Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi

máj 4th, 2012 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Jarmila Horváthová, CSc. in Prednášky

Odborná prednáška Ing. Jána Majdu
pre akademickú obec Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi

Dňa 12. apríla 2012 o 14.30 hod. sa na akademickej pôde Prešovskej univerzity uskutočnila, v rámci projektu KEGA 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ s dobou riešenia od roku 2011 až do roku 2013, v poradí štvrtá prednáška v letnom semestri akademického roka 2011/2012, na ktorú pozval riešiteľský kolektív Ing. Jána Majdu, hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja, ktorý prijal pozvanie a vystúpil pred študentmi a zamestnancami Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity s prednáškou na tému: „Kontrola zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a jej využitie v praxi“. Táto zaujímavá problematika sa vzhľadom na charakter verejného sektora, do ktorého spomínané zariadenia patria, dotýka nás všetkých.

Po úvodnom zahájení a privítaní hosťa a účastníkov vedúcou projektu, hosťujúci odborník z hospodárskej praxe začal svoju prednášku charakterizovaním základných pojmov súvisiacich s tematikou, ktoré sú obsiahnuté v Zákone č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, a to:

  • orgány kontroly;
  • vonkajšia kontrola;
  • vnútorná kontrola;
  • kontrola efektívnosti štátnej správy (je činnosť, ktorou sa zisťuje stav a úroveň plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, stav využívania disponibilných zdrojov prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenených na plnenie týchto úloh, materiálnych zdrojov a ľudských zdrojov vrátane kontroly spôsobu riadenia štátnej správy);
  • vnútorná kontrola (je kontrola plnenia úloh štátnej správy vykonávaná útvarmi kontroly a ostatnými odbornými útvarmi orgánu štátnej správy, právnickej osoby zriadenej orgánom štátnej správy a právnickej osoby založenej orgánom štátnej správy, alebo zamestnancom určeným vedúcim orgánu kontroly. Vnútorná kontrola je aj kontrola plnenia úloh štátnej správy zverených  zákonom orgánom územnej samosprávy, vykonávaná odborným útvarom príslušného orgánu štátnej správy);
  • základné pravidlá kontrolnej činnosti (podľa ktorých postupujú orgány kontroly pri vykonávaní kontroly);
  • oprávnenia a povinnosti pracovníkov kontroly;
  • poriadková pokuta (v prípade neplnenia si povinnosti môže orgán kontroly uložiť kontrolovanému subjektu poriadkovú pokutu. Pri určovaní výšky poriadkovej pokuty orgán kontroly prihliada na mieru sťaženia výkonu kontroly alebo marenia výsledku kontroly).

Prednášajúci vysvetlil prítomným základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu (v súlade so Zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite); finančnú kontrolu splnenia podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov; dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov; dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami; dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami na účely finančného riadenia; plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou. V priebehu prednášky neustále poukazoval na praktické príklady, s ktorými sa stretol počas svojej profesionálnej praxe.

Prednášajúci odborník oboznámil študentov a zamestnancov fakulty s cieľmi, za ktorými sa finančná kontrola realizuje. Tieto ciele následne popísal ako zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účinného výkonu verejnej správy, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, včasné a spoľahlivé informovanie vedúceho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách. Predstavil prítomným v praktickej rovine jednotlivé formy finančnej kontroly, a to predbežnú finančnú kontrolu, priebežnú finančnú kontrolu a následnú finančnú kontrolu. Ďalej pokračovala prednáška vysvetlením oprávneností a povinností kontrolovaného subjektu.

Okrem finančnej kontroly bola prednáška venovaná aj problematike vnútorného auditu, ako nezávislej objektívnej hodnotiacej a konzultačnej činnosti, ktorá hodnotí dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hodnotí možné riziká finančného riadenia a iných činností auditovaného subjektu a odporúča opatrenia na odstránenie týchto rizík, poskytuje spoľahlivé a včasné informácie o činnostiach auditovaného subjektu vedúcim zamestnancom, hodnotí úroveň vykonávania finančného riadenia so zameraním na jeho skvalitnenie, napomáha hospodárnemu, efektívnemu a účinnému vykonávaniu činnosti auditovaného subjektu, a pod.  Cieľom vnútorného auditu je napomáhať plneniu úloh auditovaného subjektu systematickým prístupom a disciplinovaným prístupom k hodnoteniu finančného riadenia a rizík vyplývajúcich z činnosti auditovaného subjektu.

Ďalšia časť prednášky sa venovala finančnému auditu, ktorým sa hodnotí, či údaje v účtovnej závierke auditovaného subjektu zodpovedajú skutočnému stavu majetku a záväzkov, zdrojov financovania a hospodárenia s majetkom, dodržiavanie rozpočtu auditovaným subjektom.

Prednášajúci stručne oboznámil prítomných aj s pravidlami uloženia pokuty kontrolným orgánom za nesplnenie povinnosti. Venoval sa aj pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov (samosprávnych krajov), ktoré upravuje platný právny predpis Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

Následne sa s nami prednášajúci podelil o svoje skúsenosti, ktoré získal pri vykonávaní funkcie hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja. Na príkladoch demonštroval zaujímavé problémy, ktoré sa vyskytujú v praxi a vysvetlil spôsoby, akými ich odborníci riešia.

V rámci následnej diskusie zaujímala študentov hlavne praktická stránka výkonu funkcie kontrolóra. Otázky sa týkali hlavne právomocí a povinností, ako aj podmienok, ktoré kontrolór v štátnej správe musí spĺňať.

 

Spracovali:
doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Jarmila Horváthová, CSc.

Zobraziť galériu fotiek

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.