Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
Header

Bankovníctvo v praxi (vybrané oblasti)

október 17th, 2013 | Posted by Ing. Ladislav Suhányi, PhD., Ing. Ivana Ondrijová in Novinky | Prednášky - (Komentáre vypnuté na Bankovníctvo v praxi (vybrané oblasti))

Odborná prednáška Ing. Františka Vargu
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Bankovníctvo v praxi (vybrané oblasti)“

 

V rámci realizácie projektu KEGA č. 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ sa dňa 17.10.2013 uskutočnila ďalšia zo záverečnej série prednášok pre študentov študijného programu 3.3.15 Manažment. Prednášajúcim bol riaditeľ firemného obchodného centra komerčnej banky Ing. František Varga. Prednášajúci pôsobí v bankovom sektore viac než dvadsať rokov, počas ktorých pracoval na viacerých pozíciách v rámci komerčnej banky. Uvedené dlhoročné pôsobenie v daných štruktúrach determinovalo obsah i celkový charakter realizovaného výstupu.

V úvode prednášajúci popísal históriu bankovníctva od vzniku peňazí po súčasný systém bankového sektora vo svete. Zvlášť sa venoval slovenskému rodákovi Michalovi Bosákovi, ktorý v mladom veku odišiel do Ameriky, kde pomáhal Slovákom so správou ich majetku a postupne založil prvú súkromnú banku. V ďalšej časti prednášky prednášajúci objasnil bankový systém na Slovensku, kde študentom vyčerpávajúco vysvetlil dôležitú úlohu Národnej banky Slovenska, ktorá je centrálnou bankou Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 je Národná banka Slovenska súčasťou Eurosystému a okrem dohľadu nad finančným trhom má množstvo ďalších dôležitých úloh.

Študentov následne zaujali informácie o komerčných bankách pôsobiacich na Slovensku, ktorých je aj s pobočkami zahraničných bánk spolu 28. Pri vysvetľovaní organizačnej štruktúry komerčnej banky dal prednášajúci študentom do pozornosti aj možnosti ich budúceho zamestnania na rôznych oddeleniach banky, s ktorými sa bežný klient banky nestretáva. Následne sa mohli študenti oboznámiť s ponukou produktov komerčnej banky, ktoré sa členia na produkty pre obyvateľstvo (retail) a pre firmy (corporate).

Vzhľadom na odborné pôsobenie prednášajúceho bola ďalšia časť prednášky venovaná popísaniu úverového procesu v rámci firemného bankovníctva. Prednášajúci zdôraznil dôležitosť  vedomostí z oblasti účtovníctva a finančnej analýzy pre pracovníkov banky pri poskytovaní úverových produktov. Aby banka poskytovala len úvery, pri ktorých má istotu ich splatenia, musí mať vytvorený systém riadenia finančného rizika. Finančné riziko sa člení na úverové riziko, trhové riziko, riziko likvidity a operačné riziko. Medzi hlavné problémy úverového rizika patria:

–      nedostatočné porozumenie klienta / biznis modelu,

–      vlastnícka, manažérska štruktúra,

–      nedôvera v perspektívu klienta,

–      finančné dôvody.

Ďalšou zaujímavou informáciou pre študentov bol systém zákonných garancií vkladov. Fond ochrany vkladov je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk , ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v SR.

V závere prednášajúci oboznámil študentov s nárokmi banky, ako ich možného budúceho zamestnávateľa, pri výbere svojich zamestnancov. Očakávania od zamestnávateľa (banky) rozdelil na nasledujúce schopnosti (skills) uchádzača:

Soft skills vs. Hard skills

 Hard skills:

–      Odborné predpoklady

–      Vzdelanie a všeobecný rozhľad

–      Jazykové schopnosti

 

Soft skills:

–      Práca v tíme a komunikácia v tíme

–      Schopnosť prinášať pridanú hodnotu pre klienta – argumentovať, prezentovať a asertívne vysvetľovať riešenia

–      Proaktívne navrhovanie riešení biznis prípadov

–      Schopnosť riešenia problémov a krízových situácií

–      Štruktúrovanie rokovania a efektívna prezentácia vlastných myšlienok

–      Integrita, charakter a pozitívny prístup

Téma prednášky študentov zaujala, čo sa prejavilo aj v ich aktívnom zapojení sa do diskusie. Význam prednášky bol hlavne v obohatení vedomostí študentov o praktické poznatky z oblasti bankovníctva a vzbudenie záujmu o prácu v bankovom sektore. Z tohto hľadiska ju môžeme chápať ako motiváciu pre dôkladné štúdium predmetov vyučovaných na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Prepojením teórie s praxou prispela aj táto prednáška k naplneniu cieľa projektu.

 

Spracovali:

Ing. Ivana Ondrijová
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
členovia riešiteľského tímu projektu

 

Rozpočet Európskej únie a solidarita medzi štátmi

október 15th, 2013 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD., Ing. Jaroslav Korečko, PhD. in Novinky | Prednášky - (Komentáre vypnuté na Rozpočet Európskej únie a solidarita medzi štátmi)

Odborná prednáška Mgr. Moniky Smolkovej
pre akademickú obec Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Rozpočet Európskej únie a solidarita medzi štátmi“

 

V rámci skvalitňovania vzdelávacieho procesu sa riešiteľský kolektív projektu KEGA č. 007PU-4/2011 rozhodol uskutočniť ďalšiu prednášku zo sérii prednášok určenú predovšetkým pre študentov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, členov riešiteľského kolektívu projektu a ostatných zamestnancov fakulty. Na prednášku, uskutočnenú dňa 15. októbra 2013 prijala pozvanie poslankyňa Európskeho parlamentu Mgr. Monika Smolková, ktorá je od roku 2009 poslankyňou Európskeho parlamentu a je členkou Výboru pre regionálny rozvoj a Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina.

Po úvodnom privítaní europoslankyne dekanom Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove prof. Ing. Dr. Róbertom Štefkom, PhD. sa europoslankyňa predstavila prítomným, povedala pár viet o svojom doterajšom kariérnom postupe, a vyjadrila poďakovanie a potešenie za pozvanie na akademickú pôdu univerzity, ktorá je jej Alma mater.

Po úvodnom privítaní a predstavení prednášajúcej nasledovala prednáška na tému Rozpočet Európskej únie a solidarita medzi štátmi.

Prednášku začala prednášajúca so základnými informáciami o fungovaní Európskej únie, o činnosti inštitucionálneho trojuholníka, ktorý tvoria Európska komisia, Európsky parlament a Rada ministrov, a taktiež o hlavných predstaviteľoch Európskej únie. Veľmi zaujímavo priblížila študentom poslanie a význam Európskeho parlamentu, jeho chod, fungovanie Európskeho parlamentu, počet kresiel podľa členských štátov v EÚ, sídla Európskeho parlamentu (Štrasburg, Brusel, Luxemburg). Oboznámila prítomných s pôsobením slovenských poslancov v Európskom parlamente, predstavila výbory, politické skupiny, aktivity Európskeho parlamentu v roku 2013 podľa harmonogramu i svoje aktivity.

Druhá, nosná časť prednášky bola venovaná rozpočtu Európskej únie, ktorý predstavuje v roku 2013 vyrovnaný rozpočet, a do ktorého členské štáty odvádzajú 1 % HDP (vychádza to približne 240,- € na jedného obyvateľa EÚ). Z celkovej sumy sa následne prerozdeľuje členským štátom 94 % a zvyšných 6 % ostane na chod všetkých inštitúcií EÚ. Prioritou pri prerozdelení finančných prostriedkov je posilnenie hospodárskeho rastu a vytváranie nových pracovných príležitostí. Cieľom je plnenie úloh STRATÉGIA 2020.

Hlavnými cieľmi stratégie EUROPA 2020:

–       zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20-64 rokov zo súčasných 69 % na minimálne 75 %,

–       dosiahnuť cieľ investovať do výskumu a vývoja 3 % HDP najmä zlepšovaním podmienok pre investície súkromného sektoru do výskumu a vývoja a vytvoriť nový ukazovateľ na sledovanie inovácie,

–       znížiť emisie skleníkových plynov o minimálne 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 alebo o 30 % v prípade priaznivých podmienok; zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie o 20 % a zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %,

–       znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky zo súčasných 15 % na 10 % a zvýšiť podiel obyvateľstva vo veku 30-34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie, z 31 % na minimálne 40 %,

–       znížiť podiel Európanov, ktorí žijú pod hranicou chudoby jednotlivých krajín o 25 %, čo by viedlo k tomu, že 20 miliónov ľudí by sa dostalo nad hranicu chudoby.

Príjmy rozpočtu EÚ v roku 2013 sú tvorené: zdroje založené na DPH, clá a odvody z produkcie cukru, zdroje založené na HND a iné príjmy. Výdavky rozpočtu EÚ v roku 2013 sú: občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť; administratíva; EÚ ako globálny aktér; prírodné zdroje, rozvoj vidieka, životné prostredie a rybné hospodárstvo; prírodné zdroje, výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc; udržateľný rast.

Fondy EÚ:

–       Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – finančné prostriedky na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti pre znižovanie rozdielov medzi regiónmi,

–       Európsky sociálny fond – financuje sa vzdelávanie a iniciatívy vytvárania pracovných miest,

–       Kohézny fond – financovanie dopravnej infraštruktúry a projekty týkajúce sa životného prostredia v tých krajinách, kde HDP na obyvateľa je menšie ako 90 % priemeru EÚ,

–       Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – podporu európskej politiky v oblasti rozvoja vidieka, financovanie programov rozvoja vidieka v členských štátoch a regiónoch Únie,

–       Európsky fond pre rybné hospodárstvo – financovanie rybárskeho priemyslu a pobrežnej komunity na prispôsobenie sa meniacim podmienkam a posilnenie svojej hospodárskej rentability a ekologickej udržateľnosti,

–       Globalizačný fond – poskytuje jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie alebo súčasnej krízy,

Fond solidarity EÚ (FSEÚ) – vznikol, aby bolo možné postihnutým regiónom v rámci Európy pomôcť v prípade veľkých prírodných katastrof a aby im Európa mohla vyjadriť svoju solidaritu.

 

Podľa regionálnej politiky v rokoch 2014 – 2020 sa regióny členia do 3 kategórií:

–       menej rozvinuté regióny – HDP do 75 %,

–       tranzitívne regióny – HDP 75 – 90 %,

–       viac rozvinuté regióny – HDP viac ako 90 % priemeru.

Finančné prostriedky na regionálny rozvoj v rokoch 2007 – 2013 boli v sume 350 miliárd €, z toho 51 % pre 12 štátov, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004 – teda aj Slovensko, aj keď počtom obyvateľov predstavujú iba 1/4 celkovej populácie EÚ.

 

Na záver prednášajúca poďakovala prítomným za pozornosť a predstavila študentom základné rámce budúcej spolupráce, o ktorých rokovala s členmi riešiteľského kolektívu projektu KEGA. Najbližším výsledkom nadviazanej spolupráce by mala byť exkurzia vybraných študentov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove v Európskom parlamente v Štrasburgu, ktorá sa uskutoční pod vedením a pod záštitou europoslankyne Mgr. Moniky Smolkovej. Termín exkurzie bol stanovený na marec 2014, čím sa potvrdzuje udržanie kontinuity realizácie aktivít spojených s projektom a po jeho ukončení v decembri 2013.

Po ukončení prednášky nasledovalo otvorenie diskusie, v rámci ktorej vyvolala prítomnosť europoslankyne na pôde univerzity, ako aj samotná jej prednáška, veľký záujem zo strany prítomných poslucháčov. Predovšetkým študenti, ale aj prítomní pedagógovia sa predkladaním svojich otázok a prezentáciou svojich názorov a postojov aktívne zapojili do diskusie o aktuálnych problémoch a financovaní Európskej únie.

Na záver, kedy už z časových dôvodov nebolo možné ďalej v diskusii pokračovať, sa vedúca riešiteľského kolektívu projektu KEGA č. 007PU-4/2011 doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. poďakovala prednášajúcej za pútavú a zaujímavú prednášku a prejavila záujem o ďalšiu spoluprácu, ktorá pomôže študentom a pedagógom Fakulty manažmentu rozšíriť svoje obzory.

Spracovali:

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Jaroslav Korečko, PhD.

 

Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra

október 11th, 2013 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. in Novinky | Prednášky - (Komentáre vypnuté na Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra)

Odborná prednáška Ing. Heleny Šimkovej, CSc.
na tému

„Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra“

Jedným z hlavných cieľov projektu KEGA č. 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“ (jeho doba riešenia je od r.2011 do r.2013), ktorý rieši kolektív deviatich zamestnancov Fakulty manažmentu a jedna doktorandka, je aj realizácia odborných seminárov a prednášok odborníkov z praxe pre študentov a  zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Prednášky sú súčasťou predmetov z oblasti financií a účtovníctva. Študenti tak majú možnosť konfrontovať svoje vedomosti a poznatky s odborníkmi z hospodárskej praxe. Zároveň majú tiež možnosť získať prehľad o možnostiach ich  uplatnenia v praxi.

Aj v akademickom roku 2013/2014 pokračuje riešiteľský kolektív (v rámci šiestej etapy realizácie uvedeného projektu) v organizovaní a uskutočňovaní série prednášok odborníkov z praxe. Na jednu z prednášok bola pozvaná aj Ing. Helena Šimková, CSc., ktorá dlhé roky zabezpečovala výučbu manažérskych predmetov na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Jej prednáška na tému „Dôležitosť dodržiavania etiky v práci finančného manažéra“ sa uskutočnila 11. októbra 2013 od 10.45 hod. na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity. Zúčastnili sa na nej študenti aj pedagogickí zamestnanci. Väčšinu tvorili študenti z končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, ale aj doktorandi a študenti z iných ročníkov.

Prvá časť prednášky bola úvodom do problematiky, v ktorej bolo zdôraznené, že etika a slušné vystupovanie nestráca na aktuálnosti ani dnes. Výzor, správanie, spôsob reči, vystupovanie na verejnosti a pracovných stretnutiach, sú aj pre finančného manažéra, ktorý chce v živote niečo dokázať, rovnako dôležité, ako napr. jeho prax. Tí, ktorí sa nevedia vhodne správať, riskujú úspech vo svojej kariére. Bolo to podložené aj výskumom z praxe, z ktorého vyplynulo, že úspešná kariéra je kombináciou 15% schopností a zvyšných 85% patrí „spoločenskej zručnosti“. Spôsob, akým sa prezentuje finančný manažér, vypovedá veľa aj o tom, ako si cení nielen sám seba, ale ako si tiež váži iných.

 

 

Druhá časť prednášky bola zameraná na prácu finančného manažéra, v ktorej prednášajúca vyzdvihla hlavne jej význam. Uviedla jeho hlavnú náplň práce, do ktorej spadá:

  • strategické finančné plánovanie so zameraním na zabezpečenie finančnej stability spoločnosti a analýza výsledkov hospodárenia,
  • spracovanie rozpočtu a finančných plánov organizácie a kontrola ich dodržiavania,
  • riadenie činnosti finančného úseku organizácie,
  • spracovávanie finančných výsledkov, vypracovanie finančných výkazov,
  • zodpovednosť za implementáciu metodiky účtovníctva a jej koordináciu v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou,
  • určovanie zásad pre vykonávanie účtovnej evidencie v rámci organizácie, riadenie kontrolných finančných mechanizmov,
  • reprezentovanie organizácie na rokovaniach, spolupráca s audítormi, s finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy.
  • rozhodovanie o financovaní rôznych činností spoločnosti a o spôsoboch nakladania s finančnými prostriedkami, riadenie finančných tokov organizácie,
  • posudzovanie investičných zámerov, kontrola nákladovosti, finančných tokov a včasného uhrádzania platieb, atď.

V tretej, záverečnej časti prednášky bolo poukázané na dôležitosť etiky nielen v práci finančného manažéra, ale aj na to, že niekedy nie je jednoduché správať sa eticky, nakoľko existuje veľa situácií, ktoré tento proces brzdia. Ako príklad možno uviesť najmä uprednostňovanie krátkodobých ziskov pred dlhodobými záujmami, nedodržiavanie etických kódexov, chápanie etiky iba ako nástroja na posilnenie svojho imidžu, neprofesionálny prístup k podriadeným, nevhodná komunikácia a pod. Takéto správanie je  živnou pôdou na neetické správanie, signalizuje absenciu podnikovej kultúry.

Prednášajúca v závere prednášky zdôraznila, že nemožno predpokladať rýchly a bezproblémový prienik etiky do života finančných manažérov, pretože ide o proces dlhodobý, v rámci ktorého by sa malo formovať nielen ich správanie, ale aj formovať kultúra celého podniku, v ktorom pracujú. Ekonomické kritériá sú a aj zostanú prvoradým cieľom každého, teda aj finančného manažéra, hoci etika dnes vyžaduje aj od nich hlavne sebadisciplínu a morálnu bezúhonnosť.

Počas celej prednášky sa študenti aktívne zapájali do diskusie, nakoľko im problematika etiky a etického správania bola blízka. So záujmom si vypočuli nielen názory prednášajúcej, ktorá má z danej problematiky veľa teoretických vedomostí, ale i praktických skúseností, ale aj prítomných študentov a pedagógov. Poznatky získané z tejto prednášky môžu všetkým zúčastneným pomôcť v ich práci, pretože nielen zamestnanci, ale aj študenti sa denne stretávajú s porušovaním etických zásad, čo negatívne ovplyvňuje ich výkon.

 

Spracovali:

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.

 

Audit účtovnej závierky

október 8th, 2013 | Posted by doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD. Ing. Jarmila Horváthová, CSc. in Novinky | Prednášky - (Komentáre vypnuté na Audit účtovnej závierky)

Odborná prednáška Ing. Evy Gazdovej
pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove na tému

„Audit účtovnej závierky“

 

V rámci šiestej etapy realizácie projektu KEGA č. 007PU-4/2011 Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z praxe a spoluprácou s odbornými inštitúciami a organizáciami s dobou riešenia 2011-2013, ktorého riešiteľský kolektív tvoria deviati zamestnanci Fakulty manažmentu PU a dvaja doktorandi, sa pripravili a realizovali v zimnom semestri akademického roka 2013/2014 odborné semináre a prednášky odborníkov z praxe pre študentov a zamestnancov Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Jedna zo série prednášok bola prednáška odborníčky z praxe Ing. Evy Gazdovej, ktorá je členkou Slovenskej komory audítorov a je dlhodobo aktívnou audítorkou. Prednáška pod názvom Audit účtovnej závierky  sa uskutočnila 8. októbra 2013 od 13.10 hod. na akademickej pôde Prešovskej univerzity. Zúčastnilo sa na nej vyše sto študentov druhého ročníka magisterského štúdia, doktorandi a študenti z ostatných ročníkov, členovia riešiteľského kolektívu, ale aj iní zamestnanci fakulty.

Po úvodnom privítaní a predstavení hosťujúcej prednášajúcej vedúcou riešiteľského kolektívu projektu prešla prednášajúca na prvú časť prednášky, ktorá bola venovaná významu auditu. Jeho pôvodný význam je počúvanie (latinský pôvod audire – počúvať), ale v súčasnosti sa používa vo význame nezávislého overovania. Profesia audítora je na Slovensku regulovaná prostredníctvom zákona o audítoroch a vyžaduje si povinné členstvo v Slovenskej komore audítorov. Audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorov, ktorý vedie komora a má oprávnenie na poskytovanie audítorských služieb. Činnosť audítora je činnosťou vysoko odborne náročnou na teoretické znalosti a praktické skúsenosti nielen v oblasti auditu, ale aj v oblasti účtovníctva, daní, financovania hospodárskej činnosti, hromadného spracovania údajov, ale aj makroekonómie a iných činností.

Po úvodných slovách do problematiky auditu nasledovala krátka história auditu. Audítorstvo ako profesia vzniklo v období stredoveku v Taliansku, čiastočne aj vo Francúzsku a podkladom pre vznik sa stali spoločensko-ekonomické skutočnosti, ktoré podnietili potrebu riešiť také úlohy, ktorých splnenie mali v právomoci len audítori.  Kolískou moderného pojatia auditu je Veľká Británia, kde bola vydaná v roku 1844 prvá právna úprava spojená s auditom – Zákon o britských akciových spoločnostiach. Na Slovensku sa profesia audítora objavila v súvislosti s auditom účtovnej závierky a hospodárenia podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou prvý krát v roku 1989 v zákone č. 173/1988 Zb. o podnikoch so zahraničnou účasťou. Týmto zákonom sa zriadil inštitút overovateľov a povinnosť preskúmania ročnej účtovnej závierky a hospodárenia podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou. Ďalším dôležitým medzníkom bol zákon SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, ktorý preniesol časť právomocí z ministerstva financií na novovytvorenú Slovenskú komoru audítorov. Následne prednášajúca charakterizovala dôležité legislatívne zmeny, ktoré boli vykonané až po súčasnú dobu. V krátkosti predstavila platný zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2008, a jeho novelizácie 504/2009 a 136/2010.

Po oboznámení študentov s históriou a právnou úpravou auditu nasledovali praktické informácie o finančnom audite, ktorý je overovaním rôznych účtovných závierok a v užšom slova zmysle ide o potvrdenie majetkovej, finančnej a výnosovej situácie účtovnej jednotky a potvrdenie uplatňovania stanovených zákonov a záväzných nariadení, ako aj základných účtovných princípov a zásad uplatňovaných účtovnou jednotkou. Pri audite poskytuje audítor primerané uistenie, že údaje podliehajúce auditu neobsahujú významnú nesprávnosť. Tento záver audítora je uvedený v správe audítora ako pozitívne uistenie, že finančné výkazy poskytujú verný a pravdivý obraz (true and fair view) o finančnej situácii. Okrem uisťovacích služieb, môže audítorská spoločnosť alebo audítor poskytovať množstvo ďalších služieb, ako napr. účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo, oceňovacie služby, služby interného audítora a pod.

Audítorka oboznámila prítomných s audítorskými službami, ktoré dlhodobo praktizuje. Audítorskou službou je audit (overovanie) všetkých druhov účtovných závierok, audit výročných správ a ich súladu s účtovnými závierkami zostavenými podľa slovenských národných predpisov, podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) alebo podľa iných uznávaných účtovných zásad. Za audítorské služby sa tiež považujú služby poskytované v rozsahu požiadaviek objednávateľa, a to najmä v oblastiach vedenia účtovníctva, analýzy účtovného systému, ekonomického alebo finančného poradenstva, oceňovania majetku, vypracúvania odporúčaní a poskytovanie konzultácii na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru, atď.

Nasledujúca časť prednášky bola venovaná Etickému kódexu audítora, ktorý stanovuje dodržiavanie týchto kritérií: integrita, objektívnosť, odborná spôsobilosť a náležitá starostlivosť, dôvernosť informácií, profesionálne správanie sa, používanie odborných štandardov a nezávislosť. Je povinný poskytovať audítorské služby s odbornou starostlivosťou, čestne a svedomite.

Pri audite finančných výkazov audítor posudzuje a robí záver, či zaznamenané informácie správne zobrazujú ekonomické udalosti, ktoré nastali počas účtovného obdobia. To znamená, že audítor musí okrem dobrej znalosti účtovníctva, mať skúsenosti so získavaním a s interpretáciou audítorských dôkazov. A práve táto skúsenosť odlišuje účtovníka od audítora, pretože určenie vhodných audítorských postupov, stanovenie počtu a typu položiek na testovanie a zhodnotenie výsledkov testov je špecifickou problematikou.

Ďalšia časť prednášky sa venovala vykonávaniu profesie audítora, ktorá je podmienená získaním odbornej licencie a následne povinným členstvom v Slovenskej komore audítorov, keďže ide o profesiu regulovanú štátom. Prítomní sa oboznámili s činnosťou Slovenskej komory audítorov a dohľadom nad výkonom auditu, podmienkami a predpokladmi vykonávania auditu. Prednášajúca zdôrazňovala to, že za účtovníctvo zodpovedá vždy vedenie spoločnosti a účtovník pracuje pre spoločnosť. Audítor však zodpovedá sám za seba a za svoj názor audítora.

Prednášajúca sa počas celej prednášky snažila komunikovať so študentmi a overovať ich znalosti, a získavať tak aj spätnú väzbu a názory publika. Po ukončení prednášky sa rozbehla diskusia. Študentov zaujímala hlavne praktická stránka výkonu funkcie audítora, zážitky audítorky počas vykonávania auditu vo firmách. Množstvo otázok padlo nie len zo strany študentov, ale aj zo strany prítomných pedagógov, na ktoré prednášajúca pohotovo a zaujímavo reagovala.

 

 

Spracovali:

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Ing. Jarmila Horváthová, CSc.