Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Postavenie audítora, daňového poradcu a účtovníka v praxi

apríl 4th, 2012 | Posted by Ing. Ladislav Suhányi, PhD., Ing. Ján Vravec, PhD. in Prednášky

Odborná prednáška Ing. Jozefa Škultétyho, PhD.
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

 „Postavenie audítora, daňového poradcu a účtovníka v praxi“

 

Jedným z parciálnych cieľov projektu KEGA č. 007PU-4/2011 Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami s dobou riešenia od roku 2011 až do roku 2013, ktorého riešiteľský tím tvoria deviati zamestnanci Fakulty manažmentu a jedna doktorandka, je aj príprava a realizácia odborných seminárov a prednášok odborníkov z praxe pre študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Tieto prednášky sú integrálnou súčasťou vyučovacieho procesu predmetov z oblasti financií a účtovníctva. Študenti tým získavajú možnosť konfrontovať svoje vedomosti a poznatky s odborníkmi z hospodárskej praxe a zároveň získavajú prehľad o možnostiach uplatnenia po ukončení štúdia a nárokoch na ich vedomostnú úroveň.

V rámci tretej etapy realizácie projektu, uskutočnenej v letnom semestri akademického roka 2011/2012, pokračuje riešiteľský kolektív v organizovaní a uskutočňovaní série prednášok odborníkov z praxe. Na prvú prednášku bol pozvaný Ing. Jozef Škultéty, PhD., ktorý je špičkovým a uznávaným odborníkom, je prezidentom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov, predsedom Disciplinárnej komisie Slovenskej komory audítorov, znalcom v odbore ekonómia a manažment, audítorom a daňovým poradcom. Jeho prednáška pod názvom Postavenie audítora, daňového poradcu a účtovníka v praxi sa uskutočnila 27. marca 2012 od 10.45 hod. na akademickej pôde Prešovskej univerzity. Zúčastnilo sa na nej vyše sto študentov a jedenásť učiteľov Fakulty manažmentu. Väčšinou to boli študenti z končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, ale aj doktorandi a študenti z ostatných ročníkov.

Po úvodnom privítaní a predstavení prešiel hosť plynule na prvú časť prednášky. Bola venovaná Slovenskej komore audítorov, ktorá združuje audítorov z celého Slovenska a intenzívne spolupracuje aj s medzinárodnými audítorskými komorami. Študenti dostali množstvo užitočných informácií o pravidlách audítorských skúšok a zásadách pre zápis do zoznamu audítorov, o zásadách pre zápis do zoznamu asistentov audítora, o poistení zodpovednosti za škodu, o požiadavkách, ktoré musí spĺňať audítor, o medzinárodných audítorských štandardoch. Prítomní sa oboznámili s významom audítorskej činnosti, ktorá napomáha mnohým podnikom zlepšiť ich finančnú situáciu, prispieť k lepšiemu vnímaniu zákazníkov a prispieť k vyššej lojalite a čestnosti spoločnosti. Audit zabezpečuje celkovú ochranu spoločnosti. Prednášajúci uviedol niekoľko príkladov problémových situácií z praxe a spôsoby ich objektívneho, čestného a nezávislého riešenia audítorom, pri ktorých musí byť dodržaný etický kódex vydaný pre audítorov. Následne boli vysvetlené jednotlivé druhy správ nezávislého audítora a výrokov audítora k účtovným závierkam (výrok bez výhrad, s výhradou, záporný výrok alebo odmietnutie výroku).

Druhá časť prednášky obsahovala praktické informácie o Komore daňových poradcov, ktorá združuje daňových poradcov zapísaných v zozname vedenom komorou, ako aj o podmienkach pre vykonanie skúšok daňových poradcov. Prednášajúci predstavil daňový systém SR, dôraz kládol na daň z príjmu fyzických osôb a právnických osôb. Pútavo uviedol niekoľko zaujímavých príkladov súvisiacich s touto problematikou, s ktorými sa osobne stretol počas svojej odbornej praxe.

Posledná tretina prednášky bola venovaná činnostiam Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov, ktorej poslaním je aj združovanie účtovníkov Slovenskej republiky, zvyšovanie úrovne a celkovej kvality profesie účtovníka. Zaoberala sa účtovníckou profesiou na Slovensku. V účtovníckej profesii má dôležitú úlohu správne oceňovanie majetku a jeho vykazovanie v účtovnej závierke, ktoré významným spôsobom napomáha k poskytovaniu verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Aj v tejto časti prednášky boli uvedené príklady z praxe, ktorými prednášajúci poukázal hlavne na dôležitosť tvorby opravnej položky v správnej výške.

Počas celej prednášky boli interaktívnou formou zapájaní aj študenti, prednášajúci odborník sa snažil s nimi neustále komunikovať, overovať ich znalosti a získavať tak aj spätnú väzbu a názory publika. Vyvrcholením hosťovania bola veľmi zaujímavá, pútavá a produktívna diskusia. Veľký záujem o diskusiu zo strany študentov a pedagógov dokonca spôsobil predĺženie trvania prednášky oproti pôvodnému plánu. Publikum sa zaujímalo najmä o svoje možnosti uplatnenia v praxi, o podmienky, kritériá a skúsenosti, ktoré je potrebné preukázať. Študenti sa živo zaujímali o názory a postoje hosťujúceho odborníka na súčasnú situáciu v oblasti daní a daňovej správy, ako aj o jeho prognózu budúceho ekonomického vývoja v SR a EÚ. Prednášajúci erudovane odpovedal na všetky zaujímavé otázky študentov a pedagógov FM PU.

Po ukončení prednášky študenti prezentovali svoje názory, že takéto prednášky odborníkov z praxe, by sa mali stať neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu na FM PU. Prednášky uznávaných expertov sprístupňujú najnovšie poznatky z hospodárskej praxe, ktoré študentom rozširujú praktické poznatky a prehlbujú ich kontakty s praxou. Pozitívnym výsledkom prednášky bola aj skutočnosť, že študenti sa aktívne zaujímali aj o ďalšie pripravované prednášky a podujatia v rámci projektu KEGA č. 007PU-4/2011.

 

Ing. Ladislav Suhányi, PhD., Ing. Ján Vravec, PhD.
členovia riešiteľského tímu projektu

 

Zobraziť galériu fotiek

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.