Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Postrehy z exkurzie v Slovenskej národnej knižnici v Martine

máj 4th, 2012 | Posted by Ing. Jarmila Horváthová, CSc., Ing. Beáta Šofranková in Exkurzie

Študenti Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity a riešiteľský kolektív projektu KEGA 007PU-4/2011 navštívili dňa 27. apríla 2012 v rámci riešenia projektu Slovenskú národnú knižnicu v Martine. Cesta autobusom do Martina prebehla príjemne. Najprv sme sa obávali, že knižnicu nenájdeme, ale bola to najvyššia budova v Martine, takže sme ju, pomocou našej študentky našli úplne pohodlne. Stála na vyvýšenom vŕšku  Martina a dávala na známosť celému okoliu svoju prítomnosť. Už samotný pohľad na budovu vzbudzoval rešpekt, pretože v tejto budove sa uchovávajú pamiatky a diela všetkých našich významných autorov a literátov z dávnych, ale aj súčasných čias.

Je pokračovaním úsilia vynikajúcich slovenských vlastencov a vzdelancov bernolákovskej a štúrovskej generácie, založených na tradíciách spolkových, cirkevných, šľachtických a školských knižníc, ktoré sa stali súčasťou dnešnej Slovenskej národnej knižnice.

Získava, spracúva, ochraňuje a sprístupňuje všetkým dedičstvo našich predkov. Zhromažďuje a opatruje materiály, ktoré vytvorili slovenskí autori, ďalej dokumenty, ktoré boli vydané alebo vyrobené na území Slovenska, dokumenty, ktoré sú napísané v slovenskom jazyku alebo sa obsahovo akokoľvek týkajú Slovenska. Slovenská národná knižnica je pamäťou Slovenska a Slovákov. Je depozitom skvostov národnej kultúry.

Ako národná knižnica Slovenskej republiky je v súčasnosti modernou vedeckou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia. Zhromažďuje a sprístupňuje knižničné, literárno-archívne a literárno-muzeálne zbierky. Koordinuje rozvoj knižničného systému Slovenskej republiky a je vedúcou inštitúciou zabezpečujúcou modernizáciu vlastných knižničných a informačných služieb ako aj služieb partnerských knižníc, pričom priamo spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Na základe zákona 183/2000 Z. z. o knižniciach je Slovenská národná knižnica autonómna inštitúcia s právnou subjektivitou.

Najprv sme si obhliadli budovu a následne sme sa zúčastnili prednášky, ktorú viedla PhDr. Darina Janovská – riaditeľka Sekcie služieb Slovenskej národnej knižnice. Prednáška bola veľmi zaujímavá. V rámci tejto prednášky sme sa dozvedeli, že Slovenská národná knižnica v Martine  je najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia národná a vedecká knižnica na Slovensku.  Takmer 190 rokov sa stará o diela, ktoré dokumentujú minulý a súčasný duchovný a materiálny vývin.

Knižnica poskytuje tieto knižničné služby :

Pani PhDr. Darina Janovská poukázala na to, že knižnica už dávno nie je miestom, kde sa knihy len požičiavajú. V súčasnom období je veľkým trendom elektronizácia knižníc a využívanie elektronických informačných zdrojov, ktoré sa stali súčasťou a samozrejmosťou každej veľkej i menšej knižnice po celom svete. Sú to rôzne typy databáz sprístupňované na CD-ROM, DVD alebo on-line. Kvalitné a hodnoverné elektronické zdroje sú licencované a predplatné do týchto zdrojov si financuje každá knižnica väčšinou z vlastných zdrojov alebo využíva iné možnosti financovania. Elektronické informačné zdroje nie sú pre knižnice lacnou záležitosťou. Táto elektronizácia knižnice umožňuje  priame spojenie čitateľa s knižnicou a poskytuje mu možnosť rýchlych odpovedí na jeho dotazy a požiadavky. Táto služba nesie veľmi charakteristický názov „ Spýtajte sa knižnice“.

Asi najväčšiu diskusiu  a záujem medzi študentmi vyvolal systém ISBN, ktorý sa začal v Slovenskej republike používať v roku 1989 na spoločnom základe s Českou republikou. V tom istom roku bola v Slovenskej národnej knižnici (v Matici slovenskej) založená Národná agentúra ISBN (NA ISBN v SR), ktorá sa stala sprostredkovateľom medzi vydavateľským, knižným a knižničným prostredím. Jej úlohou bolo zabezpečenie evidencie prideľovania správnych čísel ISBN publikáciám, ktoré vznikali v slovenských vydavateľstvách.  Zároveň vytvárala a spravovala databázu vydavateľov a databázu nahlásených publikácií.

Systém medzinárodného štandardného systému ISBN sa široko etabloval aj v slovenských pomeroch (v súčasnosti je do systému zapojených 170 krajín sveta). Národná agentúra ISBN v SR plní všetky úlohy, ktoré Medzinárodná agentúra (teraz už so sídlom v Londýne) kladie na národné agentúry a aktívne tak vstupuje do diania knižného a knižničného sektora. NA ISBN naďalej vytvára databázu vydavateľov a nahlásených publikácií a rovnako tak každoročne oznamuje štatistiku nárastu vydavateľov Medzinárodnej agentúre ISBN. Okrem toho poskytuje servis vydavateľom, či už korporáciám alebo jednotlivcom, z oblasti systému ISBN a informuje o podmienkach vstupu do systému ISBN.

Hádam najviac nás zaujali digitalizačné prístroje, ktoré boli zakúpené pre knižnicu na zabezpečenie digitalizácie literárnych diel slovenského národa z projektu „Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky“.

 Postrehy študentov:

„Dozvedeli sme sa užitočné informácie, ktoré nám môžu napomôcť pri písaní rôznych prác. Sme radi, že sme niečo také mohli spoznať a vidieť.“

„Prednáška bola zaujímavá a poskytla množstvo užitočných informácií. Celkovo exkurzia bola skvelo zorganizovaná s príjemným kolektívom.“

„Z prezentácie som si odniesla mnoho nových poznatkov o národnej knižnici. Celkový dojem z exkurzie je veľmi pozitívny, výborný kolektív a obohatenie o množstvo zaujímavých informácii.“

 

Spracovali:
Ing. Jarmila Horváthová, CSc.
Ing. Beáta Šofranková

Zobraziť galériu fotiek

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.