických zamestnancov univerzít.

Na prednášku, uskutočnenú dňa 12. júna 2012, prijal pozvanie špičkový odborník, autor známych kníh o programe MS Excel, vedúci Katedry výpočtovej techniky Vysokej školy obchodnej v Prahe, Ing. Milan Brož, CSc. Pozvaný odborník je autorom 33 kníh, napríklad EXCEL pro manažery a ekonomy.

Po úvodnom privítaní a predstavení sa ujal slova pozvaný hosť. Na úvod prednášky predstavil prítomným históriu toho, ako sa dostal ku tabuľkovým procesorom, aké softvéry sa v tom čase využívali, aké nástroje ponúkali a aké výstupy bolo možné získať z týchto softvérov.

Ďalšia časť prednášky bola venovaná manažérskym informačným systémom. Prednášajúci priblížil viacero informačných systémov slúžiacich manažérom a rozdelil ich do troch základných kategórií. Prvou kategóriou sú informačné systémy, ktoré si malé a menšie firmy vytvárajú samé. V rámci tejto kategórie sa využívajú rôzne databázové systémy, ako napríklad MS Excel alebo MS Access. Druhú kategóriu tvoria systémy slúžiace stredne veľkým firmám (ponúkajú sa rôzne účtovnícke programy – ABRA, Pohoda, LCS Helios, Money, Ekonom – ale využívajú sa aj databázové systémy založené na rôznych architektúrach, prevažne relačných). Treťou kategóriou sú veľké firmy. Tie si zväčša zakúpia manažérsky informačný systém (MIS) dodávaný „na kľúč“. Využívajú sa systémy ERP, CRM a podobne (napríklad Microsoft Dynamics, manažérsky informačný systém od IBM, Novell, Digital Recources, …). Ďalej sa už prednášajúci venoval podrobnejšie využívaniu MS Excelu v rámci manažérskych informačných systémov. Porovnal zmeny oproti jeho starším verziám, ktoré reagovali na požiadavky manažmentu a predstavil vývoj nástrojov pre prácu so zoznamami. Zároveň identifikoval požiadavky, ktoré by mal podľa neho štandardný informačný systém spĺňať: mal by poskytovať výstup do tabuľkových procesorov (.xls, .xlsx, .dbf, .csv); na výstupe by mali byť dáta, ktoré si stanovíme a zadáme ich ako parametre; dáta by mali byť dostupné na vyžiadanie včas. Výsledné dáta je možné potom ďalej spracovávať, a práve na to je vynikajúci práve Excel – dajú sa v ňom vykonávať dôležité operácie ako: zoradenie, filtrácia, súhrny, tvorba prehľadu a skupín, vytvorenie kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu. Na zložitejšie operácie sa zvykne využívať programovanie vo VBA (Excel).

Posledná časť prednášky bola venovaná praktickým ukážkam riešenia manažérskych úloh za využitia programu MS Excel a predstaveniu modelových projektov. Postup riešenia úloh by mal vo všeobecnosti obsahovať nasledujúce kroky: požiadavka zadávateľa, schôdzka, analýza požiadaviek a ich dátové zabezpečenie, analýza okolia a dodávateľov dát, návrh riešenia, konzultácie so zadávateľom, úprava podľa prezentácie u užívateľov (manažéri centrály a divízií), prvotná inštalácia u vybraných užívateľov, odstránenie nedostatkov, overovacia prevádzka, pripomienky, úpravy, rutinná prevádzka, časom nové požiadavky.

Samozrejme aj MS Excel má svoje obmedzenia (všeobecne dané koncepciou Microsoftu). Prednášajúci prakticky predstavil riešenie úloh za pomoci nástrojov programu MS Excel a zároveň poukázal na spôsoby, akými sa dajú riešiť nečakané problémy v databázach.

Na záver bola predstavená práca s databázami u modelového projektu realizovaného v minulosti firmou Prospera. Išlo o realizáciu mestského okruhu Praha (Bianka).

Záverečná diskusia účastníkov prednášky a otázky smerujúce na prednášajúceho potvrdzujú veľký záujem o prednesenú problematiku. Účastníci mali záujem o spôsob riešenia úloh v priebehu prednášky, ale využili aj príležitosť stretnutia sa s expertom na prácu s Excelom a nastoľovali aj vlastné problémové úlohy, s ktorými sa stretli a nevedeli si s nimi poradiť. Prednáška v plnej miere splnila svoj účel vyplývajúci zo zamerania projektu, ba dokonca bol kvôli veľkému množstvu príspevkov do diskusie prekročený pôvodne vymedzený čas trvania prednášky.

 

Spracovali:

Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.