Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Financovanie a controlling vysokých škôl

apríl 4th, 2012 | Posted by doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. in Prednášky

Odborná prednáška Ing. Márie Novákovej
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

  „Financovanie a controlling vysokých škôl“

 

Dňa 28.3.2012 sa uskutočnila v rámci projektu KEGA č. 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ ďalšia zo série prednášok pre študentov študijného programu 3.3.15 Manažment. Prednášajúcou bola kvestorka Prešovskej univerzity v Prešove Ing. Mária Nováková. Prednášajúca pôsobí na uvedenom poste už druhé funkčné obdobie, predtým pôsobila v pozícii vedúcej ekonomického útvaru univerzity. Uvedené dlhoročné pôsobenie v daných štruktúrach determinovalo obsah i celkový charakter realizovaného výstupu.

Prednášajúca veľmi podrobne predstavila študentom finančné mechanizmy kreovania rozpočtov verejných vysokých škôl nielen v súčasnosti, ale aj z historického hľadiska. Zaujímavá bola komparácia financovania verejných vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí. Počas prednášky bolo poukázané na výhody i nevýhody súčasného stavu vo financovaní vysokého školstva. Osobitný zreteľ bol kladený na praktické aplikácie tvorby rozpočtu vo väzbe na konkrétne podmienky študijného programu poslucháčov. Pre študentov bolo tiež zaujímavé zistenie použitia finančných zdrojov, osobitne tých, ktoré slúžia na sociálnu podporu študentov.

Keďže prednáška bola realizovaná ako výberová prednáška v rámci predmetu Kontrola a controlling, druhá časť prednášky bola venovaná otázkam controllingu vysokých škôl. Prednášajúca zdôraznila zapojenosť Prešovskej univerzity do systému UNIKAN, controllingového systému verejných vysokých škôl na Slovensku. Poukázala na to, že univerzita predstavuje jednu z mála univerzít, ktoré sa do uvedeného systému zapojili. Prínosy z implementácie daného systému  budú  podľa prednášajúcej mnohostranné. Ako hlavný prínos označila efektívnejšie plánovanie nákladov, presnú kalkuláciu nákladov na zvolenú kalkulačnú jednotku a tiež ako nástroj pre efektívnejšie riadenie nákladov na celouniverzitnej i nižšej úrovni.

Študenti tak mali možnosť absolvovať ďalšiu zo zaujímavých prednášok, ktorá bezprostredne reflektovala na prax. Informácie, ktoré sa študenti dozvedeli v predchádzajúcich prednáškach z daného predmetu mohli vhodne doplniť o aplikačný pohľad na danú problematiku. Zámer, aby bola poslucháčmi univerzita vnímaná ako podnik služieb, ktorý má všetky atribúty podnikateľských subjektov (transformačný proces, zákazníci, náklady, výnosy, …) – hoci v modifikovanom obsahu a štruktúre, sa vydaril.  Študenti tak mali možnosť nazrieť do interných procesov univerzity, vidieť  aktivity z finančného hľadiska, sledovať transparentnosť vo vynakladaní  verejných zdrojov, ktorých tvorcami sú aj oni. Na záver ocenili vystúpenie spontánnym potleskom.

 

doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.
člen riešiteľského tímu projektu

Zobraziť galériu fotiek

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.