Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov

máj 4th, 2012 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. in Prednášky

Odborná prednáška Ing. Ladislava Babicu
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“

Riešiteľský kolektív projektu KEGA 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ s dobou riešenia od roku 2011 až do roku 2013 pokračoval v rámci tretej etapy realizácie projektu v letnom semestri akademického roka 2011/2012 v organizovaní a uskutočňovaní prednášok odborníkov z hospodárskej praxe, ktoré boli venované študentom a zamestnancom Fakulty manažmentu PU v Prešove. Uvedená prednáška sa konala 12. apríla 2012 na akademickej pôde Prešovskej univerzity v miestnosti Aula 103 od 13.15 hod.

V súčasnosti prechádza komplexná daňová reforma fázou vytvorenia Finančnej správy na úrovni Programu UNITAS I. Pri porovnaní reálneho stavu s plánom boli zistené závažné odchýlky v oblasti daňového informačného systému, ktoré významne negatívne ovplyvnili činnosti na daňových úradoch, ako aj pohľad na daňovú reformu ako celok. Táto veľmi aktuálna problematika podnecovala riešiteľský kolektív, aby pozval odborníka z praxe na túto tému. Hlavnou myšlienkou bolo, že téma zaujme účastníkov, ktorí získajú relevantné informácie o súčasnej situácii na daňových úradoch.

Pozvaný hosť, Ing. Ladislav Babica, ktorý je riaditeľom Daňového úradu Prešov, sa s nami podelil o svoje skúsenosti a vystúpil s prednáškou s názvom „Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“, na ktorej sa zúčastnilo takmer 90 študentov, členovia riešiteľského kolektívu projektu, ale aj ďalší zamestnanci Fakulty manažmentu.

Na úvod prednášajúci informoval účastníkov o súčasnej situácii v problematike platenia daní a odvodov; o rôznych platbách za fyzickú osobu; o vymeriavacích základoch, ktoré sa v priebehu času neustále menia; o technických a administratívnych prekážkach elektronického styku s úradmi; o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov pred reformou; o výsledkoch štúdie Paying Taxes, vydanej Svetovou bankou a PriceWaterhouseCoopers, podľa ktorej je Slovenská republika na 122. mieste z hodnotených 183 štátov sveta na rebríčku jednoduchosti platení daní.

Cieľom práve prebiehajúcej reformy je:

 • zjednotenie daňovej a colnej správy do jednej inštitúcie „Finančnej správy SR“ s následným zjednotením výberu daní, cla a výberom poistných odvodov,
 • zvýšenie efektivity finančnej správy znížením administratívnych nákladov a odstránenie duplicitných činností,
 • zjednodušenie a spriehľadnenie procesov spojených s daňovými a odvodovými povinnosťami pre daňové subjekty, zníženie byrokracie a záťaže a zvýšenie komfortu pre občanov a pod.

Kľúčovou zmenou bude optimalizácia systému riadenia a organizovania, ako aj optimalizácia procesov.

Program UNITAS predstavuje realizáciu najzásadnejšej štrukturálnej a koncepčnej reformnej zmeny fungovania daňovej správy od roku 1993. Realizácia východísk reformy formou programu UNITAS:

 • Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov – prerokovaná a schválená vládou SR dňa 7.5.2008,
 • Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému – schválená s pripomienkami vládou SR dňa 18.5.2011.

Fázy a etapy reformy sú rozdelené do dvoch častí:

 • UNITAS 1 – vytvorenie Finančnej správy SR zlúčením daňovej a colnej správy a vytvorenie nového systému riadenia a organizovania výberu štátnych príjmov –  v termíne k 1.1.2012.
 • UNITAS 2 – zjednotenie výberu všetkých odvodov, teda okrem výberu daní a cla aj poistných odvodov (poistného na dôchodkové, nemocenské, úrazové poistenia, ako aj poistenie v nezamestnanosti, poistného do rezervného fondu solidarity a garančného fondu, príspevkov na starobné dôchodkové sporenia a poistného na zdravotné poistenie) do jediného miesta výberu. Uvažuje sa aj o zjednotení vymeriavacích základov poistných odvodov a dane z príjmov fyzických osôb, čo taktiež sprehľadní a zjednoduší systém.

Po skončení programu UNITAS bude zabezpečovať jednotný výber daní, cla a poistných odvodov jedna organizácia zložená zo súčasných daňových orgánov a colnej správy, ktorá preberie aj niektoré činnosti Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní súvisiace najmä s výberom odvodov. Vytvorená organizácia bude následne distribuovať vybrané príjmy do štátneho rozpočtu, do rozpočtu obcí, VÚC, do Európskej únie, Sociálnej poisťovne, dôchodkovým správcovským spoločnostiam a zdravotným poisťovniam.

 

Následne prednášajúci charakterizoval hlavné východiská reformy (jednoduchosť, spravodlivosť, účinnosť, efektívnosť, orientácia na subjekty, zodpovednosť), strategické ciele reformy, legislatívny rámec organizačných zmien v rámci reformy, štruktúru Finančnej správy SR. Informoval zúčastnených aj o tom, čo nás čaká od 1.1.2013, aké zmeny budú v organizačnej štruktúre Finančnej správy SR v zmysle zákona č. 354/2011 Z.z. o finančnej správe.

V záverečnej časti prednášky boli účastníci oboznámení aj s rizikami reformy, s prínosmi reformy pre subjekty a prínosmi reformy pre verejnú správu.

Predstavil taktiež nasledovné riziká reformy, ktoré boli identifikované pred jej začatím:

 • nezvládnutie koordinácie reformy a projektov,
 • nedostatočné manažérske zručnosti vyššieho manažmentu,
 • podcenenie osvety,
 • nevytvorenie potrebných technických podmienok na priestorové vybavenie, informačné systémy,
 • nedodržanie termínov a nízka kvalita služieb spojených so zmenami,
 • nestotožnenie sa vedenia a zamestnancov s reformou, podcenenie zmien, aktívny odpor.

Ako sa ukázalo, niektoré z týchto rizík sa aj reálne potvrdili.

Prínosy reformy predstavil prednášajúci v dvoch rovinách. Prvú skupinu prínosov charakterizoval, ako prínosy pre subjekt:

 • zníženie administratívnej záťaže daňovej a colnej agendy,
 • časová úspora pri administrácii,
 • zvýšenie dostupnosti služieb,
 • zvýšenie užívateľského komfortu vďaka elektronizácii FS,
 • úspora nákladov na transakčné bankové poplatky,
 • úspora nákladov na poštovné, cestovné,
 • zvýšenie disponibility finančných zdrojov.

Do druhej skupiny začlenil prínosy pre verejnú správu:

 • zníženie správnych nákladov (zníženie zamestnancov o 20 % s úsporou cca 75 mil. €),
 • zníženie prevádzkových nákladov (úspora na poštovnom 2 mil. €, úspora nákladov na službách, úspora na nehnuteľnostiach 70 mil. €),
 • zníženie daňových únikov,
 • zníženie nákladov na spotrebný materiál, energie, údržbu, dopravné náklady a pod.,
 • efektívnejšie započítavanie pohľadávok,
 • efektívnejšie vymáhanie nedoplatkov.

 

Téma prednášky sa ukázala v súčasnej dobe ako veľmi aktuálna, nakoľko zaujala študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu PU do takej miery, že po prednáške hosťujúceho odborníka sa rozvírila búrlivá diskusia, vďaka ktorej sa predlžila doba prednášky takmer na dvojnásobok. Študenti zavalili prednášajúceho množstvom otázok v súvislosti so súčasnou situáciou v oblasti daní a daňovej správy. Hosťujúci odborník sa snažil odpovedať na každú položenú otázku veľmi fundovane a pútavo. Zúčastnení sa zhodli na tom, že diskutovaná téma by si zaslúžila pokračovanie prednášky v budúcnosti s priebežnými informáciami o výsledkoch riešenia problémov s prebiehajúcou reformou výberu daní, cla a poistných odvodov.

Na záver môžeme konštatovať, že prednáška tohto výborného odborníka z praxe bola veľkým prínosom tak pre študentov, ako aj pre zamestnancov fakulty. Veľký záujem so strany študentov a zamestnancov stimuluje riešiteľský kolektív projektu k organizovaniu ďalších podobných akcií v budúcnosti.

 

Spracovali:
doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.

Zobraziť galériu fotiek

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.